Thị xã Sơn Tây: Tự hào, kỳ vọng chặng đường bứt phá mới (16:43 20/07/2020)


HNP - Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Sơn Tây lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thị xã. Tin tưởng, tự hào với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, mỗi người dân thị xã Sơn Tây đang đặt kỳ vọng vào chặng đường bứt phá mới của vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển trở thành đô thị văn minh, hiện đại.   


Nhiều chuyển biến rõ nét về kinh tế - xã hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân thị xã Sơn Tây đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành tựu quan trọng. Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai cho biết, bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Sơn Tây lần thứ XX nhanh chóng đi vào cuộc sống, thị xã đã đạt, hoàn thành vượt 22/26 chỉ tiêu, trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt ước đạt 10%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm (tăng 18 triệu đồng so với năm 2015).

Điểm nổi bật trong bức tranh kinh tế của thị Sơn Tây, trong 5 năm qua, là các ngành kinh tế mũi nhọn đều tăng trưởng khá. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 20.592 tỷ đồng, tăng 8,6%/năm; giá trị các ngành dịch vụ ước đạt 19.612 tỷ đồng, tăng 13%/năm. Hiện, thị xã có 565 doanh nghiệp, hợp tác xã và 5.310 hộ hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại, du lịch, dịch vụ. Đặc biệt, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh từng bước được đầu tư đồng bộ, hiệu quả, hình thành diện mạo mới cho thị xã. Đến nay, thị xã Sơn Tây có 6/6 xã đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; thị xã đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tại các xã, hạ tầng kỹ thuật nông thôn được đầu tư xây dựng, diện mạo khu vực nông thôn từng bước thay đổi theo hướng Xanh-Sạch-Văn minh; thu nhập bình quân đầu người tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đồng thời, hình thành một số mô hình nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao…, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nông thôn.

Cùng với phát triển kinh tế, làm tốt công tác xây dựng, quản lý và phát triển đô thị theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, thị xã Sơn Tây tập trung phát triển văn hóa, xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh. Kết quả đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, của mỗi người dân trên địa bàn thị xã. Thị xã đã có 94,7% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 85,7% tổ dân phố văn hóa, 72,7% làng văn hóa. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội cũng thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trên địa bàn thị xã, các đám cưới cơ bản được tổ chức văn minh, tiết kiệm. Việc tổ chức đám tang văn minh hơn, hình thức lễ viếng gọn nhẹ, các hủ tục lạc hậu dần được loại bỏ…

Các chính sách bảo đảm an sinh, xã hội, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc sức khỏe người dân của thị xã Sơn Tây cũng được chú trọng. Đến nay, 100% xã, phường của thị xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã, 100% trạm y tế có bác sĩ, 100% thôn có nhân viên y tế hoạt động, số người được khám chữa bệnh đạt bình quân trên 2 lần/người/năm, mức độ thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao được tăng lên. Cùng với đó, công tác phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có nhiều tiến bộ vượt trội, thị xã đã có 36/45 trường học chuẩn quốc gia, 100% xã, phường trên địa bàn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, đạt giáo dục tiểu học, THCS mức độ 3. Trong 5 năm qua, thị xã Sơn Tây đã tổ chức dạy nghề cho 14.146/12.500 người, đạt 113,2% kế hoạch, số lao động sau học nghề có việc làm ổn định đạt trên 80%; ngoài ra, thị xã còn giải quyết việc làm cho 14.624/12.500 người, đạt 117% kế hoạch...

Thị xã Sơn Tây cũng thực hiện có hiệu quả Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy về ”Tăng cường quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020”, chính vì vậy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được củng cố, không để xảy bị động, bất ngờ, phá hoại, hình thành ”điểm nóng”...

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cấp ủy Đảng, chính quyền

Bám sát nhiệm vụ chính trị, trong nhiệm kỳ 2015-2020, thị xã Sơn Tây tập trung xây dựng chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân vững mạnh. Vì vậy, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Trong đó, HĐND các cấp của thị xã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; chất lượng hoạt động các kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri được nâng lên. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của cấp ủy được HĐND thị xã và các xã, phường kịp thời cụ thể hóa thành Nghị quyết để tổ chức thực hiện. Các Nghị quyết được triển khai thực hiện nghiêm túc, cơ bản phát huy hiệu quả. UBND các cấp của thị xã đã bám sát nhiệm vụ của cấp ủy, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐND, có nhiều giải pháp tích cực để tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp thị xã chặt chẽ, sâu sát theo tinh thần 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của thị xã được sắp xếp, củng cố về tổ chức bộ máy; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của thị xã, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội...

Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thị xã Sơn Tây đã có nhiều đổi mới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thị ủy Sơn Tây cũng đã xây dựng thực hiện nghiêm túc Chương trình chuyên đề số 01-CTr/TU của Thị ủy gắn với Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016 - 2020”.

Diện mạo đô thị thị xã Sơn Tây ngày càng xanh-sạch-đẹp

Điểm nổi bật là các cấp ủy Đảng thị xã đã triển khai sâu rộng, sáng tạo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống chính trị. Việc học tập gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) đã dần trở thành nhiệm vụ thường xuyên, tự giác, góp phần nâng cao trách nhiệm, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ, hiệu quả công tác, ý thức tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cán bộ, đảng viên, nhân dân; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực trong học tập và làm theo Bác được thực hiện, lan tỏa, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã. Cùng với đó, các cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, bài bản, khoa học Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) nhằm tăng cường đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thị ủy Sơn Tây cũng đã tập trung chỉ đạo thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đến nay đã thu gọn từ 74 tổ chức cơ sở Đảng xuống còn 47 tổ chức cơ sở Đảng. Đồng thời, thực hiện xong việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn...

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thị xã Sơn Tây tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, thị xã sẽ có nhiều bứt phá mới phấn đấu trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại trong tương lai gần.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t