Đảng bộ huyện Chương Mỹ: Niềm tin trước thềm đại hội (12:42 21/07/2020)


HNP - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chương Mỹ lần XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị quan trọng, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội được huyện Chương Mỹ triển khai một cách đồng bộ, bài bản, dân chủ, trách nhiệm theo đúng quy định của Đảng. Trước thềm đại hội, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân huyện Chương Mỹ hồ hởi, phấn khởi khi kinh tế - xã hội của địa phương phát triển bền vững, an ninh - quốc phòng ngày càng được củng cố vững chắc, hệ thống chính trị vững mạnh…

Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng dự lễ khánh thành và tặng quà gia đinh liệt sỹ Quản Bá Cắc, xã Quảng Bị


Nhiều đột phá trong phát triển kinh tế

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền, cán bộ và các tầng lớp nhân dân huyện Chương Mỹ đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ổn định. Ông Đinh Mạnh Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho biết, lĩnh vực kinh tế của huyện đã phát triển đồng bộ cả về quy mô, chất lượng, tốc độ tăng giá trị sản xuất. 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân là 11,68%/năm, vượt 0,08% so với mục tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ trong nền kinh tế; trong đó tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp năm 2020 lần lượt là 58,6% - 25,5% - 15,9%.

Đáng chú ý, quy mô kinh tế của huyện được mở rộng. Đến nay, toàn huyện Chương Mỹ có 36 làng nghề, 175/206 làng có nghề, 1 khu công nghiệp, 9 cụm công nghiệp, 720 doanh nghiệp (tăng 299 doanh nghiệp so với năm 2015), trên 9 nghìn cơ sở sản xuất cá thể công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản đang hoạt động, tạo việc làm cho trên 2 vạn lao động có thu nhập ổn định. Trên địa bàn huyện có 950 doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch vụ (tăng 260 doanh nghiệp so với năm 2015) và 9.649 cơ sở kinh doanh thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng dịch vụ. Các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp cũng được khuyến khích phát triển. Với nhiều loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh đa dạng, phong phú cả về quy mô, trình độ sản xuất, các thành phần kinh tế đã có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế huyện. Đến nay, trên địa bàn huyện Chương Mỹ có 1.800 doanh nghiệp tư nhân (tăng 878 doanh nghiệp so với năm 2015); có 82 hợp tác xã (tăng 18 hợp tác xã so với năm 2015); có trên 17 nghìn cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và trên 65 nghìn hộ nông thôn đang hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Song song hỗ trợ phát triển các thành phần kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng cao, tạo nhiều việc làm mới, nâng cao thu nhập cho người dân..., huyện Chương Mỹ cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Nhờ vậy, trong giai đoạn 2015-2020, tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của huyện đạt 4.150 tỷ đồng, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm là 4,6%/năm (mục tiêu là 4,3%). Thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, toàn huyện đã thực hiện được trên 10.521ha, bằng 100,75% so với kế hoạch thành phố giao; đã chuyển đổi được 355,8ha với nhiều mô hình chuyển đổi cho giá trị kinh tế cao. Cùng với đó, huyện tập trung tổ chức lại sản xuất, trọng tâm là củng cố 58 hợp tác xã và hàng chục doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và 523 trang trại. Qua đó, giá trị sản xuất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản của huyện đã đạt 150 triệu đồng/ha/năm.

Chú trọng cải thiện an sinh xã hội

Theo Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng, trong nhiệm kỳ 2015-2020, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, huyện Chương Mỹ tập trung cao độ thực hiện chương trình xây dựng NTM. Trong đó, Huyện ủy đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình để chỉ đạo thực hiện, nhất là Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020”; chỉ đạo xây dựng NTM tại những xã chưa đạt; duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng NTM; rà soát, bổ sung điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM các xã.

Thường trực Huyện ủy Chương Mỹ tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lam Điền nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cơ sở hạ tầng nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng của huyện cũng được quan tâm đầu tư, nâng cấp với tổng kinh phí 1.045,2 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ qua, toàn huyện đã có 20 xã được UBND thành phố công nhận xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM của toàn huyện lên 30 xã (đạt 100% số xã); có 3 xã (Quảng Bị, Lam Điền, Trường Yên) đang tập trung xây dựng NTM kiểu mẫu; huyện Chương Mỹ đã đạt và cơ bản đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM, đến cuối năm 2020 đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận là huyện NTM. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 của huyện đạt 60 triệu đồng/người/năm (mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra là 50 triệu đồng/người/năm).

Kinh tế phát triển, huyện Chương Mỹ có thêm nhiều điều kiện chăm lo cho công tác văn hóa, xã hội. Đến nay, các thiết chế văn hóa ở cơ sở trên địa bàn đều được quan tâm củng cố, phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh, phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, chất lượng các danh hiệu văn hóa được nâng cao. Toàn huyện có 89% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, có 187 thôn văn hóa, đạt 92,3%, 12 tổ dân phố văn hóa, đạt 92,3%, có 196 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 79,6%. Các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn huyện được giữ gìn và phát huy, việc xây dựng nếp sống văn hóa trong thời kỳ mới có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội...

Bên cạnh đó, công tác giáo dục - đào tạo; ứng dụng khoa học - công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội đều có nhiều chuyển biến rõ nét, đồng thời, hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chương Mỹ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể huyện quan tâm chỉ đạo. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả tích cực. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện có chuyển biến tốt hơn và đổi mới hơn trong phương thức, nội dung hoạt động. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, vai trò hạt nhân của các tổ chức Đảng và đảng viên được nâng cao hơn.

Với những kết quả đạt được trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chương Mỹ lần XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, đây là động lực to lớn để huyện tiếp tục thực hiện thành công các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t