Quận Hà Đông: Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng (10:19 21/08/2020)


HNP - Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa qua, Quận ủy Hà Đông đã tăng cường sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao trách nhiệm cá nhân. Do đó, bên cạnh những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ quận nhiệm kỳ qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường-PBT Thường trực Quận ủy trao khen thưởng cho các đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền


Quận ủy đã tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Triển khai nghiêm túc việc học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy; gắn việc học tập, nghiên cứu với xây dựng, triển khai các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện sát với tình hình thực tế của từng đơn vị. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề học tập hằng năm được triển khai sâu rộng, thiết thực. Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết 35 được thực hiện tích cực và được Thành phố đánh giá cao.

Đáng chú ý, công tác cán bộ được Quận ủy chọn là khâu đột phá, tập trung chỉ đạo với nhiều đổi mới. Chất lượng công tác quy hoạch cán bộ được nâng cao, đảm bảo sự chủ động, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Công tác đánh giá cán bộ được thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ theo tinh thần Quy định 89-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 3814-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Việc tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện đúng quy trình, sát với tình hình thực tiễn và năng lực của cán bộ. Công tác đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, đạt kết quả tích cực; đến nay 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp quận và cơ sở đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ quận được tiến hành đồng bộ, có nhiều đổi mới trong việc xây dựng và triển khai thực hiện, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp và đảng viên là cán bộ chủ chốt các cấp trong lĩnh vực nóng, nhạy cảm, phức tạp dễ xảy ra vi phạm. Kịp thời xem xét, kết luận, xử lý kỷ luật đảng viên, đảm bảo công minh, chính xác; việc giải quyết đơn thư, thi hành kỷ luật Đảng của đảng viên và tổ chức đảng được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định.

Công tác dân vận được quan tâm chỉ đạo theo hướng bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp, bức xúc, góp phần ổn định tình hình địa phương; kỷ cương, kỷ luật hành chính, nhận thức của cán bộ, công chức về trách nhiệm phục vụ nhân dân được nâng lên; nhiều vấn đề khó khăn, bức xúc đã được giải quyết thông qua tuyên truyền, vận động, thuyết phục và đối thoại; đặc biệt đã triển khai có hiệu quả các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Quận ủy, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ quận nhiệm kỳ qua vẫn còn một số tồn tại. Đó là việc lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các chi bộ còn có những hạn chế nhất định; công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên ở một số cấp ủy chưa được quan tâm đúng mức; việc đấu tranh phê bình, tự phê bình có nơi, có lúc còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát và quản lý cán bộ, đảng viên chưa được chú trọng đúng mức, chưa kịp thời phát hiện, uốn nắn và có biện pháp ngăn chặn vi phạm. Tính tiền phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Trong nhiệm kỳ, có 148 đảng viên vi phạm kỷ luật, tăng 49 trường hợp so với nhiệm kỳ trước, thậm chí có đồng chí cấp ủy viên bị kỷ luật, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng nêu trên, Quận ủy Hà Đông xác định đẩy mạnh việc đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng theo hướng cụ thể, thiết thực hiệu quả. Đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa"; tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; chủ động, kịp thời phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch, có giải pháp định hướng tuyên truyền, thông tin nhanh chóng theo tinh thần Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt; thường xuyên tổ chức việc “học tập" và “làm theo" tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW của BCH Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, Quận ủy sẽ tăng cường quán triệt, thực hiện có kết quả các văn bản của Trung ương, Thành phố về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; tiếp tục đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở theo hướng tinh gọn; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng Đảng ở các cấp, nhất là cán bộ trong diện quy hoạch. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, sinh hoạt theo chuyên đề gắn với tình hình đặc điểm, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân: Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, coi trọng việc phát huy dân chủ trong Đảng. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động, xây dựng nhiều mô hình mới, cách làm hay, nhân rộng các điển hình, các cá nhân xuất sắc trong các phong trào thi đua,…


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t