Quốc Oai: Xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển đô thị (14:18 21/07/2020)


HNP - 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Quốc Oai đã phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. 


12/15 chỉ tiêu chủ yếu vượt kế hoạch
 
Bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng lớn của Thành phố về phát triển kinh tế vùng Thủ đô gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, những năm qua, huyện Quốc Oai đã đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, năng suất lao động; đồng thời, gắn phát triển kinh tế song song với phát triển văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh…Nhờ vậy, trong 15 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 có 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 3 chỉ tiêu đạt kế hoạch.
 
Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2020 đạt 14.058,7 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 11,7% (tăng 0,3% so với nhiệm kỳ trước, đạt chỉ tiêu đề ra 11%-12%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách hằng năm trong giai đoạn đều vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách địa phương giai đoạn 2015-2020 đạt 4.215,12 tỷ đồng (bằng 416% so với giai đoạn 2010-2015). 
 
Trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, huyện tiếp tục duy trì, quản lý tốt các cụm công nghiệp. Các doanh nghiệp, hộ cá thể trong lĩnh vực công nghiệp-xây dựng sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; các nghề truyền thống được phát huy đã góp phần nâng cao đời sống nhân dân và tăng thu ngân sách. Cùng với đó, huyện đã tập trung thực hiện và hoàn thành Đề án hiện đại hóa lưới điện trên địa bàn huyện, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện trong sản xuất và sinh hoạt của nhân dân… Nhờ vậy, giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng đến năm 2020 đạt trên 8.487 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 13,4%.
 
Sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng nông nghiệp hàng hóa, có giá trị kinh tế cao. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2020 đạt 1.443,7 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 0,46%; giá trị sản phẩm trên 1ha trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 120,5 triệu đồng (tăng 4,8% so với năm 2015). 
 
Tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp ngày càng tăng, bình quân hằng năm chiếm 60% trong giá trị sản xuất nông nghiệp (cơ bản đạt chỉ tiêu Nghị quyết). Huyện đã hình thành một số mô hình chăn nuôi tập trung quy mô lớn, áp dụng công nghệ hiện đại, khép kín. Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2020 đạt trên 900ha (tăng 30% so với năm 2015), giá trị sản xuất trên 01ha canh tác đạt 221 triệu đồng (tăng 10% so với năm 2015). Đối với vùng đất nông nghiệp trũng thấp và đất canh tác ngoài đê Tích, một số tổ chức, cá nhân đã thực hiện mô hình thuê lại ruộng của nhân dân để chuyển đổi mô hình sản xuất lúa kết hợp chăn nuôi thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao.
 
Phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo hướng đô thị hóa
 
Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, trật tự đô thị tiếp tục được quan tâm và có những chuyển biến tích cực; kết cấu hạ thầng kỹ thuật được tập trung nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ theo hướng đô thị hóa, nhất là hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với hạ tầng xã hội, đặc biệt là hệ thống hạ tầng khung. Có thể kể đến một số dự án hoàn thành trong giai đoạn 2015-2020 như: Dự án tuyến đường TL421, TL421B, TL419, TL422, đường Ngọc Liệp - Cấn Hữu, dự án Đường trục chính Bắc - Nam (giai đoạn 1), cầu Văn Quang; một số dự án trọng điểm đang được triển khai: Đường Bắc - Nam đô thị Quốc Oai kéo dài, đường ĐH09 (đường phục vụ các xã bán sơn địa), dự án cầu Tân Phú…cùng với đó, hạ tầng đô thị, hệ thống cây xanh, chiếu sáng thường xuyên được chỉnh trang, duy tu; thực hiện chương trình trồng mới 61.285 cây xanh; đảm bảo tỷ lệ chiếu sáng 98% trên địa bàn; cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho 100% tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn huyện, vượt chỉ tiêu đề ra (Nghị quyết Đại hội đề ra đến năm 2020 đạt 60%).
 
Diện mạo nông thôn tiếp tục được đổi mới và ngày càng rõ nét. Sau 10 năm nỗ lực phấn đấu, năm 2018, huyện Quốc Oai đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 55 triệu đồng/người/năm (tăng 86,4% so với năm 2015; vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 05 triệu đồng/người/năm). Công tác chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được quan tâm. Các vấn đề dân sinh, nhất là những vấn đề dân sinh bức xúc được quan tâm giải quyết và đạt kết quả…Phát huy kết quả này, huyện sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực duy trì xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
 
Xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển đô thị
 
Sự nghiệp văn hóa tiếp tục được quan tâm và có bước phát triển mới. Đến nay, 100/101 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa; số hộ dân cư được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 95% (tăng 8% so với năm 2015, đạt chỉ tiêu Nghị quyết); 100% thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu "Thôn văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" (vượt 5% so với chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 9,1% so với năm 2015); số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt tỷ lệ 76,4%; số xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 19/20 xã, đạt tỷ lệ 95%.
 
Các phong trào trong cộng đồng dân cư tiếp tục được thực hiện có hiệu quả đã góp phần hình thành nếp sống mới, giữ gìn, bồi đắp và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, địa phương. Đặc biệt, sau hơn 2 năm thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn huyện đã tạo bước chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn...
 
Với những kết quả đạt được toàn diện trên các lĩnh vực, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quốc Oai có 3 năm được tặng thưởng “Cờ thi đua xuất sắc của Thành phố” (2015, 2018, 2019), 2 năm được được tặng thưởng “Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ” (2016, 2017), năm 2019 được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba trong thực hiện phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”.
 
Giai đoạn tới, huyện Quốc Oai sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng và lợi thế, tích cực thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ, xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển đô thị, đảm bảo môi trường bền vững. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ, du lịch. Nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa, có nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao và có sức cạnh tranh. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế; ứng dụng khoa học công nghệ hiệu quả; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng cải thiện và nâng cao; quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phấn đấu đến 2025, xây dựng huyện Quốc Oai phát triển toàn diện và bền vững, đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển đô thị.
 
Một số chỉ tiêu chính đến năm 2025:
 
Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt 11 - 12%. Trong đó: Công nghiệp - xây dựng: 11-12%; Dịch vụ: 15-16%;  Nông nghiệp: 1-2%;
Thu nhập bình quân đầu người: năm 2025 đạt 85 triệu đồng/người/năm;
Tỷ lệ các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: đạt 30% (6/20 xã);
Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hằng năm bình quân tăng từ 10-12%;
Cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của Thành phố. Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo: 80-85%;
Tỷ lệ trường học công lập đạt chuẩn Quốc gia, đến năm 2025 mức độ 1, đạt 100%; mức độ 2, đạt 30%;
100% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 100% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 95% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa;
Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch: 100%;
Tỷ lệ rác thải được thu gom và xử lý: 100% (khu vực đô thị và nông thôn);
100% cụm công nghiệp (đang hoạt động và xây dựng mới) có trạm xử lý nước thải;
100% các công trình thuộc diện phải cấp phép xây dựng được cấp phép xây dựng;
Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương.

 


Bình An


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t