Ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP Hà Nội hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2018 (10:08 06/02/2019)


HNP - Năm 2018, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố Hà Nội đã triển khai và hoàn thành một khối lượng lớn công việc, trong đó có nhiều nhiệm vụ mới, yêu cầu và tính chất phức tạp, qua đó, góp phần quan trọng vào kết quả chung của toàn Đảng bộ Thành phố.

Lãnh đạo Thành ủy khen thưởng cho các tập thể, cá nhân ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thành phố năm 2018


Tập trung vào những việc mới, việc khó
 
Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động tham mưu, mạnh dạn đề xuất xây dựng và thực hiện một số nhiệm vụ theo hướng đổi mới, được cho là những khâu khó trong công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn. Trong đó, đã hoàn thành Đề tài khoa học “Đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng tổng công ty trực thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”, trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã trình Ban Thường vụ Thành ủy phương án sắp xếp, tổ chức lại mô hình tổ chức đảng các tổng công ty trực thuộc Thành ủy; đã hoàn thành sắp xếp, chuyển giao 66 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc 15 tổng công ty về trực thuộc 15 quận, huyện, thị xã; sắp xếp, kiện toàn và chuyển giao 4 đảng bộ tổng công ty về trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp.
 
Ban Tổ chức Thành ủy đã tích cực tham mưu, xây dựng Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; đã tổ chức khảo sát, nắm tình hình, tổng hợp số liệu về tổ chức bộ máy của 88 đơn vị cấp cơ sở, 4 quận, huyện và 10 sở trực thuộc; đồng thời, xây dựng 8 chuyên đề nhánh, tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến quận, huyện, thị xã… Hiện, dự thảo Đề án đã được trình Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thông qua; đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để tiếp tục báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Bộ Chính trị theo Kế hoạch.
 
Ban Tổ chức Thành ủy cũng tích cực tham mưu, xây dựng nhiều Đề án cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII), trong đó có nhiều nội dung mới, mang tính đột phá như Đề án “Thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, tổ dân phố” tại quận Long Biên; “Quy định về khung tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng (hằng tháng) trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”, được triển khai từ 1/7/2018, bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức…
 
Ngoài ra, Ban Tổ chức Thành ủy cũng tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực các ban chỉ đạo của Thành ủy về xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Trong năm qua, đã tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy rà soát, lập danh sách 75 tổ chức cơ sở đảng cần tập trung củng cố, khắc phục, đến nay đã hoàn thành được 65/75 tổ chức cơ sở đảng; xác định 150 vụ việc phức tạp cần tập trung lãnh đạo, đến nay đã giải quyết xong 24 vụ việc. Trong thực hiện Nghị quyết 09, trong năm qua đã thành lập mới 152/131 tổ chức Đảng, đạt 111,6% kế hoạch.
 
Triển khai toàn diện nhiệm vụ thường xuyên
 
Trong các lĩnh vực công tác thường xuyên, Ban Tổ chức Thành ủy đã tích cực tham mưu, thực hiện việc sắp xếp tổ chức, bộ máy và tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 39 và Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII). Trong năm qua, đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định sáp nhập, chuyển giao 7 tổ chức đảng, giảm từ 59 xuống còn 52 đảng bộ trực thuộc Thành ủy; toàn Thành phố cũng kiện toàn, sắp xếp giảm 5/17 Ban Chỉ đạo; kiện toàn, sắp xếp giảm 74/102 Ban Chỉ đạo trực thuộc UBND TP; giảm 4 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các tổ chức chính trị - xã hội, giảm 121 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ngành (từ 401 xuống 280), giảm 110 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện (từ 206 xuống 96). Thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp quận, huyện, thị xã theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, như Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị (hiện đã có 26/30 quận, huyện, thị xã thực hiện); Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UB MTTQ (hiện đã có 4/30 quận, huyện, thị xã thực hiện)…
 
Ban Tổ chức Thành ủy và các cấp ủy đã triển khai Đề án 04-ĐA/TU ngày 20/9/2017 về đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đã tham mưu, tổ chức lớp cán bộ quy hoạch nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo cho 145 đồng chí; tổ chức 3 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 629 đồng chí theo chức danh, lĩnh vực công tác… Nội dung, chương trình đào tao, bồi dưỡng thiết thực hơn, đi sâu bồi dưỡng kiến thức mới và kỹ năng công tác cho cán bộ.
 
Cùng với đó, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu, trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 183 đồng chí; tham mưu Thường trực Thành ủy ký quyết định tặng, truy tặng trên 28,6 nghìn Huy hiệu Đảng các loại; thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên mới, trong năm qua, toàn Đảng bộ kết nạp gần 13 nghìn đảng viên mới, đạt 107,6% kế hoạch.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả trên, Ban Tổ chức Thành ủy cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, như: Công tác theo dõi, nắm tình hình cơ sở tại một số đơn vị chưa sâu; tính chủ động trong tham mưu, xử lý công việc, nhất là việc đột xuất, phát sinh và những hạn chế, yếu kém của cơ sở còn chưa tốt; một số đơn vị triển khai các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, Thành ủy còn chậm; chưa chủ động nghiên cứu, tìm tòi mô hình thí điểm về tổ chức và cơ cấu, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức…
 
Năm 2019, Ban Tổ chức Thành ủy đã đề ra 14 nhiệm vụ cụ thể để tập trung thực hiện. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là tham mưu, triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, gắn với Chương trình 01 của Thành ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”.
 
Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 vừa qua, đồng chí Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu; đổi mới lề lối làm việc theo hướng tinh gọn, hiệu quả, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đồng thời, đổi mới toàn diện từ công tác báo cáo, tổ chức hội họp để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Văn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật