Ba Vì: Năng động, phát triển nhanh, bền vững (18:11 22/07/2020)


HNP - Nhiệm kỳ qua, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ huyện Ba Vì đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Những kết quả đạt được là bài học kinh nghiệm quý để Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân huyện Ba Vì tiếp tục đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, xây dựng địa phương ngày càng phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Cây chè đã trở thành cây trồng xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc huyện Ba Vì


Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm

Trong bối cảnh những thuận lợi và khó khăn, thách thức đang xen, ngay sau khi bắt tay vào thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Ba Vì đã xác định rõ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời quán triệt, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động. Song song với đó, huyện đã xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hóa để thực hiện, kịp thời đưa các chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống mang lại những luồng sinh khí mới, sức sống mới. Nhờ vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm của huyện đạt 9,8%.

Theo Bí thư Huyện ủy Ba Vì Dương Cao Thanh, 5 năm qua, hầu hết các ngành kinh tế chủ yếu của huyện đều có tốc độ tăng trưởng khá. Trong đó, tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ bình quân đạt 11,6%; ngành Nông nghiệp đạt 5,5%; ngành công nghiệp - xây dựng đạt 11,6%. Các thành phần kinh tế cũng tiếp tục đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Hiện nay, trên địa bàn huyện có tổng số 110 hợp tác xã, 856 doanh nghiệp tư nhân và hàng nghìn hộ kinh doanh cá thể. Các thành phần kinh tế đã chủ động khắc phục khó khăn, mở rộng sản xuất và thị trường kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đề cập đến xây dựng nông thôn mới của địa phương, theo Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Bạch Công Tiến: Đây là việc làm thường xuyên, liên tục, không có điểm dừng. Thực tế cho thấy, bằng nhiều nỗ lực, nhất là trong thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”, huyện Ba Vì đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. Dự kiến, đến hết năm 2020, toàn huyện có 23/30 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trên nền tảng kết quả đạt được, huyện tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu tại các xã Tản Hồng, Phong Vân, Ba Trại, Cổ Đô...

Theo ông Bạch Công Tiến, công tác xây dựng nông thôn mới của huyện góp phần tích cực trong việc chuyển dịch cơ cấu lao động ở khu vực nông thôn, giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp từ 60% còn 40%; bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, khởi sắc. Đến nay, thu nhập bình quân của người dân trên địa bàn huyện đạt 53 triệu đồng/người/năm.

Chú trọng an sinh xã hội

Kinh tế phát triển, huyện Ba Vì có thêm điều kiện quan tâm phát triển văn hóa và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ông Bạch Công Tiến cho biết, đến năm 2020, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa của huyện đạt 88%, vượt 2% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra; 182 làng văn hóa, đạt tỷ lệ 85,4%, vượt 28,5%; 92 cơ quan, đơn vị văn hóa, đạt tỷ lệ 42%. 5 năm qua, trên địa bàn huyện đã trùng tu, tôn tạo 27 di tích bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa; tổng số có 107/394 di tích của huyện được xếp hạng, trong đó, có 45 di tích cấp quốc gia, 1 di tích cấp quốc gia đặc biệt...

Huyện Ba Vì phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Công tác giáo dục - đào tạo của huyện cũng được quan tâm chỉ đạo tích cực, đạt được nhiều kết quả tiến bộ. Trong đó, công tác đầu tư, xây dựng hệ thống, quy mô trường lớp học được đẩy mạnh, bảo đảm quy hoạch theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Toàn huyện tổng số có 122 trường, trong đó, có 61 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 55%, vượt mục tiêu đề ra; tỷ lệ phòng kiên cố đạt 86,5%. Chất lượng giáo dục toàn diện học sinh được nâng lên; tỷ lệ học sinh khá, giỏi, học sinh đạt giải tại các kỳ thi cấp thành phố, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp và đỗ vào các trường đại học tăng lên. Huyện Ba Vì giữ vững đạt chuẩn về phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và phổ cập giáo dục THCS mức độ 2; tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 21 tốt nghiệp THPT và tương đương đạt 83,7%.

Trong công tác an sinh xã hội, huyện Ba Vì là một trong những địa phương của thành phố Hà Nội thực hiện khá tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Huyện đã hoàn thành các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, mạng lưới y tế cơ sở được tăng cường đầu tư và củng cố; công tác ý tế dự phòng được thực hiện tốt, không để dịch Covid-19 phát sinh trên địa bàn. Đến năm 2020, huyện có 100% xã, thị trấn giữ vững đạt chuẩn quốc gia về y tế. Cùng với đó, huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công và người hưởng chính sách xã hội; triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giải quyết việc làm, giảm nghèo và đào tạo nghề. Trong 5 năm qua, huyện đã tạo được việc làm mới cho 18.890 lao động (đạt 107,9% mục tiêu), xuất khẩu 2.552 lao động; tỷ lệ lao động thất nghiệp còn 2,5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65,67%, lao động có chứng chỉ, bằng cấp 50,3% (vượt mục tiêu đề ra). Dự kiến, năm 2020, huyện Ba Vì cơ bản thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,96%.

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Ba Vì đã tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được quan tâm chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được quán triệt, triển khai sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Huyện đã chỉ đạo tổ chức rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy các đơn vị, các ban chỉ đạo, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)...

Điểm nổi bật nữa đó là huyện Ba Vì đã tăng cường công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã, thị trấn, kết quả có nhiều chuyển biến tích cực. Huyện cũng không ngừng quan tâm công tác xây dựng tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Hoàn thành việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Ba Vì đã kết nạp được 2.386 đảng viên mới, đạt 106% mục tiêu Đại hội. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, giới thiệu cán bộ ứng cử cơ bản bảo đảm đúng các quy định của Đảng, Nhà nước và yêu cầu công tác của Đảng bộ huyện; rà soát, hoàn thiện, bổ sung các quy định mới đảm bảo đúng quy định, đồng bộ, khách quan, minh bạch hơn trong công tác cán bộ. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt chính sách cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ…

Theo Bí thư Huyện ủy Ba Vì Dương Cao Thanh, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền huyện Ba Vì trong nhiệm kỳ qua từng bước được củng cố vững mạnh. HĐND huyện đã chú trọng đổi mới trong hoạt động; trọng tâm là nâng cao chất lượng các kỳ họp, đổi mới trong công tác điều hành bảo đảm dân chủ; các nghị quyết của HĐND đảm bảo đúng quy định của pháp luật, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện. UBND huyện tập trung chỉ đạo việc sắp xếp bộ máy, hệ thống các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp bảo đảm tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã tích cực, đổi mới nội dung và phương pháp tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Với nhiều kết quả nổi bật cùng quyết tâm chính trị cao sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện Ba Vì tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, xây dựng huyện ngày càng giàu mạnh và phát triển.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t