Chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII đảng bộ thành phố Hà Nội


Huyện Mê Linh: Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh (14:02 12/10/2020)


HNP - Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, toàn diện, bền vững; đồng thời xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với truyền thống quê hương Hai Bà Trưng anh hùng.

Đại hội Đảng bộ huyện Mê Linh nhiệm kỳ 2020-2025


Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế
 
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Mê Linh đề ra mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8-8,5%/năm, trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 8,5%/năm, dịch vụ tăng 8,7%/năm và nông nghiệp tăng 2,5%/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 1.000 tỷ đồng/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp hằng năm đạt 205 triệu đồng/ha.
 
Để hoàn thành mục tiêu này, huyện Mê Linh tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp hướng tới nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) “về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. 
 
Cụ thể, huyện chủ động phối hợp với các sở, ngành của thành phố hoàn thiện hạ tầng dịch vụ Khu công nghiệp Quang Minh I; đồng thời, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; chủ động hướng dẫn doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc lập, triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn huyện. Cùng với đó, Mê Linh tập trung phát triển hệ thống hạ tầng dịch vụ, du lịch, logistics cả về số lượng và chất lượng; phát triển các làng nghề tập trung trên địa bàn; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nhất là các dự án, công trình trọng điểm, hệ thống kết cấu hạ tầng khung, hạ tầng đô thị, nông thôn theo hướng đồng bộ, văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường…
 
Nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng. Cùng với việc phát triển ổn định các vùng trồng rau, hoa, cây ăn quả, nông nghiệp Mê Linh sẽ gắn với du lịch sinh thái trải nghiệm; đồng thời phát triển chăn nuôi, thủy sản, mô hình trang trại tập trung ngoài khu dân cư, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường sinh thái. Mặt khác là gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ nông sản trên cơ sở phát triển mạnh các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất giữa hộ gia đình và doanh nghiệp.
 
Đặc biệt, để nông nghiệp phát triển theo chuỗi giá trị, Mê Linh đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất như: Công nghệ sinh học, công nghệ biến đổi gen trên hoa hồng, hoa cúc, hoa lan; đồng thời có giải pháp, chính sách thu hút các doanh nghiệp, nhân tài và nguồn nhân lực có trình độ cao tới địa phương nghiên cứu, làm việc. Mê Linh phấn đấu đến năm 2025, các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 40% GDP; giá trị giao dịch của thị trường khoa học và công nghệ tăng trung bình 10-15%/năm. 
 
Mục tiêu quan trọng nhất trong nhiệm kỳ này Đảng bộ huyện Mê Linh hướng tới là từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của nông dân, phấn đấu đến năm 2025, bình quân đạt 100 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ lao động nông nghiệp còn dưới 50%. 
 
Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
 
Song song với triển khai các giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn, Huyện ủy Mê Linh đẩy mạnh công tác đổi mới, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh - coi đây là nhiệm vụ then chốt trong cả nhiệm kỳ.
 
Trước hết, Huyện ủy Mê Linh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; đồng thời thực hiện tốt công tác tổng kết thực tiễn, bảo đảm thống nhất về tư tưởng và hành động, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ huyện. Cấp ủy mỗi địa phương, đơn vị hằng năm tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực; kịp thời nắm bắt, dự báo, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. 
 
Cùng với đó là triển khai sâu rộng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, trọng tâm là: Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”... 
 
Thứ hai, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Trong đó, Mê Linh tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của các chi bộ, đặc biệt là chi bộ thôn, tổ dân phố, chi bộ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; đồng thời kiểm tra, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên thực chất; xây dựng, thực hiện tốt cơ chế quản lý, phân công nhiệm vụ và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; chăm lo bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới. 
 
Thứ ba, đổi mới, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TƯ và Nghị quyết 19-NQ/TƯ của Trung ương (khóa XII); thực hiện có hiệu quả kế hoạch đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ, nhất là các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, chủ động chuẩn bị tốt nhân sự HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo. 
 
Thứ tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đối với các cấp ủy, chi bộ, ủy ban kiểm tra các cấp và cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
 
Thứ năm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp, gắn với lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực khác; đổi mới phương pháp công tác, lề lối làm việc của cấp ủy và hệ thống chính trị các cấp, thực hiện phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, kỷ cương, gần dân, vì dân, lắng nghe ý kiến phản biện, kiến nghị của nhân dân, bám sát thực tiễn cơ sở, phát huy quyền chủ động, sáng tạo cấp cơ sở, đề cao trách nhiệm; đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, quản lý thống nhất của huyện, thực hiện nói đi đôi với làm. 
 
Cùng với đó là đổi mới việc ban hành, nâng cao chất lượng các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án công tác của cấp ủy và chính quyền các cấp bảo đảm thiết thực, ngắn gọn, khả thi, có lộ trình, bước đi phù hợp, phân công rõ trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện của tổ chức, cá nhân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy các cấp; kiên quyết chống bệnh quan liêu, giấy tờ, giảm hội họp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
Với quyết tâm mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh xứng đáng với truyền thống quê hương Hai Bà Trưng anh hùng.

Đỗ Đình Hồng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mê Linh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t