Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn (16:28 08/06/2019)


HNP - 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", thành phố Hà Nội đã triển khai cụ thể bằng nhiều việc làm cụ thể, trong đó, công tác quy hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực từ thành phố tới cơ sở đặc biệt được chú trọng.

Hà Nội đã cụ thể hóa Nghị quyết số 33-NQ/TW bằng Chương trình số 29-CTr/TU của Thành ủy bao gồm 01 mục tiêu chung, 9 mục tiêu cụ thể, 07 chỉ tiêu và 38 đề tài, dự án, đề án, kế hoạch kịp thời phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố; cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, thị xã; các đảng ủy trực thuộc thành phố; xác định nội dung, trách nhiệm, giao nhiệm vụ cụ thể đối với các địa phương, đơn vị thực hiện. Trong đó, Sở Văn hóa và Thể thao được giao là cơ quan Thường trực Chương trình, phối hợp với Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND Thành phố đôn đốc các đơn vị thực hiện chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, UBND Thành phố về các hoạt động chung của Chương trình, kế hoạch, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các nội dung Chương trình, kế hoạch.
 
Nhờ đó, công tác quy hoạch lãnh đạo các cấp đã được triển khai đồng bộ, toàn Thành phố hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Đồng thời, ban hành Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2016- 2020; Đề án tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, năng lực làm việc, ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố.
 
Thành phố đã chú trọng đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo hướng trang bị kỹ năng, bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ thông qua tổ chức các lớp mời giảng viên là các chuyên gia trong và ngoài nước giảng dạy, kết hợp bồi dưỡng ở trong nước và thực tế tại nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, từng bước đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế. Từ năm 2016 đến nay, số lượng công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học, được hưởng hỗ trợ từ ngân sách của Thành phố là 179 người, trong đó đào tạo, trình độ: Thạc sĩ 139 người, Tiến sĩ 40 người. Cử khoảng 165 công chức, viên chức đi bồi dưỡng ngắn hạn nâng cao trình độ chuyên môn ở nước ngoài. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quản lý đô thị cho đội ngũ công chức lãnh đạo các quận, huyện, sở, ngành theo chương trình phối hợp đào tạo trong nước (47 học viên) và bồi dưỡng kiến thức thực tế ở nước ngoài tại Hoa Kỳ (cho 21 học viên là công chức lãnh đạo và công chức tham mưu trực tiếp). Tổ chức 10 lớp bồi dưỡng cho 695 học về nghiệp vụ tổ chức hành chính, ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, nghiệp vụ thanh tra viên, thanh tra viên chính. Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ y bác sỹ theo hướng đào tạo theo kíp, mời giáo sư giảng viên nước ngoài đào tạo theo hướng cầm tay chỉ việc tại Trung tâm Kỹ thuật cao Bệnh viện đa khoa Xanh-Pôn.
 
Bên cạnh đó, Hà Nội cũng quan tâm bồi dưỡng đào tạo nâng cao trình độ đối với công chức nguồn cấp xã. Đã thực hiện Đề án thí điểm đào tạo 1.000 công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố giai đoạn 2012-2015, đã xét chọn, cử đi đào tạo và tuyển dụng công chức nguồn đối với 05 chức danh công chức xã, phường, thị trấn: Tư pháp - Hộ tịch, Văn phòng - Thống kê, Tài chính - Kế toán, Văn hóa - Xã hội, Địa chính - Xây dựng. Đến nay đã xét chọn và đào tạo cơ bản đủ 1.000 công chức nguồn cấp xã, có 714 công chức nguồn được tuyển dụng, phân công về làm việc tại UBND các xã, phường, thị trấn.
 
Thành phố đã ban hành Quyết định số 2315/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020, trong đó thiết kế nhiều chương trình học, tài liệu bồi dưỡng theo nhóm đối tượng cụ thể (Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã, công chức bộ phận Một cửa, lãnh đạo cấp phòng, giám đốc Ban Quản lý dự án, công chức nguồn hành chính,...). Đặc biệt là nội dung, tài liệu đào tạo công chức nguồn hành chính, được học tập theo mô hình của Trường Hành chính Quốc gia Pháp. Đến nay, đã tổ chức 04 lớp bồi dưỡng đối với 351 Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã trong thời gian thực hiện 32 ngày/lớp (thực hiện đến hết năm 2020).
 
Cùng với đó, Thành phố tiếp tục thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Đã tổ chức tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với 25 thủ khoa xuất sắc, 104 người là viên chức, cán bộ, công chức cấp xã có kinh nghiệm công tác từ đủ 05 năm trở lên (năm 2016); kiểm tra, sát hạch tuyển dụng vào công chức không qua thi đối với 169 chỉ tiêu, tuyển dụng 104 người (năm 2017). Xét tuyển đặc cách 16 bác sỹ là Thủ khoa xuất sắc, bác sỹ nội trú của ngành y tế; tuyển dụng 11 chỉ tiêu là người tốt nghiệp đại học loại giỏi và thạc sỹ được đào tạo bằng tiếng nước ngoài, có khả năng sử dụng thành thạo tiếng nước ngoài của Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư Thương mại, Du lịch và 22 vận động viên, nghệ sĩ, diễn viên đạt huy chương ngành Văn hóa và Thể thao.
 
Hiện nay, toàn Thành phố có 132.569 cán bộ, công chức, viên chức. So với năm 2015, số lượng cán bộ đạt chuẩn theo quy định tăng từ 85% lên 92% (tăng 7% trong 01 năm), số lượng công chức đạt chuẩn theo quy định tăng từ 99% lên 100% (không còn công chức cấp xã có trình độ sơ cấp).
 
Trong thời gian tới, Thành phố Hà Nội tiếp tục chú trọng công tác đào tạo cán bộ về lý luận chính trị, giúp cán bộ, công chức, viên chức nắm vững và hiểu rõ chức trách, công việc đảm nhiệm, có kiến thức chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, luôn có chí tiến thủ và ý thức tự giác học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sáng tạo trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t