Hà Nội: Hoạt động giám sát, phản biện xã hội được lựa chọn có trọng tâm, thiết thực (20:00 01/07/2019)


HNP - Sau 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, thành phố Hà Nội đã tăng cường và đổi mới hoạt động giám sát thi hành Hiến pháp và các văn bản cụ thể hóa Hiến pháp và thu được những kết quả rõ nét.

Trên cơ sở quy định của Hiến pháp năm 2013, HĐND thành phố đã tổ chức thực hiện chương trình giám sát hằng năm, trong đó, xác định các nội dung giám sát chuyên đề, phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tương tự, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức hoạt động giám sát theo kế hoạch, chương trình; tham gia các hoạt động giám sát của Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội tại thành phố.

HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND thành phố cũng có kế hoạch, chương trình giám sát, trong đó xác định các nội dung giám sát phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của thành phố... Việc giám sát được thực hiện thông qua hoạt động, như: Kiểm tra tại các đơn vị; xem xét, thảo luận báo cáo của UBND các cấp; chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm...

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố đã được các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chính quyền phối hợp, tạo điều kiện để thực hiện chức năng theo quy định của pháp luật và Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn thành phố đã chủ động phối hợp với chính quyền xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý nhiều nội dung thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị, những vấn đề an sinh xã hội...

Đáng chú ý, hoạt động giám sát, phản biện xã hội được lựa chọn có trọng tâm, thiết thực, liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, những vấn đề dân sinh bức xúc, dư luận xã hội quan tâm. Quá trình giám sát đã có nhiều kết quả tích cực; các kết luận giám sát có chất lượng, đánh giá đúng thực trạng những kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn cần tháo gỡ, những mặt hạn chế yếu kém cần khắc phục mà còn đề xuất được giải pháp khắc phục; tổng kết, chỉ ra những cách làm tốt, phát hiện và phổ biến những kinh nghiệm hay, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, anh sinh xã hội... Kết quả sau giám sát được thành phố tiếp thu và chỉ đạo thực hiện, được cử tri và nhân dân theo dõi, đồng tình ủng hộ.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t