Long Biên phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2020 (19:55 17/10/2020)


HNP - 9 tháng năm 2020, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND quận Long Biên được đổi mới, quyết liệt, linh hoạt trong từng thời điểm thực hiện nhiệm vụ cấp bách tại địa phương, đơn vị. Trong điều kiện nhiều khó khăn, nhưng quận Long Biên đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó có một số chỉ tiêu vượt mức kế hoạch như: chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (213%), chỉ tiêu giảm nghèo (180%).

Gắn biển Công trình Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, công trình chào mừng Đảng hội Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025


Ngay từ đầu năm, Quận Long Biên đã kịp thời kiện toàn bộ máy lãnh đạo UBND quận và phân công nhiệm vụ rõ trách nhiệm. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh bổ sung quy trình nội bộ giải quyết công việc phù hợp quy định mới và yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt, đã sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả đối với 156 CBCCVC, tinh giảm 77 người, tuyển dụng 351 viên chức giáo dục năm 2019 tại các trường công lập.

Để triển khai các Chương trình công tác trọng tâm của Thành phố và Nghị quyết HĐND quận về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020, UBND quận đã ban hành Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 26/12/2019 về công tác trọng tâm năm 2020 và các kế hoạch công tác trên từng lĩnh vực quản lý, tạo sự chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả, thu cân đối ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 8.102,16/10.348,05 tỷ đồng, đạt 78% dự toán quận giao, bằng 103% so với cùng kỳ năm 2019. Các khoản thu để chi đầu tư phát triển đạt 1.732,3 tỷ đồng, đạt 117% dự toán, bằng 148% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng chi ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 1.369,59/2.868,9 tỷ đồng, đạt 48% dự toán, bằng 112% so với cùng kỳ năm 2019. Ứng vốn ngân sách quận thực hiện các nhiệm vụ chi Thành phố đạt 139/141 tỷ đồng.

Các nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, được tập trung thực hiện đáp ứng yêu cầu đặt ra. Trong đó, các dự án chào mừng Đại hội được đẩy nhanh hoàn thành sớm; Hoàn thành danh mục dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Công tác chuẩn bị đầu tư dự án đạt kết quả tốt, đáp ứng đúng yêu cầu, tiến độ phê duyệt. Đối với nhóm dự án không vướng mắc về mặt bằng, tập trung triển khai đảm bảo tiến độ quyết toán, khởi công, hoàn thành đưa vào sử dụng đảm bảo theo tiến độ được duyệt.

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai quyết liệt, hiệu quả, tình hình dịch bệnh trên địa bàn quận được k