Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống:


Quận Long Biên: Nhiều giải pháp thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận vào cuộc sống (12:48 29/11/2020)


HNP - Nhận diện rõ những tồn tại trong thực hiện Nghị quyết Đảng bộ quận lần thứ III, với tinh thần quyết tâm đổi mới, sáng tạo, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận Long Biên, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chỉ ra 05 nhiệm vụ trọng tâm và 02 khâu đột phá. Để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Quận ủy Long Biên đang tích cực triển khai nhiều giải pháp thiết thực, sát thực tiễn.

Chủ tịch UBND Quận Nguyễn Mạnh Hà quán triệt Nghị quyết Đại hội


Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020, trong 05 năm qua, quận Long Biên đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực: Kinh tế phát triển nhanh và bền vững; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Công tác quy hoạch và đầu tư hạ tầng tiếp tục tạo bước đột phá, diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp. Công tác quản lý đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Văn hóa xã hội phát triển đồng bộ và toàn diện, an sinh xã hội luôn đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ nét…

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, BCH Đảng bộ quận Long Biên cũng thẳng thẳn chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại. Đó là, chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế của quận trong phát triển kinh tế; tiến độ một số dự án trọng điểm còn chậm, chưa phát huy hết hiệu quả sử dụng đất. Công tác thu nợ thuế thấp. Thu tiền sử dụng đất có năm chưa đạt dự toán. Cùng với đó, việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai còn chậm. Quản lý trật tự xây dựng có thời điểm chưa quyết liệt nên tỷ lệ xây dựng công trình xây dựng có giấy phép không đạt 100% theo chỉ tiêu Đại hội Đề ra. Ngoài ra, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội có thời điểm chưa chủ động đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập được phát hiện thông qua giám sát, phản biện xã hội….

Do đó, trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, Đảng bộ quận Long Biên đã xác định hai khâu đột phá: Một là, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trọng tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập. Hai là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm đầu tư thoát nước; đảm bảo cảnh quan, môi trường; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Để cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và các giải pháp chủ yếu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, Quận ủy Long Biên đã cụ thể hóa thành 3 Chương trình công tác toàn khóa, trong đó, Chương trình 01 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ CB, CC, VC chuyên nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập” giai đoạn 2020-2025; Chương trình 02 về “Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho người dân trên địa bàn quận” giai đoạn 2020-2025; Chương trình 03 về “Đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm là giải quyết vấn đề thoát nước, đảm bảo cảnh quan, môi trường trên địa bàn quận Long Biên” giai đoạn 2020-2025.
 
Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV vào cuộc sống, Quận ủy Long Biên đã khẩn trương xây dựng các Quy chế, Chương trình làm việc của Quận ủy khóa IV; Xây dựng 03 chương trình công tác trọng tâm toàn khóa. Đồng thời, ngay trong tháng 11/2020, Quận ủy đã tổ chức các hội nghị quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội và 03 Chương trình công tác toàn khóa cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để nắm được các nội dung, quan điểm cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhất là mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trọng tâm là 03 Chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy.
 
Song song với đó, cùng với công tác tuyên truyền, Quận ủy cũng đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Cụ thể, về phát triển kinh tế: Chủ động đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm phát triển các loại hình dịch vụ gắn với tăng cường quản lý; Ưu tiên phát triển công nghiệp không ô nhiễm; phối hợp đầu tư, quản lý có hiệu quả điện năng; Tiếp tục hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng đất, giảm thiểu diện tích đất hoang hóa; dừng chăn nuôi gia súc; Thu chi ngân sách đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển. 
 
Đối với quản lý đô thị, quản lý đất đai, GPMB, bảo vệ môi trường: Quận sẽ chủ động trong công tác lập và quản lý quy hoạch; Tăng cường công tác đầu tư và quản lý đô thị; Quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu quả nguồn lực đất đai; tăng cường công tác bảo vệ môi trường; chủ động và quyết liệt trong GPMB, khắc phục các tồn tại về quản lý đất đai và trật tự xây dựng.
 
Về phát triển văn hóa-xã hội, trong nhiệm kỳ, sẽ coi trọng phát triển giáo dục và đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đai hóa; Quan tâm sự nghiệp văn hóa-thể thao góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho Nhân dân; Huy động mọi nguồn lực, tập trung giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội; Phát triển sự nghiệp y tế, dân số, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Bên cạnh đó, chú trọng công tác xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, theo đó, về CCHC, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền; Thực hiện có hiệu quả mô hình chính quyền đô thị theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố; Triển khai mô hình chính quyền điện tử từ quận đến phường; Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Đặc biệt, tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy các cấp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Quận ủy cũng yêu cầu các ban xây dựng Đảng-HĐND-UBND-MTTQ và các đoàn thể chính trị -xã hội quận, căn cứ chức năng nhiệm vụ, cụ thể hóa bằng các chương trình, đề án để thực hiện. Các cấp ủy và tổ chức Đảng trực thuộc Quận ủy, căn cứ Nghị quyết Đại hội, Chương trình công tác của Quận ủy, Nghị quyết Đại hội cấp mình để cụ thể hóa, xây dựng Chương trình công tác; Kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.
 
Đồng chí Nguyễn Thế Thạch, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận cho biết: Điểm mới của quận nhiệm kỳ này là triển khai các nhiệm vụ từ rất sớm. Ngay sau Đại hội Đảng bộ quận, Quận ủy đã bắt tay ngay vào triển khai Nghị quyết với việc xây dựng các quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ; xây dựng Chương trình làm việc toàn khóa, Chương trình giám sát của BCH Đảng bộ và của Ủy ban kiểm tra Quận ủy, đặc biệt là đã xây dựng 03 Chương trình công tác toàn khóa rất sớm để cụ thể hóa 02 khâu đột phá. Điểm mới nữa là, nhiệm kỳ này, Quận ủy đã chắt lọc và chọn ra 02 khâu đột phá, từ đó xây dựng 03 Chương trình công tác toàn khóa rất trọng tâm, trọng điểm.

Đồng chí nhấn mạnh, đạt được những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua, quận Long Biên đã tạo được sự đồng thuận của Nhân dân trong triển khai nhiệm vụ, đây là bài học rất quan trọng. Cùng với đó, các cấp ủy đảng, chính quyền đã hướng về cơ sở, lắng nghe tiếp thu ý kiến của nhân dân để có sự điều chỉnh các chủ trương, chính sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn ở từng địa phương, đơn vị. Trên cơ sở những bài học đó, đồng chí tin tưởng việc sớm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận sẽ góp phần tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, Nhân dân từ đó, tạo động lực, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể Nghị quyết đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật