Chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội


Ứng Hòa khai thác mọi nguồn lực cho phát triển bền vững (21:51 11/10/2020)


HNP - Trong kháng chiến, Ứng Hòa là địa phương đi đầu nhiều phong trào hành động cách mạng; trong hòa bình, Ứng Hòa cũng đi đầu trong nhiều lĩnh vực lao động, sản xuất. Với truyền thống quê hương anh hùng, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ứng Hòa quyết tâm xây dựng huyện phát triển toàn diện với kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, với một nền nông nghiệp công nghệ cao…

Đại hội Đảng bộ huyện Ứng Hòa lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025


5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá 
 
Cụ thể hóa mục tiêu Đại hội đại biểu lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ huyện, Ứng Hòa đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm: 
 
Một là, tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế; thu hút mọi nguồn lực để tạo ra thế và lực mới cho nền kinh tế; đồng thời xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Cùng với việc chú trọng phát triển công nghiệp - xây dựng và thương mại dịch vụ phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương, Ứng Hòa sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, tạo sự liên kết, hình thành chuỗi giá trị sản phẩm, ngành nghề, địa phương; đồng thời mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với sản xuất hàng hóa, thương hiệu sản phẩm và phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với bảo vệ môi trường..., từ đó thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững.
 
Hai là, tiếp tục rà soát các quy hoạch; lập điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Vân Đình và các điểm dân cư nông thôn; đồng thời tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị và xây dựng nông thôn mới theo hướng thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.
 
Ba là, tiếp tục phát triển sự nghiệp văn hóa; giữ gìn, phát huy bản sắc truyền thống của quê hương cách mạng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Ứng Hòa - Hà Nội thanh lịch, văn minh. Cùng với đó là thực hiện có hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 
 
Bốn là, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố an ninh - quốc phòng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; chủ động xử lý những vấn đề tiềm ẩn mất an ninh trật tự; tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những vụ việc tồn đọng kéo dài, các vấn đề nổi cộm, phức tạp ngay tại cơ sở. 
 
Năm là, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, vận hành thông suốt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 
 
Cùng với 5 nhiệm vụ trọng tâm, Ứng Hòa sẽ tập trung vào 3 khâu đột phá: 
 
Một là, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ và hiện đại, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, mở rộng hội nhập kinh tế, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Ứng Hòa hội nhập và phát triển toàn diện.
 
Hai là, đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
 
Ba là, đổi mới công tác cán bộ, trọng tâm là công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, sắp xếp, sử dụng cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả và thực hiện tốt chính sách cán bộ; đồng thời đề cao vai trò trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 
Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ
 
Cùng với việc quyết liệt triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, Huyện ủy Ứng Hòa đặc biệt chú trọng công tác cán bộ, coi đây là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, đưa Ứng Hòa phát triển toàn diện. 
 
Đặt trọng tâm vào công tác quản lý, nâng cao chất lượng cán bộ, cùng với việc sàng lọc và thay thế kịp thời cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, Ứng Hòa tập trung làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ, trong đó có cán bộ trẻ, nữ, cán bộ chủ chốt huyện và xã; đồng thời thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc đánh giá cán bộ; đánh giá và sử dụng đúng cán bộ trên cơ sở tiêu chuẩn, quy trình đã được hoàn thiện, lấy hiệu quả công tác thực tế và sự tín nhiệm của nhân dân làm thước đo.
 
Cùng với đó là kiện toàn đội ngũ cán bộ. Ứng Hòa sẽ triển khai nghiêm túc, đồng bộ các quy chế, quy định về phân cấp quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ theo quy hoạch; đồng thời đổi mới, trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý, kết hợp các độ tuổi, bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển. Mặt khác, cùng với việc thực hiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Ứng Hòa sẽ mở rộng và tiếp tục thực hiện một số chức danh lãnh đạo chủ chốt không phải người địa phương; tăng cường luân chuyển cán bộ giữa cấp huyện về cơ sở và ngược lại, khắc phục tư tưởng cục bộ, khép kín. Trước mắt là chủ động chuẩn bị tốt nhân sự HĐND, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Mặt khác, Ứng Hòa chú trọng xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, trước hết là Bí thư cấp ủy thực sự tiên phong, gương mẫu, có phẩm chất đạo đức, có ý thức kỷ luật và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời thực hiện tốt công tác nắm tình hình cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh nội bộ trong tình hình mới.
 
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ứng Hòa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp và cán bộ, đảng viên. Thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát theo phương châm “trọng tâm, trọng điểm trong công tác kiểm tra; mở rộng về nội dung và đối tượng giám sát”.
 
Ứng Hòa sẽ tập trung chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án công tác của Thành ủy, Huyện ủy và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, gắn với kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về năng lực lãnh đạo, quản lý, kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; đồng thời tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm; chủ động nắm tình hình, thực hiện giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng kịp thời phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức Đảng và đảng viên.
 
Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ ngang tầm nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ huyện đề ra, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện phấn đấu đưa Ứng Hòa phát triển toàn diện, xứng đáng với truyền thống quê hương anh hùng.

Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Ứng Hoà


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t