Chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội


Huyện Quốc Oai: Phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao (11:28 14/10/2020)


HNP - Phát triển kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng đô thị là những nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ huyện Quốc Oai đặt ra trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025.

Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ thăm quan các đặc sản của huyện Quốc Oai


Tập trung phát triển kinh tế bền vững 
 
Trong giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ huyện Quốc Oai đề ra mục tiêu: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn bình quân đạt 11-12%; trong đó công nghiệp - xây dựng 11-12%, dịch vụ 15-16%, nông nghiệp 1-2%. Cơ cấu kinh tế của huyện đến năm 2025 chuyển dịch theo hướng: công nghiệp - xây dựng 56,5%, dịch vụ 36% và nông nghiệp 7,5%. 
 
Để hoàn thành những mục tiêu nêu trên, ngay từ thời điểm này, Đảng bộ huyện Quốc Oai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, hướng tới tăng trưởng bền vững. Cùng với việc ưu tiên phát triển công nghiệp sạch, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm công nghiệp, làng nghề..., Quốc Oai sẽ triển khai các giải pháp hỗ trợ thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp Yên Sơn, Ngọc Liệp; đồng thời phát triển các cụm công nghiệp: Ngọc Mỹ - Thạch Thán, Tân Hòa, Nghĩa Hương, Cấn Hữu, Liệp Tuyết và Ngọc Liệp (mở rộng) để thu hút doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất, tạo việc làm cho lao động địa phương... 
 
Quốc Oai sẽ phát triển ngành nghề, làng nghề phù hợp xu hướng chung và đặc thù của địa phương trên cơ sở kết hợp giữa kỹ thuật truyền thống và khoa học công nghệ hiện đại để tạo ra những sản phẩm có thương hiệu trên thị trường. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, huyện sẽ tạo bước chuyển mới trong hoạt động của 17 làng nghề, từ đó thu hút 60% số lao động tại các địa phương.
 
Mặt khác, Quốc Oai sẽ phát triển lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại; khuyến khích, tạo điều kiện cho các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư xây dựng siêu thị, trung tâm thương mại, dịch vụ...; phấn đấu đến năm 2025 đưa dịch vụ trở thành ngành kinh tế có thế mạnh của huyện với tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân đạt trên 15%/năm.
 
Với lĩnh vực nông nghiệp, Quốc Oai xác định phát triển theo hướng khai thác lợi thế của từng địa phương trên cơ sở quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh, tập trung định hướng phát triển các sản phẩm nông sản chủ lực của huyện, từng bước nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm. Trong đó, vùng trồng cây ăn quả là 1.500ha, gồm: Vùng chuyên canh nhãn chín muộn tại xã Đại Thành 165ha; vùng trồng bưởi, nhãn, ổi, phật thủ tại xã Yên Sơn, Sài Sơn, Phượng Cách, Đồng Quang với diện tích 600ha; vùng nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi gia súc, gia cầm tại các xã Cấn Hữu, Liệp Tuyết, Tuyết Nghĩa, Đông Yên với diện tích 750ha. Mỗi mô hình phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm cho doanh thu từ 500 triệu đồng đến 3,5 tỷ đồng/hộ/năm; mô hình thủy sản từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm. 
 
Song song với phát triển kinh tế, Quốc Oai tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng đô thị.
 
Xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị
 
Qua 10 năm triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, Quốc Oai đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng ghi nhận: Huyện đã huy động được hơn 4.500 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới. Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, giao thông nông thôn phát triển, tạo điều kiện cho kinh tế tăng trưởng nhanh, ổn định, chất lượng đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Từ đó, huyện Quốc Oai đã đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2018, vượt kế hoạch đề ra... Đây là tiền đề, động lực để Quốc Oai xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng đô thị vào năm 2025. 
 
Trong nhiệm kỳ tới, Quốc Oai sẽ tập trung nguồn lực nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, hoàn thành 6 xã nông thôn mới kiểu mẫu; đồng thời phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn theo quy hoạch và theo tiêu chí đô thị từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân cũng như yêu cầu hiện đại hóa và phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn. 
 
Với quyết tâm chính trị và những giải pháp mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quốc Oai sẽ tập trung thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ sau:
 
Một là, cùng với xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, Quốc Oai coi việc đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với định hướng đô thị là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đây cũng là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và không có điểm kết thúc. Do vậy, trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung huy động tối đa nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung kết nối vùng, trung tâm cụm xã với đô thị sinh thái Quốc Oai.
 
Cùng với đó là phát triển các khu đô thị mới đồng bộ, hiện đại theo hướng đô thị thông minh. Trên cơ sở quy hoạch chung phát triển đô thị sinh thái, vành đai xanh, Quốc Oai tập trung đầu tư phát triển các khu đô thị, khu chung cư, khu tái định cư mới bảo đảm yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, thẩm mỹ trở thành một đô thị xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại, có bản sắc trên nền tảng phát triển bền vững. 
 
Hai là, tăng cường kiểm tra, giám sát và gắn với trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; thực hiện tốt phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn cùng với cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Mỗi địa phương, mỗi ngành, đoàn thể có hoạt động cụ thể để hưởng ứng các phong trào thi đua này. Từ đó phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”.
 
Ba là, huy động tổng hợp các nguồn lực phục vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa. Đồng thời, khuyến khích các mô hình người dân tự làm, tự chịu trách nhiệm trong xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành, duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới ở cơ sở.
 
Bốn là, không ngừng củng cố hệ thống chính trị vững chắc; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới, từ đó nâng cao chất lượng công tác tham mưu và hiệu quả của cơ quan giúp việc Ban chỉ đạo các cấp. 
 
Năm là, bảo đảm tốt công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng cường sự phối hợp, tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
 
Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, thành phố, sự đoàn kết đồng lòng của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự đồng thuận của nhân dân, nhất định việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn sẽ đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu  lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ huyện Quốc Oai.

Nguyễn Văn Thọ - Thành ủy viên, Bí thư Huyện uỷ Quốc Oai


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t