HĐND quận Thanh Xuân tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động (18:01 09/02/2024)


HNP - Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân khóa VI nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, HĐND quận tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động...

Trong năm, Thường trực HĐND quận Thanh Xuân đã giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay


Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch
 
Năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội và Quận ủy Thanh Xuân, sự phối hợp tích cực, hiệu quả của UBND quận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các cơ quan, đơn vị có liên quan; Thường trực HĐND quận tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đảm bảo chủ động, khoa học, linh hoạt, thiết thực; triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch.
 
Trong đó, nổi bật là HĐND quận đã tổ chức thành công các kỳ họp đáp ứng yêu cầu thực tiễn, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, đồng hành của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chung của quận. Đồng thời, xây dựng, ban hành các quy trình nghiệp vụ trong thực hiện các hoạt động của HĐND quận, nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND quận.
 
Cùng với đó, hoạt động giám sát, giải trình đúng trọng tâm, trọng điểm thuộc lĩnh vực quan trọng, được cử tri quan tâm, đảm bảo thực chất, hiệu quả. Các phiên họp giao ban thường kỳ hàng tháng, quý của Thường trực HĐND quận Thanh Xuân được duy trì nền nếp gắn với đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư, kiến nghị, phản ánh của công dân và các ý kiến của cử tri, đạt kết quả tích cực.
 
HĐND quận Thanh Xuân khóa VI nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 11 - kỳ họp thường lệ cuối năm để xem xét, quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền
 
Bên cạnh đó, hoạt động tiếp công dân của Thường trực và đại biểu HĐND quận được thực hiện đúng quy định. Các hội nghị tiếp xúc cử tri (trong đó có 1 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng và quản lý nhà chung cư) và cuộc diễn tập khu vực phòng thủ quận (nội dung của HĐND quận) năm 2023 được phối hợp tổ chức theo quy định, đảm bảo tiến độ.
 
Ngoài ra, công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; giữa các Ban HĐND với các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc quận được tăng cường, hiệu quả hơn. Thường trực HĐND, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND quận đã tham gia tích cực, trách nhiệm trong các hoạt động chung của Thành phố, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.
 
Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình
 
Nhấn mạnh năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận khóa VI nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến cho biết, HĐND quận Thanh Xuân tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của công tác quản lý Nhà nước và tình hình thực tiễn của quận, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm.
 
Trong đó, HĐND quận tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ quận và các cơ quan có liên quan triển khai có hiệu quả các Nghị quyết kỳ họp HĐND Thành phố, Nghị quyết kỳ họp HĐND quận gắn với các chương trình, Đề án, Nghị quyết chuyên đề của Quận ủy, Ban chấp hành Quận ủy và thực hiện các nhiệm vụ chính trị chung của quận.
 
Cùng đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch 92-KH/QU ngày 30/6/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy và Kế hoạch số 104/KH-HĐND ngày 26/8/2022 của HĐND quận triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội” tại quận Thanh Xuân gắn với Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
 
Tại Kỳ họp thứ 11 HĐND quận Thanh Xuân khóa VI nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã thực hiện quy trình đánh giá tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND quận bầu
 
Chủ động phối hợp chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp của HĐND quận trong năm 2024 với các nội dung sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của quận, nguyện vọng của cử tri và đảm bảo đúng luật định. Tổ chức các cuộc giám sát của HĐND quận đảm bảo tiến độ theo Nghị quyết HĐND quận đã quyết nghị; xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND quận, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND quận phù hợp với thực tiễn. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND quận, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND quận; Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm tra các nội dung chuẩn bị cho các kỳ họp HĐND quận.
 
Bên cạnh đó, phối hợp với Tổ đại biểu Quốc hội Đoàn thành phố Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 3), Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố, Tổ Đại biểu HĐND Thành phố (Đơn vị bầu cử số 7); UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và phường tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của Quốc hội, HĐND Thành phố và HĐND quận theo quy định. Tăng cường tiếp xúc cử tri chuyên đề; tổng hợp đầy đủ, kịp thời gửi đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri.
 
Ngoài ra, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động của HĐND quận; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của HĐND quận, nhất là hoạt động liên quan đến các kỳ họp. Tăng cường việc trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động với Thường trực HĐND các quận, huyện của Thành phố…

Hoàng Điệp


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t