Tiếp tục chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính (22:21 10/01/2019)


HNP - Chiều 10/01, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Ban chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế Thành phố đã họp Hội nghị lần thứ 13, tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị


Theo báo cáo của Ban chỉ đạo, năm 2018, Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả việc tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Trung ương tại Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.
 
Hội nghị đã đánh giá toàn diện kết quả nhiệm vụ rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở khối các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, khối các cơ quan Nhà nước; việc hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực; công tác xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập. Các ý kiến cũng thảo luận về việc nghiên cứu, triển khai một số chương trình, đề án mới như Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị, Đề án đánh giá cán bộ, công viên chức, lao động hợp đồng theo tháng; Đề án về thực trạng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, việc tổ chức thi tuyển công chức, viên chức khối các cơ quan Đảng, đoàn thể, các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp và công chức cấp xã.
 
Việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước đã thực sự tạo hiệu ứng mạnh mẽ, toàn diện trên cả hệ thống chính trị. Bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, việc sáp nhập các cơ quan chuyên môn ở địa phương để thực hiện chủ trương quản lý đa ngành, đa lĩnh vực bước đầu đã đi vào ổn định, công tác tư tưởng được triển khai tốt. Các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, sở Thành phố; các quận, huyện, thị xã sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đã tập trung triển khai thực hiện: xây dựng, hoàn thiện các quy chế làm việc; quy trình giải quyết TTHC; đẩy mạnh ứng dụng CNTT; nâng cao dịch vụ công trực tuyến. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được cấp ủy, chính quyền quan tâm, tổ chức thường xuyên, có chiều sâu, tập trung vào những vấn đề bức xúc của công dân, tổ chức và doanh nghiệp; chú trọng xử lý các vấn đề sau kiểm tra, tăng cường kiểm tra đột xuất không báo trước.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo ghi nhận những kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo trong năm qua cũng như những ý kiến góp ý về những tồn tại, hạn chế và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần bám sát Kế hoạch công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo, chủ động tham mưu, tích cực phối hợp thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 
 
Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về việc tổ chức, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CB, CC, VC. Thường xuyên nắm bắt, làm tốt công tác tư tưởng trong đội ngũ CB, CC, VC, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý để từ đó lan tỏa tới từng cơ quan, đơn vị và toàn hệ thống chính trị.
 
Tiếp tục công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy. Trước mắt, tập trung sắp xếp, kiện toàn các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy theo Kế hoạch số 106-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; sắp xếp hệ thống tổ chức bộ máy Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; sắp xếp các đơn vị thuộc UBND Thành phố theo tinh thần sửa đổi Nghị định số 24/2014/NĐ-CP về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức lại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp theo Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị; sắp xếp tổ chức đảng trong đơn vị cấp 2 trực thuộc các sở, ngành Thành phố.
 
Tập trung các giải pháp chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo thực hiện chỉ tiêu đến năm 2021 tại Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Xây dựng cơ chế, định mức khoán chi thường xuyên phù hợp với điều kiện, tình hình của Thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.
 
Đồng chí Hoàng Trung Hải cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó, tập trung cải cách đơn giản đến mức tối đa các TTHC liên quan đến người dân và doanh nghiệp, coi trọng cải cách thủ tục trong nội bộ cơ quan hành chính Thành phố theo tinh thần "5 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả công việc) và cải cách công tác quản lý điều hành theo tinh thần “một việc - một đầu mối xuyên suốt”. Thời gian tới, Thành phố sẽ ban hành văn bản chỉ đạo tới các các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch giảm tối đa các cuộc họp, giảm thời gian họp đảm bảo ngắn gọn mà vẫn đầy đủ, hiệu quả.
 
Các cấp cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết toàn Thành phố, gắn với thanh tra, kiểm tra về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ chính sách của các cơ quan, đơn vị; việc chấp hành công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của CB, CC, VC trong thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục nghiên cứu, thí điểm, triển khai thực hiện một số đề án, mô hình mới.

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật