Đề cao trách nhiệm nêu gương, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, quyết tâm xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại (19:45 03/02/2019)


HNP - Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019), đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã có bài viết “Đề cao trách nhiệm nêu gương, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, quyết tâm xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội trân trọng đăng bài viết của đồng chí Bí thư Thành ủy.


Tám mươi chín năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, luôn nỗ lực không ngừng và xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Làm được điều đó, Đảng ta luôn đề cao trách nhiệm nêu gương của tập thể, cá nhân, không ngừng quyết tâm đổi mới để xây dựng Đảng “là đạo đức, là văn minh”. Thấu hiểu giá trị căn bản đó, Đảng bộ TP Hà Nội luôn quan tâm và triển khai nhiều giải pháp thiết thực để phát huy vai trò, trách nhiệm Thủ đô, gương mẫu đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 
1- Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, đất nước ta chìm đắm trong đêm dài nô lệ. Với truyền thống yêu nước nồng nàn, kiên cường, bất khuất, nhân dân ta liên tiếp đứng lên chống ách áp bức, bóc lột của thực dân, phong kiến. Lớp này ngã xuống, lớp sau tiếp bước. Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, các phong trào yêu nước diễn ra sôi nổi, rộng khắp với khí thế mạnh mẽ, nhưng cuối cùng đều thất bại, vì thiếu một lực lượng lãnh đạo sáng suốt đủ khả năng hoạch định đường lối đúng đắn và tập hợp, đoàn kết toàn dân tộc làm cách mạng.
 
Năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành với tình cảm yêu nước cháy bỏng, ý chí quyết tâm mãnh liệt đã ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân. Bôn ba khắp năm châu, bốn bể, hòa mình trong cuộc sống và lao động của giai cấp cần lao, Người đã tìm thấy con đường cứu nước theo lập trường giai cấp vô sản, rồi ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào trong nước, chuẩn bị các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc ba tổ chức cộng sản ra đời ở Việt Nam vào năm 1929, đầu năm 1930 là kết quả của sự chuẩn bị công phu, bài bản của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, là kết quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Ngày 3-2-1930, dưới sự chủ trì của Người, các tổ chức cộng sản lúc đó được hợp nhất lấy tên chung là Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo. Sự kiện lịch sử trọng đại này trở thành mốc son quan trọng đánh dấu sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới cho cách mạng nước ta, hướng tới những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX, rồi thế kỷ XXI.
 
Tám mươi chín năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành các cuộc đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất. Dù phải đối diện với vô vàn chông gai, thử thách, nhưng Đảng luôn nêu cao bản lĩnh kiên cường, đức dấn thân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người; quy tụ, đoàn kết tập hợp toàn dân tộc cùng đứng dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng. Tất cả đã tạo nên sức mạnh vô song của dân tộc Việt Nam, lập nên những kỳ tích lừng lẫy năm châu, bốn bể. Đó là cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Đó là cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược với chiến thắng “lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu”. Đó là cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược với đỉnh cao là đại thắng mùa Xuân năm 1975 đem lại hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước. Những thắng lợi này mãi mãi được ghi tạc vào lịch sử dân tộc ta như những mốc son chói lọi, biểu tượng sáng ngời cho ý chí, trí tuệ và sức mạnh đoàn kết không gì lay chuyển nổi của dân tộc ta, trở thành điểm tựa vững vàng cho dân tộc ta hướng tới tương lai với niềm tin tất thắng. 
 
Nhân tố quyết định nhất bảo đảm thắng lợi của cách mạng xuất phát từ vai trò lãnh đạo của Đảng. Sở dĩ Đảng quy tụ, tập hợp được sức mạnh toàn dân tộc, được dân tin, dân yêu, dân gọi là Đảng ta bởi chính đảng nêu một tấm gương sáng về đức dấn thân, hy sinh cho sự nghiệp cứu dân, cứu nước; lớp lớp thế hệ đảng viên của Đảng sẵn sàng lên máy chém, vào ngục tù, luôn lãnh lấy mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh vì dân tộc trường tồn, nhân dân được tự do và hạnh phúc. Nêu gương trên thực tế đã trở thành một phương thức lãnh đạo của Đảng với nhiều ưu thế, sức mạnh riêng của nó. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã mẫu mực thực hành trách nhiệm nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. 
 
Không chỉ là một nhà thực hành đạo đức nêu gương, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn xây dựng lý luận về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Người quan niệm: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”(1). Người tin tưởng vào sức mạnh nêu gương: “Nhân dân ta rất tốt. Nếu chúng ta làm gương mẫu và biết lãnh đạo thì bất cứ công việc gì khó khăn đến đâu cũng nhất định làm được”(2). Thực tế, ngay từ khi mới thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam có số lượng đảng viên không nhiều, đến Cách mạng Tháng Tám 1945, số đảng viên toàn Đảng mới đạt khoảng 5.000 đồng chí; nhưng nhờ sự gương mẫu, Đảng đã phát huy được cao nhất năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nhờ đó có được lòng tin trong nhân dân, quy tụ được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và giành thắng lợi vinh quang.
 
Để phát huy sức mạnh nêu gương, Đảng và Bác Hồ luôn chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Người chỉ rõ: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”(3). Không chỉ đề cập qua các bài nói, trực tiếp nêu gương, làm mực thước cho toàn Đảng, toàn dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết nhiều tác phẩm nhằm chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn xây dựng đạo đức cách mạng trong Đảng, xây dựng lớp lớp cán bộ, đảng viên có ý thức trách nhiệm nêu gương. Những di sản vô giá mà chúng ta cần phải trân trọng, nâng niu, đó là các tác phẩm: “Đường cách mệnh” (năm 1927), “Sửa đổi lối làm việc” (năm 1947), “Đạo đức cách mạng” (năm 1958), “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (năm 1969). Đặc biệt, 50 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta bản Di chúc thiêng liêng, dặn dò những việc quan trọng. Trong đó, Người nhắc nhở Đảng ta phải chăm lo xây dựng đạo đức cách mạng: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
 
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn coi trọng và đã có nhiều giải pháp chăm lo, nâng cao đạo đức cách mạng, đề cao trách nhiệm nêu gương trong quá trình lãnh đạo cách mạng ở hoàn cảnh chiến tranh cũng như thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, đổi mới và hội nhập quốc tế. Bởi vậy, dẫu có lúc phạm sai lầm, khuyết điểm, nhưng bằng tinh thần tự phê bình và phê bình, Đảng ta đã kịp thời tự soi, tự sửa, ra sức đổi mới để tiến lên, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo, không ngừng nâng cao sức chiến đấu ở mọi thời khắc lịch sử. Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đóng góp to lớn vào phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, thúc đẩy tiến bộ xã hội. Đặc biệt, Đảng đã lãnh đạo đất nước tiến hành công cuộc đổi mới đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hiệu quả, đưa vị thế đất nước trên trường quốc tế ngày càng lên cao. Đất nước ta chưa bao giờ có được tầm vóc, diện mạo,