Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng (10:07 06/02/2019)


HNP - Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Thành ủy Hà Nội chọn chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Với nỗ lực, trí tuệ và quyết tâm chính trị rất cao, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo của Thành ủy và cấp ủy các cấp, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ Thủ đô đã tạo những chuyển biến mạnh mẽ, đạt kết quả nổi bật, trở thành nhân tố quan trọng, quyết định để Hà Nội thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2018. Đây là điểm tựa quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô bước sang năm 2019 - năm Kỷ Hợi với niềm tin, kỳ vọng về những thành tựu to lớn hơn nữa.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành lớp quy hoạch cán bộ nguồn BCH Đảng bộ TP


Là đảng bộ có số tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên lớn nhất cả nước, tính đến cuối tháng 12/2018, toàn Đảng bộ TP Hà Nội có 52 đảng bộ trực thuộc, gồm 2.520 tổ chức cơ sở Đảng (1.606 đảng bộ cơ sở và 914 chi bộ cơ sở); tổng số 438.828 đảng viên. Ngoài ra, Thủ đô có hàng trăm tổ chức Đảng và hàng chục nghìn đảng viên của các đảng bộ cơ quan trung ương và lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn. Đây vừa là thế mạnh, yếu tố thuận lợi cơ bản nhưng vừa đặt ra những yêu cầu và khó khăn, thách thức rất lớn, đòi hỏi Đảng bộ Hà Nội phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có những giải pháp đồng bộ, sáng tạo để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Năm 2018, cùng với cả nước, Thủ đô Hà Nội đã đạt được những kết quả tích cực, to lớn trên tất cả các lĩnh vực, tạo tiền đề quan trọng để thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới. Mỗi thành công đáng tự hào đó ghi đậm thêm dấu ấn, vai trò chủ động và quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Thành ủy Hà Nội. Đó là: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố; Tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội khóa XII về điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan; triển khai thực hiện Kết luận số 22/KL-TW của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương khóa XII, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục thực hiện đồng bộ Chương trình số 01-CTr/TU về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thành phố, Nghị quyết số 15-NQ/TU về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém.
 
Đặc biệt, cùng với việc thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XVII, Thành ủy đã triển khai thực hiện Chương trình số 20-CTr/TU về nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp thành phố để chuẩn bị luận cứ khoa học cho việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI và dự thảo Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ thành phố vào năm 2020…
 
Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo
 
Sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đổi mới, sáng tạo của Thành ủy và cấp ủy các cấp đã tạo những chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ, bao gồm phát triển kinh tế - xã hội; củng cố quốc phòng - an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế; phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đặc biệt là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thể hiện rõ vị thế, vai trò, trách nhiệm đầu tàu, gương mẫu của Thủ đô Hà Nội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước; đóng góp quan trọng, to lớn vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đất nước. Dấu ấn đổi mới trong phương thức lãnh đạo thể hiện rõ nét trên toàn bộ các kết quả của công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức, cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở.
 
Thứ nhất, Thành ủy chỉ đạo nghiên cứu, rà soát, bổ sung, hoàn thiện, ban hành nhiều văn bản quan trọng về quy chế, quy định, quy trình, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án công tác lớn để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, bảo đảm giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của tổ chức và người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong hệ thống chính trị các cấp; thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình, phê bình, giữ vững vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; chỉ đạo rà soát, hoàn thiện, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ phối hợp công tác của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp, gắn với thực hiện phân cấp mạnh cho cơ sở, tránh được tình trạng chồng chéo, trì trệ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm...
 
Thứ hai, Thành ủy đã đổi mới việc học tập, quán triệt, tuyên truyền thông qua việc tăng cường tổ chức trực tuyến đến tận xã, phường, thị trấn, chú trọng thảo luận và triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định mới; kịp thời tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết quan trọng của Trung ương. Đảng bộ Hà Nội đã gương mẫu, đi đầu, có nhiều việc làm chủ động, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đặc biệt, năm 2018, thành phố đã tổ chức thành công Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội, cùng với Giải Báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I, với sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trung ương, Hà Nội, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội.
 
Thứ ba, từ yêu cầu thực tiễn của Thủ đô, Thành ủy luôn quan tâm chỉ đạo công tác nắm chắc tình hình cơ sở; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, phát sinh; những vụ việc phức tạp ở cơ sở; chỉ đạo 100% cấp ủy trực thuộc, các cấp, các ngành tiến hành rà soát, xây dựng và triển khai kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ thành phố với các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tiến độ hoàn thành. Tập trung thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 4/7/2017 “Về việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội”, từng đồng chí Thành ủy viên, cấp ủy viên các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm; sâu sát, nắm cơ sở, nhất là những khâu yếu, việc khó, địa bàn còn có những vấn đề phức tạp; tăng cường đối thoại, lắng nghe cơ sở; tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tháo gỡ, đề xuất chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Nhiều cấp ủy địa phương đã phân công các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách địa bàn, lấy kết quả giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp, coi đây là thước đo đánh giá năng lực và trách nhiệm.
 
Thứ tư, tích cực thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW và Quyết định số 2200-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội "Về việc ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố", trong năm 2018, lãnh đạo thành phố đã tiếp xúc, đối thoại với các tầng lớp nhân dân; 30/30 quận, huyện, thị ủy, 582/584 đảng ủy xã, phường, thị trấn đã tổ chức tốt các hội nghị đối thoại; qua đó, thiết thực thể chế hóa cơ chế: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ với phương châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
 
Thứ năm, Đảng bộ Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong cả nước tổ chức hội nghị quán triệt Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017, của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Trong năm qua, Thành ủy chỉ đạo tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tăng cường kiểm tra, giám sát những lĩnh vực trọng yếu, nhạy cảm phức tạp, dễ nảy sinh vi phạm; những vấn đề nổi cộm, còn hạn chế, tồn tại ở cơ sở mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm cần tập trung giải quyết. Đối với những tổ chức Đảng và đảng viên có sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì xử lý nghiêm để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên trong Đảng bộ thành phố, bảo đảm "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ". Cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 18 tổ chức Đảng; cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 1.114 đảng viên (khiển trách 838; cảnh cáo 147; cách chức 22; khai trừ 107 trường hợp). Công tác giải quyết đơn tố cáo tổ chức Đảng và đảng viên được thực hiện đúng thời gian quy định, bảo đảm khách quan, chính xác.
 
Năm 2018, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, công tác nội chính của thành phố đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp do các cơ quan trung ương chuyển đến được các cơ quan tiến hành tố tụng của thành phố giải quyết kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật. Thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các hoạt động xuyên tạc, kích động, lôi kéo nhân dân tham gia các hoạt động tuần hành, tụ tập đông người trái pháp luật.

Thứ sáu, việc đổi mới phong cách công tác, lề lối làm việc của cấp ủy Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp có chuyển biến tích cực, thực hiện “nói đi đôi với làm”, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng và hành động, phát huy được tính tiên phong, ý thức nêu gương, vai trò, trách nhiệm cá nhân. Không chỉ nêu gương, đi đầu thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên Thủ đô còn chủ động, có nhiều đổi mới, sáng tạo đổi mới được Trung ương đánh giá cao.
 
Cùng với đó, công tác củng cố, xây dựng hệ thống chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố cũng được chú trọng và đạt nhiều kết quả quan trọng. HĐND các cấp đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, giám sát. Hoạt động của UBND các cấp ngày càng hiệu quả, chất lượng phục vụ nhân dân được nâng cao. Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên đã chủ động xây dựng và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, phong trào thi đua yêu nước... Hội Cựu chiến binh, bên cạnh triển khai hiệu quả các nghị quyết, đề án, phong trào thi đua yêu nước đã có nhiều chương trình, giải pháp hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững... Hội Liên hiệp Phụ nữ thực hiện tốt phong trào thi đua với chủ đề “Phụ nữ Thủ đô đoàn kết, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018”; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa mô hình tập hợp, thu hút hội viên và phụ nữ tham gia các hoạt động hội... Công đoàn tổ chức tốt Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định và tổ chức thành công Đại hội XVI Công đoàn thành phố nhiệm kỳ 2018-2023. Hội Nông dân triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại, ngày lễ, ngày kỷ niệm của Thủ đô, đất nước, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Thành đoàn Hà Nội đa dạng hóa hoạt động, thực hiện tốt chủ đề “Tuổi trẻ Thủ đô sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, hỗ trợ khởi nghiệp”...
 
Sự chuyển biến mạnh mẽ, bám sát thực tiễn đời sống Thủ đô và đất nước trong các mặt hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp cũng như các đoàn thể chính trị - xã hội đã củng cố, nhân lên niềm tin, sự đồng thuận xã hội trong triển khai thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương, thành phố và đạt kết quả cao.
 
Công tác tổ chức, cán bộ - Nhiều đột phá mới
 
2018 là năm ngành Tổ chức xây dựng Đảng giải quyết nhiều công việc quan trọng, trong đó có những việc lớn, việc khó với yêu cầu cấp bách. Thành ủy Hà Nội xác định công tác cán bộ là khâu đột phá và tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt. Trọng tâm là chú trọng đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 
Trong đó, từ ngày 1/7/2018, cả hệ thống chính trị TP Hà Nội đồng loạt triển khai thực hiện Quyết định 3814-QĐ/TU, ngày 16/5/2018, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị TP Hà Nội. Đây chính là bước đi chủ động, thực hiện 1 trong 8 nhiệm vụ của Nghị quyết 26-NQ/TƯ (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Sau hơn 5 tháng thực hiện, ghi nhận từ cơ sở cho thấy việc đổi mới công tác đánh giá cán bộ của thành phố đã giúp phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, quản lý, siết chặt kỷ cương, chuẩn hóa và xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp; nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng; tạo môi trường sáng tạo, đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng địa phương, đơn vị.
 
Với tinh thần chủ động, thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 20/9/2017, của Ban Thường vụ Thành ủy về “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý”, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức lớp đào tạo cán bộ nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, với nhiều nét đổi mới, nhất là phương pháp đánh giá bằng sát hạch trực tiếp thông qua chương trình hành động. Sau lớp học này, thành phố đã tổ chức 3 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố thực hiện theo Quyết định 164-QĐ/TƯ, ngày 1/2/2013, của Bộ Chính trị; tổ chức 4 lớp với 68 đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài theo Đề án 165-ĐA/TƯ và kế hoạch của Thành ủy; 6 lớp bồi dưỡng công nghệ thông tin và tiếng Anh…
 
Bên cạnh đó, Thành ủy đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học, sáng tạo Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” gắn với Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015, của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”. Trọng tâm là, gắn sắp xếp lại tổ chức bộ máy với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và trình độ đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm tỷ lệ cơ cấu về cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc (ở những xã có đông người dân tộc) trên địa bàn. Thực hiện tốt việc quản lý biên chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản trị công ở các đơn vị công lập.
 
Trong đó, khối các cơ quan Đảng, đoàn thể thành phố đã thực hiện khối lượng công việc lớn về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, với những kết quả ấn tượng: Triển khai Kế hoạch số 106-KH/TU, Đề án số 14-ĐA/TU về rà soát quy định về chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, điều chỉnh đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp tại các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy theo Quy định số 04-QĐi/TƯ; hoàn thành việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố; chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của Khu điều dưỡng cán bộ Đồ Sơn; thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện ở 26/30 quận, huyện, thị xã; triển khai thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU về thí điểm thực hiện các mô hình mới về tổ chức, kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo, quản lý các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn; thực hiện đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; sắp xếp, kiện toàn giảm 7 đầu mối, từ 59 đảng bộ trực thuộc đến nay, Đảng bộ TP Hà Nội có 52 đảng bộ trực thuộc (30 quận, huyện, thị ủy và 22 đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy).

Thành ủy Hà Nội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” với tinh thần quyết liệt. Đến nay, toàn thành phố đã có 125 đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang tự chủ.
 
Trong năm 2018, thành phố đã giải quyết tinh giản biên chế 202 người theo Nghị định số 108 của Chính phủ; từ năm 2015 đến nay, đã thực hiện tinh giản 13 đợt với 761 người. Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang tự chủ, không hưởng lương ngân sách là 13.266 người.
 
Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ bảo đảm đồng bộ, có số lượng, cơ cấu hợp lý và có chất lượng được chuẩn hóa thêm một bước. Thông qua sắp xếp, kiện toàn, đã nâng cao hơn tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần tích cực thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.
 
Một nhiệm vụ quan trọng nữa trong năm 2018 là thực hiện Kết luận 22 của Bộ Chính trị, Thành ủy đã tập trung chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội. Thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch. Với tinh thần nghiêm túc và cầu thị, Thành ủy đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo lấy ý kiến đóng góp của Hội đồng Lý luận Trung ương, các cơ quan trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố và các cấp, các ngành và người dân; nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của một số nước… hoàn thiện Đề án, bảo đảm đúng quy định, khoa học, khả thi để báo cáo Bộ Chính trị.
 
*
 
*                          *
 
Xuân Kỷ Hợi 2019 đã về. Xuân như thêm rạng rỡ trong niềm vui, sự hân hoan của mọi người, mọi nhà, của mỗi cán bộ, đảng viên Thủ đô và cả nước về những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các mặt kinh tế - xã hội nói chung, trên các mặt của công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố nói riêng. Những thành tựu đó là minh chứng sống động cho sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu, với niềm tin, trí tuệ và quyết tâm chính trị rất cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô; là dấu ấn hiệu quả từ sự chỉ đạo, quan tâm sâu sắc của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các ban, bộ, ngành trung ương và của các tỉnh, thành phố trong cả nước đối với Thủ đô Hà Nội.
 
Nhiệm vụ của năm 2019 và những năm tiếp theo rất nặng nề; đất nước và Thủ đô đang đứng trước thời cơ, thuận lợi lớn, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới. Với niềm tin mới, với khí thế của mùa xuân, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2019, tạo tiền đề vững chắc và động lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật