Nắm bắt tình hình không để nguy cơ phát sinh “điểm nóng” (14:47 08/11/2018)


HNP - Sáng 8/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Quận ủy Cầu Giấy về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi làm việc


Báo cáo với đoàn kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Phương Kiến Quốc cho biết, 100% các TCCS Đảng trực thuộc của Quận đã hoàn thành việc học tập, quán triệt 3 Nghị quyết, sớm hơn so với kế hoạch Thành phố giao. Phương pháp quán triệt có sự đổi mới, linh hoạt, chú trọng tới chất lượng báo cáo viên, nội dung chương trình học tập, số lượng đảng viên tham dự, tổ chức viết bài thu hoạch, xây dựng chương trình hành động, qua đó nâng cao nhận thức trong cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị đối với việc thực hiện Nghị quyết. Cùng với đó, Quận đã xây dựng 6 Kế hoạch và 4 Quyết định để triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 18, 19 và Nghị quyết 15 tại Đảng bộ Quận.
 
Về kết quả thực hiện Nghị quyết 18 và 19 của Hội nghị Trung ương 6, Quận đã chủ động và thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng, ban, đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm và thực hiện tốt chủ trương tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (trong năm 2017 và 10 tháng đầu năm 2018, đã thực hiện tinh giản biên chế 09 trường hợp). Cùng với đó, đã quyết liệt sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận. Qua sắp xếp, đã giảm từ 13 đơn vị xuống còn 07 đơn vị, giảm được 06 cấp trưởng và 06 cấp phó các đơn vị....
 
Đối với Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành ủy, trong quá trình tổ chức thực hiện, quận luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên, nhân dân, không để các tổ chức, cá nhân chống đối lợi dụng gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI, Khóa XII). Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Kết quả đạt được thông qua việc triển khai, thực hiện Nghị quyết, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo rà soát, phân loại và giải quyết dứt điểm 08 vụ, việc phức tạp, phát sinh; hiện nay các đồng chí đang tiếp tục giải quyết 03 vụ, việc, qua đó, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng, đảm bảo giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận, đóng góp vào sự ổn định chung của Thủ đô, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 
 
Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà quận Cầu Giấy đạt được trong việc triển khai Nghị quyết 18, 19 của Trung ương và Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành ủy. Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành của quận cần quan tâm thực hiện 3 Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng không chỉ năm nay và phải thực hiện xuyên suốt cả quá trình. Quận cần tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Kịp thời xây dựng; sửa đổi bổ sung quy chế, quy định phù hợp với tình hình thực tiễn của Quận để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiện vụ kế hoạch của Quận đề ra. Chủ động, thường xuyên rà soát, bổ sung các nội dung, giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương và kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy đặt ra. Trước mắt, tập trung thực hiện tốt Đề án vị trí việc làm gắn với việc thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá cán bộ hằng tháng theo Quyết định 3814 của Ban Thường vụ Thành ủy đề ra một cách khách quan, toàn diện và đa chiều.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng yêu cầu quận quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở; đối với các đơn vị sự nghiệp công lập sau kiện toàn, sắp xếp, đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu, yêu cầu Quận đề ra về việc chuyển các đơn vị sự nghiệp sang tự chủ tài chính theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW của Trung ương. Đối với những nhiệm vụ mà nghị quyết của Trung ương và kế hoạch của Thành ủy đề ra, đến nay, Quận chưa thực hiện được, yêu cầu tập trung cao độ, phân tích nguyên nhân, chỉ đạo quyết liệt để thực hiện. Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, Ban Thường vụ Quận ủy cần tiếp tục chủ động rà soát, dự báo tình hình dễ phát sinh phức tạp, có nguy cơ trở thành “điểm nóng” để có giải pháp kịp thời. Các cấp, các ngành từ quận đến cơ sở cần phối hợp giải quyết có hiệu quả những vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc, quận phải kịp thời báo cáo thành phố để chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết. Mỗi đồng chí cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị phải phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nhất là sự đoàn kết, hợp tác để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. 
 
Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy rà soát toàn bộ tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo 8 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy và 05 chương trình công tác của Quận ủy, đề ra các giải pháp phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu vào cuối nhiệm kỳ. Ngay từ bây giờ, quận cần chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội Đảng nhiệm kỳ tới...

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t