Hoàn Kiếm đổi mới công tác dân vận kịp thời, sâu sát cơ sở (16:18 31/07/2020)


HNP - Qua 5 năm quán triệt và thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015, của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, quận Hoàn Kiếm đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo và đạt nhiều kết quả quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.  

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng từ quận tới cơ sở quận Hoàn Kiếm thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác dân vận theo phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân". Trong đó, công tác dân vận của cơ quan nhà nước từ quận tới cơ sở luôn được xác định là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

HĐND quận đã cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở vào Nghị quyết các kỳ họp HĐND; công tác tiếp xúc cử tri luôn được quan tâm và có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND - UBND - Ban Thường trực UB MTTQ quận nhằm phát huy dân chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền. 5 năm qua, Thường trực HĐND quận đã phối hợp với UBND - Ban Thường trực UB MTTQ quận tổ chức 100 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND quận với cử tri 18 phường và 02 hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về “Việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm” và “Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận”. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND được đổi mới, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm của đại biểu dân cử. Công tác giám sát của HĐND đối với việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức và CB, CC, VC được duy trì, tập trung giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở.

UBND quận chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tham mưu, rà soát, bổ sung, chỉnh sửa các QCDC, đặc biệt các QCDC liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phù hợp với các VBQPPL và tình hình thực tế của quận. Chính quyền quận, phường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm CB, CC có sai phạm... trong tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu về TTHC của cá nhân, tổ chức. UBND quận chỉ đạo các đơn vị và các phường thực hiện nghiêm túc việc đánh giá sự hài lòng của Nhân dân đối với sự phục vụ của CB, CC thông qua việc lấy phiếu đánh giá, hòm thư góp ý, cổng thông tin điện tử quận, phường; tăng cường công tác kiểm tra công vụ thường xuyên và đột xuất để đảm bảo hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính tri - xã hội luôn quan tâm thực hiện tốt. Quận ủy, BCĐ QCDC quận đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng các quy chế, quy ước liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của CB, CC, VC và Nhân dân. Chỉ đạo UBND quận xây dựng và triển khai các QCDC trong các loại hình mới (công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, GPMB, khối chợ, các trường ngoài công lập, công tác thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể...); Các phường, các phòng, ban, đơn vị đã triển khai xây dựng các quy chế, quy ước phù hợp với thực tế ở từng phường, từng đơn vị, đảm bảo nguyên tắc: QCDC được chính Nhân dân ở phường, CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp bàn, thảo luận xây dựng, cấp có thẩm quyền ra quyết định phê chuẩn ban hành.
  
Công tác tiếp công dân từ quận đến phường được duy trì có nề nếp. 100% phường và UBND quận có địa điểm tiếp dân. Trong 5 năm qua, toàn quận đã tiếp 4.723 lượt công dân (Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận tiếp 71 lượt công dân, Lãnh đạo UBND quận tiếp 1.292 lượt công dân, Ban Tiếp công dân quận tiếp thường xuyên 1.033 lượt công dân...). Việc tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc theo quy định. Từ 2015 đến nay, toàn quận đã tiếp nhận 4.069 đơn, trong đó: UBND quận tiếp nhận 2.882 đơn; UBND phường tiếp nhận 1.187 đơn. Đã thụ lý giải quyết 97 vụ; quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo 92/97 vụ, đạt 94,8%. 100% vụ việc ban hành văn bản giải quyết đúng thời hạn. Giải quyết dứt điểm 35 vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.
 
Đặc biệt, việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với CB, CC và Nhân dân được duy trì thực hiện nghiêm túc. Từ năm 2016 đến nay, toàn quận đã tổ chức 84 hội nghị đối thoại với nhân dân (cấp quận: 12 hội nghị, cấp phường: 72 hội nghị) với 8.190 lượt người tham dự. Tại các hội nghị đối thoại, các ý kiến của Nhân dân tập trung về việc cấp GCNQSDĐ, công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, TT, ATGT và vệ sinh môi trường trên địa bàn quận, góp ý xây dựng chính quyền quận, phường. 
 
Công tác CCHC được quận xác định là khâu đột phá tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức, công dân. Quận đã duy trì và thực hiện tốt các phần mềm dùng chung cho công tác quản lý hành chính, tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” đảm bảo công khai, minh bạch; thực hiện 88 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 141 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các TTHC đã được thành phố, quận quy định, giảm bớt phiền hà đi lại của Nhân dân. Từ 01/01/2016 đến 15/4/2020, UBND quận đã giải quyết đúng hạn 72.442/72.442 hồ sơ hành chính, đạt 100%; UBND các phường đã giải quyết 39.055/39.409 hồ sơ hành chính, đạt 99,91%.
 
Thời gian tới, quận Hoàn Kiếm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước theo hướng chủ động, tích cực, kịp thời và sát cơ sở hơn nữa trong việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng các chương trình, giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn, lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. 

Đồng thời, đẩy mạnh việc thực hiện QCDC ở cơ sở; tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác CCHC, tập trung cải cách TTHC, nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả phục vụ Nhân dân, phục vụ doanh nghiệp của CB, CC, VC các cơ quan nhà nước và các cấp chính quyền. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp Nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở; phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Ngoài ra, tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các đoàn thể, thực hiện tốt chương trình công tác phối hợp, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t