Sửa đổi một số quy định thu phí, lệ phí tại Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND (15:20 05/12/2018)


HNP - Sáng 5/12, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội 97/97 đại biểu đã tán thành thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND của HĐND Thành phố ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.

Cục trưởng Cục Thuế Nguyễn Thế Mạnh trình bày Tờ trình tại Kỳ họp


Theo đó, Nghị quyết sẽ quy định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí tại Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND của HĐND Thành phố ban hành một số quy định thu phí, lệ trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.
 
Cụ thể, sửa đổi, bổ sung Tiết c, Khoản 1 Phần A như sau: Mức thu đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú tại các quận, phường là 15.000 đồng, tại các khu vực khác là 8.000 đồng; mức thu cấp mới, cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cho hộ gia đình, cá nhân tại các quận, các phường là 20.000 đồng, tại các khu vực khác là 10.000 đồng; Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (không thu lệ phí đối với trường hợp điều chỉnh lại địa chỉ do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú); Gia hạn tạm trú tại các quận, các phường là 10.000 đồng, các khu vực khác là 5.000 đồng.
 
Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Phần A như sau: Đối tượng nộp lệ phí là các cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các công việc về Hộ tịch theo quy định của pháp luật. Đối tượng miễn nộp lệ phí là khi đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật; Đăng ký khai sinh đúng hạn, khai tử đúng hạn; đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ; đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước, thực hiện tại UBND cấp xã.
 
Mức thu lệ phí đối với các việc đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã được quy định như sau: Đăng ký khai sinh không đúng hạn (quá hạn); Đăng ký lại khai sinh; Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; Đăng ký khai tử không đúng hạn (quá hạn); Đăng ký lại khai tử; Đăng ký hộ tịch khác; Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi, bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú trong nước; Đăng ký lại kết hôn; Xác nhận hoặc ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác là 5.000 đồng/việc. Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mức phí là 3.000 đồng/việc; Nhận cha, mẹ, con là 10.000 đồng.
 
Các việc đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền cấp huyện được quy định như sau: Mức thu lệ phí đối với các việc Đăng ký kết hôn; Đăng ký lại kết hôn; Nhận cha, mẹ, con là 100.000 đồng. Đăng ký khai sinh không đúng hạn (quá hạn); Đăng ký lại khai sinh; Đăng ký lại khai tử; Đăng ký khai tử không đúng hạn (quá hạn); Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; Đăng ký hộ tịch khác; Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thấm quyền của nước ngoài, mức thu lệ phí là 50.000 đồng. Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người tù’ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước, xác định lại dân tộc; Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài mức thu lệ phí là 25.000 đồng. 
 
Cơ quan thu lệ phí là UBND cấp xã, UBND cấp huyện. Cơ quan thu lệ phí nộp 100% số lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Chi phí cho việc thu lệ phí được cấp theo dự toán được duyệt hàng năm.
 
Các nội dung khác không quy định tại Nghị quyết này tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố.

Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật