Trách nhiệm người đứng đầu có ý nghĩa quyết định đối với công tác phòng, chống tham nhũng (15:13 27/06/2019)


HNP - Sáng 27/6, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị


Dự tại điểm cầu thành phố Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; Bùi Huyền Mai, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị.
 
“Tham nhũng vặt” cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực, rõ rệt, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm. Công tác PCTN đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
 
Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng thẳng thắn thừa nhận, cùng với những thành tựu đã đạt được, công cuộc đổi mới đất nước đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ, trong đó có tệ tham nhũng. Công tác phòng, chống tham nhũng ở một số địa phương, bộ, ngành chưa có sự chuyển biến rõ rệt. Việc phát hiện, xử lý tham nhũng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị vẫn là khâu yếu. Tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, “tham nhũng vặt” trong khu vực hành chính, dịch vụ công vẫn gây bức xúc, làm xói mòn niềm tin của người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư; cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội.
 
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, Chính phủ luôn xác định quyết tâm chính trị cao trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, kiên quyết ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng. Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc đã tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng và có những biện pháp, nội dung chỉ đạo quyết liệt, mang tính đột phá; đề cao tính kỷ luật, kỷ cương về tinh thần phục vụ; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thể hiện thái độ cương quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu tiêu cực, tham nhũng.
 
Việc phổ biến, quán triệt rộng rãi Chỉ thị này có ý nghĩa rất quan trọng, bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị đi vào cuộc sống, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện của các bộ, ngành, địa phương, nhằm tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; qua đó tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị cao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng bộ máy hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hành chính kỷ cương, liêm chính; tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
 
Hà Nội thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, kịp thời các chỉ đạo về công tác PCTN
 
Tại hội nghị, sau khi nghe đồng chí Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ trình bày mục đích, ý nghĩa, nội dung tóm tắt của Chỉ thị số 10/CT-TTg, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã phát biểu tham luận chia sẻ những kết quả, kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, những tồn tại, khó khăn và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
 
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tham luận tại Hội nghị
 
Tham luận tại Hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định, trong những năm qua, các chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ban, ngành TW được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, kịp thời. Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình số 07-CTr/TU về nâng cao hiệu quả công tác PCTN; thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020. Hàng năm, UBND Thành phố đều xây dựng Kế hoạch công tác PCTN, Kế hoạch công tác thanh tra để chỉ đạo các đơn vị thực hiện. Với những chỉ đạo quyết liệt, công tác PCTN đã có chuyển biến và đạt được kết quả bước đầu.
 
Chia sẻ một số giải pháp, biện pháp của thành phố Hà Nội để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, Chủ tịch UBND TP cho biết, trước tiên, Thành phố luôn xác định vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác PCTN. Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm cá nhân trước Thành ủy, UBND Thành phố và cấp trên trực tiếp về toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của mình. 
 
Cùng với đó, Thành phố tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ CB, CC, VC các cấp của thành phố. Làm tốt công tác CCHC, thực hiện công khai minh bạch giúp ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc đăng ký và giám sát việc giải quyết TTHC; Thường xuyên thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ, quy tắc giao tiếp ứng xử nơi công sở, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ CB, CC, VC; Tăng cường hoạt động giám sát của HĐND, Ủy ban MTTQ, Ban Thanh tra nhân dân, cơ quan truyền thông và báo chí trong PCTN…
 
Tuy vậy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá, công tác ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp vẫn còn hạn chế. 
 
Thời gian tới Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của TW, nhất là Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đẩy mạnh CCHC, tăng cường công khai, minh bạch; đẩy mạnh ứng dụng CNTT. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với việc thực hiện tốt quy tắc ứng xử của CB, CC, VC trong cơ quan, đơn vị, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất về trách nhiệm thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc giao tiếp ứng xử nơi công sở, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ CB, CC, VC; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm. 
 
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương phải gương mẫu đi đầu
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những ý kiến tham luận của các bộ, ngành, địa phương đã bày tỏ sự quyết tâm, đồng lòng; đồng thời chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm tốt và đề xuất các giải pháp để triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg một cách thiết thực, hiệu quả.
 
Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu, việc triển khai chỉ thị phải bảo đảm đồng bộ với các biện pháp khác trong lĩnh vực này, phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng nhằm ngăn chặn, xử lý tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà.
 
Các đơn vị, địa phương chú trọng gắn việc quán triệt, tổ chức thực hiện chỉ thị với việc thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP, ngày 1/1/2019, của Chính phủ "Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021"; Quyết định 681/QĐ-TTg, ngày 4/6/2019, của Thủ tướng Chính phủ "Về việc ban hành lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030"…
 
Từng bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm phù hợp với lĩnh vực quản lý; chủ động nhận diện, tập trung nguồn lực, giải pháp vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm; tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên, xử lý nghiêm vi phạm. Việc triển khai thực hiện chỉ thị phải nhanh chóng tạo sự chuyển biến thực chất, tích cực, rõ nét, tiến tới thay đổi căn bản tình hình trong thời gian tới. 
 
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương phải gương mẫu đi đầu; phải coi phòng, chống tham nhũng vặt, nhũng nhiễu, phiền hà là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, là tiêu chí để đánh giá kết quả thi đua, công tác. Trách nhiệm người đứng đầu có ý nghĩa quyết định đối với công tác phòng, chống tham nhũng.
 
Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ CNTT, hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp với người dân; triển khai ghi hình, có bộ phận theo dõi, giám sát nơi tiếp nhân dân, doanh nghiệp; lấy ý kiến đánh giá, nhận xét của người dân đối với cán bộ; phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng trong phối hợp ngăn chặn, gắn với thực hiện công tác dân vận, thực hiện "Năm dân vận chính quyền 2019".
 
Các cơ quan, đơn vị cần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp để giải quyết dứt điểm; làm tốt việc tiếp nhận, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo; tổ chức tiếp, đối thoại với công dân; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng...

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật