Xây dựng quận Tây Hồ thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô (10:26 04/08/2020)


HNP - Trong nhiệm kỳ 2015-2020, kế thừa, phát huy thành tựu 20 năm xây dựng, phát triển, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận Tây Hồ đã chủ động, sáng tạo, đổi mới phương thức, phong cách lãnh đạo phù hợp với thực tiễn của quận. Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội lần thứ V đều hoàn thành theo tiến độ, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả cao, hoàn thành sớm hơn so với yêu cầu đề ra.


Thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ V tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phát triển kinh tế theo cơ cấu “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp”, trong 5 năm qua, kinh tế của quận Tây Hồ duy trì tốc độ phát triển khá, giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân tăng 14,01%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp”; ngành thương mại - dịch vụ có tốc độ phát triển nhanh hơn, đạt tỷ trọng 66,14%; ngành công nghiệp phát triển ổn định với tỷ trọng đạt 33,53%; ngành nông nghiệp đạt tỷ trọng 0,33%; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt bình quân 235 triệu đồng/ha, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; số doanh nghiệp thành lập mới tăng 1.186 doanh nghiệp so với nhiệm kỳ trước. Xây dựng và triển khai thực hiện các đề án khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế của quận được tập trung chỉ đạo, bước đầu thu được kết quả tốt, góp phần quảng bá tiềm năng du lịch gắn với phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa và các làng nghề truyền thống.

Công tác điều hành thu - chi ngân sách được tập trung chỉ đạo bài bản, quyết liệt và đạt được kết quả tốt. Trong 5 năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 15.554 tỷ đồng, tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 13,26%; tổng chi ngân sách đạt 4.995 tỷ đồng. Từ năm 2017 đến nay, Quận đã đảm bảo tự cân đối ngân sách chi thường xuyên theo Nghị quyết của HĐND Thành phố.

Quản lý quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường được thực hiện có hiệu quả. Quận ủy đã xây dựng Kế hoạch số 02-KH/QUTH “Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Tây Hồ, giai đoạn 2015-2020”. Xác định công tác quản lý quy hoạch là một nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng và phát triển đô thị, Quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện Quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc, đồng thời, khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch trên địa bàn quận. Tổ chức quản lý và thực hiện tốt quy hoạch phân khu đô thị H2-1 và quy hoạch phân khu đô thị A6 đã được phê duyệt; tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 đối với 6 ô chức năng; phối hợp rà soát, tham gia ý kiến về đồ án quy hoạch phân khu đô thị khu vực hai bên sông Hồng.

Hồ Tây

Quản lý trật tự xây dựng được chỉ đạo quyết liệt. Tỷ lệ các công trình xây dựng có phép đạt 99,21% tổng số công trình xây dựng, tỷ lệ công trình xây dựng được kiểm soát đạt 100%. Quận cũng xây dựng và triển khai có hiệu quả Đề án “Chỉnh trang đô thị giai đoạn 2018-2020” gắn với thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, diện mạo đô thị của quận đã có nhiều chuyển biến, ngày càng văn minh hơn, xanh - sạch - đẹp hơn.

Văn hóa, thông tin và thể thao tiếp tục phát triển. Trong nhiệm kỳ qua, quận đã xây dựng và triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác nhà văn hóa phường, nhà sinh hoạt khu dân cư trên địa bàn quận giai đoạn 2018-2020” đạt kết quả tích cực, chỉ đạo thực hiện thống nhất quản lý nhà văn hoá phường theo mô hình “Trung tâm văn hoá - thể thao phường”. Đến nay, 8/8 phường có nhà văn hóa - thư viện, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; 82/89 địa bàn dân cư có nhà sinh hoạt cộng đồng, đạt tỷ lệ 92,14%; chất lượng hoạt động văn hóa cơ sở được nâng lên, là tiền đề quan trọng nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa, tinh thần của nhân dân.  

Việc xây dựng nếp sống người Hà Nội thanh lịch, văn minh được chú trọng triển khai gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Trong nhiệm kỳ, đã có 03 phường được quận công nhận là “Phường văn hóa”; chỉ đạo phường Quảng An và phường Nhật Tân xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. Nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, nhất là trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội được nâng lên rõ rệt.

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo được chăm lo thường xuyên, đầu tư đúng hướng, có bước phát triển toàn diện, đồng bộ và bền vững. Vị trí xếp hạng giáo dục quận tăng từ 13/30 (năm 2015) lên vị trí 8/30 quận, huyện (năm 2019). Công tác y tế, dân số có nhiều đổi mới và tiến bộ. Thực hiện tốt công tác lao động, thương binh và xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo sự ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kế thừa và phát huy những thành tựu sau 25 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ quận Tây Hồ quyết tâm xây dựng Đảng bộ quận trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; hiệu quả quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu hoạt động của chính quyền đô thị; tiếp tục phát triển kinh tế bền vững theo cơ cấu “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp”; tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng đô thị và giải phóng mặt bằng; xây dựng và phát triển đô thị sạch đẹp, văn minh gắn với bảo vệ môi trường; tiếp tục phát triển sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục và đảm bảo an sinh xã hội; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng quận Tây Hồ phát triển theo định hướng thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.

Một số chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu đến năm 2025:

* Về Kinh tế
- Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế hàng năm đạt trên 14%.
- Giá trị thương mại, dịch vụ, du lịch chiếm trên 67% tổng giá trị sản xuất.
- Giá trị sản xuất nông nghiệp ngành trồng trọt theo giá thực tế trên 1ha đất bình quân đạt trên 240 triệu đồng.
- Tốc độ tăng thu ngân sách trung bình hàng năm đạt trên 10%.

* Về Văn hoá - Xã hội
- Tỷ suất sinh thô dưới 12,37‰.
- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống dưới 6,5%.
- Giữ vững tỷ lệ 100% phường đạt chuẩn quốc gia về y tế.
- Tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế toàn dân đạt 95%.
- Duy trì không có hộ nghèo theo tiêu chuẩn của Thành phố.
- Tỷ lệ hộ dân được công nhân gia đình văn hóa - sức khỏe đạt trên 93,5%.
- Tỷ lệ Tổ dân phố được công nhận “Tổ dân phố văn hóa” đạt trên 86,5%.
- Tỷ lệ dân số luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 43,5%.
- Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 100%.
- Phấn đấu có thêm 03 phường được công nhận “Phường Văn hóa”.
 
* Về xây dựng và quản lý đô thị
- Tỷ lệ công trình xây dựng được kiểm soát đạt 100%.
- Tỷ lệ thu gom và vận chuyển rác thải trong ngày đạt 100%.
- Tỷ lệ người dân được cung cấp nước sạch đạt 100%.

* Về quốc phòng - an ninh, nội chính:
- Đảm bảo giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao.
- Điều tra khám phá trọng án đạt 100%; thường án trên 82%.
- Giải quyết tin báo tố giác tội phạm trên 90%.
- Tỷ lệ cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 100%.
- Duy trì 100% phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

*  Về xây dựng Đảng:
- Hằng năm, kết nạp mới từ 90 đảng viên trở lên.
- Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 75%.
- Tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 75% trở lên.

 


Bình An


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t