Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ IV (19:41 04/12/2020)


HNP - Chiều 4/12, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình khóa XXVI tổ chức hội nghị lần thứ IV nhằm tập trung thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội XXVI Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn cảnh hội nghị


Theo Nghị quyết Đại hội XXVI Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình đề ra các mục tiêu chủ yếu đến năm 2025: Về kinh tế, tốc độ tăng giá trị sản xuất chung hằng năm 11 - 13%. Đến năm 2025, giá trị sản xuất ngành dịch vụ chiếm 80%, trong đó, ngành du lịch chiếm 6%. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu Thành phố giao hằng năm từ 5%-10%.; Về văn hóa - xã hội, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%; tổ dân phố văn hóa đạt 85%. Tỷ lệ trường công lập (Mầm non, Tiểu học, THCS) đạt chuẩn quốc gia cơ bản đạt 100%. Duy trì 100% phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế; 100% phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Duy trì không có hộ nghèo theo chuẩn hiện nay. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của Thành phố dưới 0,5%; Về đô thị, môi trường, tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch 100%. Tỷ lệ các chất thải và nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn về môi trường; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn: 100%. Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường 100%. Kiểm soát 100% công trình xây dựng; Về xây dựng Đảng, số lượng đảng viên mới được kết nạp hằng năm: 200 đảng viên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80% trở lên. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80% trở lên.
 
Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ quận cũng đề ra 05 nhiệm vụ trọng tâm và hai khâu đột phá. Trong đó, quận sẽ tập trung triển khai thực hiện tốt 2 khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI: Đẩy mạnh cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu chính quyền đô thị và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, trật tự văn minh đô thị, xây dựng quận Ba Đình “Sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại”.
 
Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ quận cũng đề ra 11 giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2020 - 2025 gồm: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Tiếp tục duy trì phát triển kinh tế bền vững; Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị; Phát huy giá trị văn hóa và con người Hà Nội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên; bảo vệ môi trường; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị.
 
Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố; Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận, Ban Chấp hành Đảng bộ quận xây dựng 07 Chương trình công tác lớn gồm: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò người đứng đầu; xây dựng hệ thống chính trị quận tinh gọn, thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giai đoạn 2020 - 2025”; “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhiệm kỳ 2020 - 2025”; “Tăng cường quốc phòng và an ninh, thực hiện giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Ba Đình nhiệm kỳ 2020 - 2025”; “Phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo môi trường thuận lợi, phát triển kinh tế quận Ba Đình theo hướng dịch vụ thương mại, nhiệm kỳ 2020 - 2025”; “Tiếp tục đẩy mạnh Cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị”; “Phát triển văn hóa, xây dựng người Ba Đình - Hà Nội thanh lịch - văn minh; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; đổi mới căn bản, phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục đào tạo, giai đoạn 2020 - 2025”; "Nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, đất đai, trật tự xây dựng; chú trọng chỉnh trang đô thị, củng cố các tiện ích đô thị, bảo vệ và cải thiện môi trường phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025”.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật