Đề cao trách nhiệm nêu gương, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, quyết tâm xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại (19:45 03/02/2019)


HNP - Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019), đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã có bài viết “Đề cao trách nhiệm nêu gương, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, quyết tâm xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội trân trọng đăng bài viết của đồng chí Bí thư Thành ủy.


Tám mươi chín năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, luôn nỗ lực không ngừng và xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Làm được điều đó, Đảng ta luôn đề cao trách nhiệm nêu gương của tập thể, cá nhân, không ngừng quyết tâm đổi mới để xây dựng Đảng “là đạo đức, là văn minh”. Thấu hiểu giá trị căn bản đó, Đảng bộ TP Hà Nội luôn quan tâm và triển khai nhiều giải pháp thiết thực để phát huy vai trò, trách nhiệm Thủ đô, gương mẫu đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 
1- Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, đất nước ta chìm đắm trong đêm dài nô lệ. Với truyền thống yêu nước nồng nàn, kiên cường, bất khuất, nhân dân ta liên tiếp đứng lên chống ách áp bức, bóc lột của thực dân, phong kiến. Lớp này ngã xuống, lớp sau tiếp bước. Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, các phong trào yêu nước diễn ra sôi nổi, rộng khắp với khí thế mạnh mẽ, nhưng cuối cùng đều thất bại, vì thiếu một lực lượng lãnh đạo sáng suốt đủ khả năng hoạch định đường lối đúng đắn và tập hợp, đoàn kết toàn dân tộc làm cách mạng.
 
Năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành với tình cảm yêu nước cháy bỏng, ý chí quyết tâm mãnh liệt đã ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân. Bôn ba khắp năm châu, bốn bể, hòa mình trong cuộc sống và lao động của giai cấp cần lao, Người đã tìm thấy con đường cứu nước theo lập trường giai cấp vô sản, rồi ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào trong nước, chuẩn bị các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc ba tổ chức cộng sản ra đời ở Việt Nam vào năm 1929, đầu năm 1930 là kết quả của sự chuẩn bị công phu, bài bản của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, là kết quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Ngày 3-2-1930, dưới sự chủ trì của Người, các tổ chức cộng sản lúc đó được hợp nhất lấy tên chung là Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo. Sự kiện lịch sử trọng đại này trở thành mốc son quan trọng đánh dấu sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới cho cách mạng nước ta, hướng tới những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX, rồi thế kỷ XXI.
 
Tám mươi chín năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành các cuộc đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất. Dù phải đối diện với vô vàn chông gai, thử thách, nhưng Đảng luôn nêu cao bản lĩnh kiên cường, đức dấn thân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người; quy tụ, đoàn kết tập hợp toàn dân tộc cùng đứng dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng. Tất cả đã tạo nên sức mạnh vô song của dân tộc Việt Nam, lập nên những kỳ tích lừng lẫy năm châu, bốn bể. Đó là cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Đó là cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược với chiến thắng “lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu”. Đó là cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược với đỉnh cao là đại thắng mùa Xuân năm 1975 đem lại hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước. Những thắng lợi này mãi mãi được ghi tạc vào lịch sử dân tộc ta như những mốc son chói lọi, biểu tượng sáng ngời cho ý chí, trí tuệ và sức mạnh đoàn kết không gì lay chuyển nổi của dân tộc ta, trở thành điểm tựa vững vàng cho dân tộc ta hướng tới tương lai với niềm tin tất thắng. 
 
Nhân tố quyết định nhất bảo đảm thắng lợi của cách mạng xuất phát từ vai trò lãnh đạo của Đảng. Sở dĩ Đảng quy tụ, tập hợp được sức mạnh toàn dân tộc, được dân tin, dân yêu, dân gọi là Đảng ta bởi chính đảng nêu một tấm gương sáng về đức dấn thân, hy sinh cho sự nghiệp cứu dân, cứu nước; lớp lớp thế hệ đảng viên của Đảng sẵn sàng lên máy chém, vào ngục tù, luôn lãnh lấy mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh vì dân tộc trường tồn, nhân dân được tự do và hạnh phúc. Nêu gương trên thực tế đã trở thành một phương thức lãnh đạo của Đảng với nhiều ưu thế, sức mạnh riêng của nó. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã mẫu mực thực hành trách nhiệm nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. 
 
Không chỉ là một nhà thực hành đạo đức nêu gương, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn xây dựng lý luận về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Người quan niệm: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”(1). Người tin tưởng vào sức mạnh nêu gương: “Nhân dân ta rất tốt. Nếu chúng ta làm gương mẫu và biết lãnh đạo thì bất cứ công việc gì khó khăn đến đâu cũng nhất định làm được”(2). Thực tế, ngay từ khi mới thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam có số lượng đảng viên không nhiều, đến Cách mạng Tháng Tám 1945, số đảng viên toàn Đảng mới đạt khoảng 5.000 đồng chí; nhưng nhờ sự gương mẫu, Đảng đã phát huy được cao nhất năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nhờ đó có được lòng tin trong nhân dân, quy tụ được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và giành thắng lợi vinh quang.
 
Để phát huy sức mạnh nêu gương, Đảng và Bác Hồ luôn chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Người chỉ rõ: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”(3). Không chỉ đề cập qua các bài nói, trực tiếp nêu gương, làm mực thước cho toàn Đảng, toàn dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết nhiều tác phẩm nhằm chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn xây dựng đạo đức cách mạng trong Đảng, xây dựng lớp lớp cán bộ, đảng viên có ý thức trách nhiệm nêu gương. Những di sản vô giá mà chúng ta cần phải trân trọng, nâng niu, đó là các tác phẩm: “Đường cách mệnh” (năm 1927), “Sửa đổi lối làm việc” (năm 1947), “Đạo đức cách mạng” (năm 1958), “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (năm 1969). Đặc biệt, 50 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta bản Di chúc thiêng liêng, dặn dò những việc quan trọng. Trong đó, Người nhắc nhở Đảng ta phải chăm lo xây dựng đạo đức cách mạng: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
 
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn coi trọng và đã có nhiều giải pháp chăm lo, nâng cao đạo đức cách mạng, đề cao trách nhiệm nêu gương trong quá trình lãnh đạo cách mạng ở hoàn cảnh chiến tranh cũng như thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, đổi mới và hội nhập quốc tế. Bởi vậy, dẫu có lúc phạm sai lầm, khuyết điểm, nhưng bằng tinh thần tự phê bình và phê bình, Đảng ta đã kịp thời tự soi, tự sửa, ra sức đổi mới để tiến lên, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo, không ngừng nâng cao sức chiến đấu ở mọi thời khắc lịch sử. Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đóng góp to lớn vào phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, thúc đẩy tiến bộ xã hội. Đặc biệt, Đảng đã lãnh đạo đất nước tiến hành công cuộc đổi mới đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hiệu quả, đưa vị thế đất nước trên trường quốc tế ngày càng lên cao. Đất nước ta chưa bao giờ có được tầm vóc, diện mạo, vị thế như ngày nay.
 
Những năm qua, đứng trước nguy cơ xuất hiện một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, đặc biệt là các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Trung ương đã đề ra nhiều giải pháp căn cơ, đồng bộ để khắc phục, trong đó có giải pháp quan trọng nhằm đề cao trách nhiệm nêu gương, phát huy vai trò nêu gương trong cán bộ, đảng viên gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là Quy định số 47-QĐ/TƯ, ngày 1-11-2011, về “Những điều đảng viên không được làm”; Quy định số 101-QĐ/TƯ, ngày 7-6-2012, của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TƯ, ngày 19-12-2016, của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” và Quy định số 08-QĐi/TƯ, ngày 25-10-2018, về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.
 
Nêu gương thực sự là giá trị đạo đức hành động của Đảng, là một phương thức lãnh đạo của Đảng, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức đầy đủ và rèn luyện, thực hành một cách thường xuyên.
 
2- Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Trung ương Đảng và Bác Hồ luôn dành cho Hà Nội những tình cảm quý mến, lòng tin yêu đặc biệt, đồng thời kỳ vọng to lớn về trách nhiệm gương mẫu, đi đầu cả nước của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô. Người từng nhắn nhủ: “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự, an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”(4). Ngày 16-10-1954, tại Bắc Bộ Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh có buổi tiếp chuyện thân mật với các đại biểu nhân dân Thủ đô. Tại đây, Người nhờ các đại biểu chuyển lời thăm hỏi tới toàn thể đồng bào, chiến sĩ Hà Nội và nói: “Nhân dân Thủ đô ta có truyền thống cách mạng vẻ vang và lòng nồng nàn yêu nước, tôi chắc rằng đồng bào Thủ đô sẽ hăng hái phấn đấu làm cho mọi ngành hoạt động của Thủ đô ngày thêm phát triển, để làm gương mẫu,…; để xây dựng một đời sống sung sướng, tươi đẹp, thái bình mãi mãi cho con cháu chúng ta”(5).
 
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương qua các thời kỳ khi làm việc với Hà Nội đều quan tâm, nhắc nhở trách nhiệm nêu gương đó. Gần đây nhất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phát biểu tại Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) đã nhấn mạnh: “Tôi mong rằng, với lịch sử văn hóa lâu đời và truyền thống cách mạng vẻ vang, với tinh thần đổi mới, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội phải làm sao tranh thủ được thời cơ, vượt qua thử thách, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện xuất sắc lời căn dặn của Bác Hồ, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.”
 
Ý thức sâu sắc vị trí, vai trò và trách nhiệm là Thủ đô, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như mong muốn, kỳ vọng của Trung ương và đồng bào cả nước, cán bộ và nhân dân Hà Nội đã không ngừng nỗ lực, khẳng định được sức mạnh nêu gương và luôn có những đóng góp xứng đáng trong hành trình 89 năm qua cùng Đảng, dân tộc.
 
Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thắng lợi Tổng khởi nghĩa của Hà Nội đã trở thành điểm tựa tinh thần cho đồng bào cả nước vùng lên “Lấy sức ta mà giải phóng cho ta”, để ngày 2-9-1945, giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh dõng dạc tuyên bố với toàn thể nhân dân thế giới Tuyên ngôn Độc lập của dân tộc Việt Nam: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.
 
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược lần thứ hai, cuộc chiến 60 ngày đêm “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” ở Thủ đô Hà Nội đã góp phần quan trọng vừa bảo toàn lực lượng, vừa củng cố niềm tin cho đồng bào cả nước, để 9 năm sau, đất nước ca khúc khải hoàn với chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy và “năm cửa ô đón chào đoàn quân tiến về” giải phóng Thủ đô.
 
Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, Thủ đô Hà Nội đã đứng vững, hiên ngang trước sức mạnh công phá của hàng chục nghìn tấn bom đạn của kẻ thù. Hà Nội đã minh chứng cho thế giới biết được sức mạnh lương tri và phẩm giá của dân tộc Việt Nam, làm nên trận “Điện Biên Phủ trên không” - đòn đánh quyết định cục diện chiến tranh, buộc đế quốc Mỹ ký Hiệp định Paris rút quân hoàn toàn khỏi miền Nam nước ta.
 
Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, Hà Nội cũng luôn đi đầu, là nơi khởi nguồn của nhiều phong trào thi đua, đổi mới, sáng tạo của cả nước.
 
Qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 10 năm Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII “Về việc điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan”, đặc biệt từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội tiếp tục phát huy cao độ truyền thống tự hào đó, làm dày thêm thành quả phát triển. Hơn nửa nhiệm kỳ qua, Hà Nội không chỉ duy trì vững chắc thế phát triển đi lên, mà bằng tư duy đổi mới, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cán bộ và nhân dân Thủ đô còn khơi nguồn tiềm năng, tạo thế và lực phát triển mới. Hà Nội đã có những đóng góp tiêu biểu cho sự nghiệp đổi mới của đất nước.
 
Đảng bộ TP Hà Nội với số lượng hơn 43 vạn đảng viên, trên 2.700 tổ chức cơ sở đảng, trên 18.000 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, nhân dân Thủ đô đã chung sức, chung lòng vượt qua khó khăn, thử thách, tập trung thực hiện các chương trình công tác, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, giành được những kết quả toàn diện, nổi bật trên các lĩnh vực.
 
Mặc dù chỉ chiếm 1% về diện tích, 8,1% về dân số, nhưng Hà Nội đóng góp tới trên 16% GDP và hơn 19% về thu ngân sách cả nước; xứng đáng giữ vị trí đầu tàu và là động lực phát triển của Vùng Thủ đô và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Tiêu biểu là năm 2018, thành phố đã đạt và vượt 20/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) tăng 7,61%, cao hơn mức bình quân chung cả nước (7,08%); thu nhập bình quân đầu người đạt 116 triệu đồng, tương đương 5.050 USD/năm. Kết quả xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo đều vượt chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ. Văn hóa - xã hội Thủ đô tiếp tục phát triển cao, xứng đáng với vị trí là trung tâm lớn của cả nước.
 
Với những đổi mới quyết liệt, Đảng bộ TP Hà Nội không ngừng củng cố tổ chức, chăm lo nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên; khẳng định được phẩm chất tiên phong, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tự tin vững tay chèo lái con thuyền phát triển của Thủ đô hướng về đích phía trước.
 
3- Tự hào nhìn lại những thành quả đã đạt được, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô Hà Nội có niềm tin vững chắc vào tương lai, khẳng định ý chí quyết tâm dốc lòng, dốc sức vì mục tiêu trước hết là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.
 
Năm 2019 là năm Đảng bộ và nhân dân Thủ đô tăng tốc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Bối cảnh thế giới và trong nước đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đan xen thuận lợi, thời cơ. Đó là tình hình thế giới còn nhiều bất ổn về chính trị, kinh tế; sự cạnh tranh giữa các nước lớn, nhất là “cuộc chiến tranh thương mại” có nguy cơ tăng cao tác động mạnh. Thách thức an ninh phi truyền thống, tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh là mối quan tâm thường trực. 
 
Thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) với tốc độ phát triển nhanh về khoa học, công nghệ làm thay đổi tư duy và hành động trong thế giới cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Đối với trong nước, mặc dù tăng trưởng kinh tế cao nhất trong 10 năm qua, nhưng nền kinh tế vẫn còn nhiều yếu kém tồn tại, như chất lượng tăng trưởng chưa bền vững; tiềm lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế nói chung còn yếu, giá trị sản phẩm chủ lực còn thấp, hàm lượng chất xám chưa cao. Ứng dụng công nghệ cao ở nhiều ngành, lĩnh vực còn thua kém nhiều so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đối với công tác xây dựng Đảng, kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng mặc dù có chuyển biến tích cực, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu. Tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn là mối lo đang đặt ra. Năm 2019 còn là năm có ý nghĩa đặc biệt với những dấu mốc quan trọng. Đó là năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 20 năm Hà Nội nhận danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”...
 
Nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh và những kỳ vọng của Người, Đảng bộ Hà Nội sẽ tiếp tục kiên trì mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Tất cả phải hướng tới việc huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
 
Phát huy những kết quả xây dựng Đảng thời gian qua, mục tiêu thời gian tới của toàn Đảng bộ Hà Nội là tiếp tục tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; đề cao trách nhiệm nêu gương, nâng cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển Thủ đô.
 
Trên mỗi lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ thành phố đều xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, kiên trì, kiên quyết với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, có tư duy đổi mới, có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
 
Các cấp ủy và tổ chức đảng cần tiếp tục rà soát, kiện toàn mô hình tổ chức, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; thực hiện nghiêm túc, có nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ, thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình chi bộ, đặc biệt là chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố, chi bộ trong các doanh nghiệp, trường học. Quá trình thực hiện, mỗi cấp ủy đảng, cán bộ chủ chốt phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 4-7-2017, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, về “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội”, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên gắn với thực hiện chủ đề của năm 2019 là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.
 
Khác với các phương thức lãnh đạo khác tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố khách quan thì nêu gương là phương thức lãnh đạo đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải nghiêm khắc với bản thân mình, là phép ứng xử với chính mình, là hoạt động quản trị bản thân theo các giá trị đã tuyên thệ, theo đuổi, nhờ đó tạo lập uy tín, gây ảnh hưởng tích cực đối với người khác. Vì vậy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải không ngừng tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, ý thức, trách nhiệm đi đầu và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Cấp ủy các cấp tăng cường công tác chỉ đạo giáo dục, kiểm tra, giám sát, quản lý, phân công nhiệm vụ và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, phát hiện kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm về đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, có biện pháp cụ thể để phòng ngừa, giáo dục, giúp đỡ và xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ, đảng viên sai phạm.
 
Cấp ủy các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm và thực chất Quyết định số 3814-QĐ/TU, ngày 16-5-2018, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, về “Việc ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị TP Hà Nội”. Cốt lõi là thúc đẩy liêm chính công vụ và xây dựng chế độ chức nghiệp thực tài. Phải tạo sự chuyển biến về chất trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao chất lượng và hiệu quả mọi mặt công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động nói riêng và sức mạnh của cả hệ thống chính trị nói chung. Đây là tiền đề quan trọng để thực hiện các khâu của công tác cán bộ nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Cán bộ chủ chốt các cấp cần phải coi việc xây dựng đội ngũ kế cận là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng để thực hiện một cách tâm huyết, trách nhiệm cao, chọn người xứng đáng, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân, vì tương lai phát triển của địa phương, đơn vị nói riêng và Thủ đô, đất nước nói chung.
 
Các cấp ủy đảng và cán bộ chủ chốt, người đứng đầu tổ chức Đảng phải tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Trọng tâm là xây dựng phong cách, lề lối làm việc khoa học, dân chủ, kỷ cương, bám sát thực tiễn cơ sở, thực hiện nói đi đôi với làm. Các cấp, các ngành cần rà soát, quy định rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của cấp ủy đối với các tổ chức của hệ thống chính trị các cấp; phát huy quyền chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, quản lý thống nhất của thành phố. Trước các nhiệm vụ đặt ra, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên phải đổi mới việc nghiên cứu, xây dựng và nâng cao chất lượng ban hành các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy bảo đảm thiết thực, ngắn gọn, khả thi, hiệu quả, dễ triển khai thực hiện. Chú trọng việc sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả tổ chức thực hiện, chỉ đạo kịp thời khắc phục được những khuyết điểm, yếu kém và tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết có hiệu quả hơn. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong Đảng, nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy các cấp; kiên quyết chống bệnh phô trương, hình thức, quan liêu, giảm hội họp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
Dẫu biết rằng, khó khăn, thách thức rất lớn, mục tiêu và nhiệm vụ rất cao, nhưng nhờ nền tảng được tạo dựng trong nhiều thập niên qua, bằng bản lĩnh và quyết tâm đổi mới, bằng niềm tin vững chắc vào tương lai tốt đẹp, được tiếp sức bởi ảnh hưởng lan tỏa từ nêu gương của Trung ương, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng “Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”, như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t