Chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội


Thạch Thất: Phấn đấu tăng tỷ trọng dịch vụ - công nghiệp (13:58 12/10/2020)


HNP - Trong 5 năm tới, kế thừa những bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2015-2020) Đảng bộ huyện, kết quả đạt được sau 12 năm sáp nhập về Thủ đô Hà Nội, huyện Thạch Thất tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại. Qua đó, phát triển huyện Thạch Thất nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Thất khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025


Hiện nay, huyện đã được Trung ương và thành phố đầu tư xây dựng Khu đô thị vệ tinh Hòa Lạc; các dự án lớn như: Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội, Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai và các cụm công nghiệp mới tiếp tục được triển khai thực hiện. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để huyện phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh.
 
Trên cơ sở nắm bắt thời cơ, thuận lợi, huyện xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2025, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huyện có tốc độ tăng trưởng cao hơn bình quân tốc độ tăng trưởng của thành phố; phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ - công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp; có thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng/năm. Cùng với đó, thương hiệu và giá trị sản phẩm công nghiệp được nâng cao, huyện cơ bản trở thành huyện công nghiệp kỹ thuật cao; định hướng đến năm 2030, có thu nhập bình quân đầu người đạt 210 triệu đồng/năm; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; khớp nối đồng bộ, hiện đại, bền vững hạ tầng kỹ thuật và các hoạt động kinh tế - xã hội giữa các xã với khu vực đô thị vệ tinh Hòa Lạc, huyện cơ bản trở thành đô thị xanh.
 
Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 18 chỉ tiêu chính và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển huyện giai đoạn 5 năm 2020-2025, định hướng đến năm 2030; trong đó tập trung thực hiện các khâu đột phá đó là: (1) Phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại gắn với bảo vệ môi trường, trọng tâm là phát triển hạ tầng khung theo hướng đô thị xanh; (2) Tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân, doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện; thực hiện tốt việc cải cách hành chính, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý và thực thi công vụ; (3) Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Thạch Thất thanh lịch, văn minh và phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. 
 
Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu kinh tế dựa trên tiềm năng, thế mạnh đặc thù của huyện và khoa học, công nghệ để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, trong đó chú trọng quan tâm đến phát triển các làng nghề truyền thống, các cụm công nghiệp, đầu tư xây dựng bãi đỗ xe, kho bãi vật liệu xây dựng, chợ đầu mối, trung tâm giới thiệu sản phẩm công nghiệp, làng nghề; phát triển đa dạng các hoạt động thương mại, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại; xây dựng các trung tâm thương mại, hình thành chuỗi cung ứng (logistics); đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao; tăng số lượng, chất lượng, hiệu quả các sản phẩm đạt tiêu chuẩn Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
 
Cùng với đó là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, hoàn thành và chuẩn hóa toàn bộ hệ thống các quy hoạch đô thị, nông thôn; chủ động, phối hợp đề xuất Trung ương và thành phố tăng cường nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội, đầu tư xây dựng Khu đô thị vệ tinh Hòa Lạc. 
 
Bên cạnh đó, huyện tập trung huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tiệm cận các tiêu chí đô thị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng; thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường trong các cụm công nghiệp, làng nghề; đầu tư cải tạo hệ thống ao, hồ, trồng cây bóng mát, bảo đảm kỷ cương và văn minh đô thị. 
 
Huyện thường xuyên quan tâm, chăm lo sự nghiệp phát triển văn hóa - xã hội; thực hiện tốt chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, khoa học, công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; xây dựng người Thạch Thất thanh lịch, văn minh, có ý chí, khát vọng vươn lên, coi đây là sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần to lớn để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.
 
Cùng với đó là nâng cao năng lực, chất lượng công tác tham mưu, tổ chức chỉ huy của cơ quan quân sự huyện; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, khu vực phòng thủ huyện vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tích cực triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh; chủ động đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
Huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND huyện và các xã, thị trấn; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND các cấp; kịp thời rà soát, bổ sung quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, xây dựng chính quyền điện tử; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, quản trị xã hội.
 
Bên cạnh đó là đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương; thực hiện tốt công tác đối thoại, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tiếp tục tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng; nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong huyện thực sự trong sạch, vững mạnh.
 
Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, Đảng bộ và nhân dân huyện Thạch Thất quyết tâm, chung sức, chung lòng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ huyện đề ra trong giai đoạn 2020-2025, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Thủ đô, đất nước trong thời kỳ mới.

Phạm Quí Tiên - Thành ủy viên, Bí thư Huyện uỷ Thạch Thất


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t