Quận Long Biên tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành (16:46 20/07/2020)


HNP - Thực hiện Đề án "Ứng dụng CNTT quận Long Biên giai đoạn 2016-2020", trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác ứng dụng tin CNTT vào hoạt động chỉ đạo, điều hành của quận đã đạt được nhiều kết quả. Nhiều chỉ tiêu được thực hiện với tỷ lệ cao, mang lại hiệu quả thiết thực trong phục vụ tổ chức và công dân.

Tính đến tháng 6/2020, quận Long Biên đã hoàn thành 09/09 mục tiêu của Đề án. Đối với nhóm chỉ tiêu hoàn thiện các nội dung Cơ quan điện tử theo hướng xây dựng Chính quyền điện tử đồng bộ từ quận tới phường (05 chỉ tiêu): 100% văn bản, thông tin nội bộ tại quận và 90% văn bản, thông tin nội bộ tại phường được trao đổi qua môi trường mạng (trừ văn bản có quy định riêng). Tính đến hết tháng 5/2020: Quận ủy tiếp nhận 2.211 văn bản và gửi 1.401 văn bản đến các cơ quan, đơn vị; Đảng ủy các phường tiếp nhận 4.132 văn bản và phát hành 2.432 văn bản; Ban Đảng - Đoàn thể quận, phường tiếp nhận 9.560 văn bản và phát hành 2.678 văn bản. UBND quận tiếp nhận 2.211 văn bản và gửi 1.401 văn bản đến các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố; UBND quận tiếp nhận 326 văn bản và gửi 5.478 văn bản đến các cơ quan, đơn vị thuộc quận.
 
Có 30% các cuộc họp giữa quận và phường được thực hiện trên môi trường mạng. 06 tháng đầu năm, quận đã tiếp nhận và tổ chức hiệu quả 42 cuộc họp trực tuyến theo cả 04 cấp, từ Trung ương - Thành phố - Quận - Phường. Đặc biệt, trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid-19, quận đã thực hiện tốt việc họp trực tuyến theo Thành phố và đảm bảo họp trực tuyến cấp quận - phường trong suốt thời gian chống dịch và duy trì sau này. 
 
Bên cạnh đó, 100% công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền giải quyết cấp quận, 90% công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền giải quyết cấp phường được cập nhật trên hệ thống; 20% các quy trình giải quyết công việc nội bộ được tin học hóa: tổng số có 124 quy trình nội bộ cấp quận và phường, trong đó, 27/124 quy trình nội bộ cấp quận, phường đã được quản lý và kiểm soát trên các phần mềm ứng dụng (đạt tỷ lệ 21,77%).

95% CB, CC, VC, người lao động thuộc quận và phường sử dụng thành thạo các ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc: 100% CB, CC, VC, người lao động được tập huấn, hướng dẫn và sử dụng thường xuyên các phần mềm ứng dụng dùng chung do quận triển khai trong thực thi công việc. Ngoài ra, quận thường xuyên cử CB, CC tham gia các lớp đào tạo tại Sở Thông tin & Truyền thông theo quy định. Tính đến nay, 97,5% CB, CC các đơn vị, phòng ban chuyên môn tại quận và 97,4% CB, CC UBND các phường có chứng chỉ chuẩn kỹ năng CNTT theo Thông tư 03/2014-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
Đối với Nhóm chỉ tiêu Mở rộng các ứng dụng phục vụ tổ chức công dân (02 chỉ tiêu): 100% quy trình giải quyết TTHC được tin học hóa và kiểm soát việc thực hiện thông qua các phần mềm, ứng dụng: Hiện nay, tổng số 373/373 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của quận, phường được tin học hóa và quản lý tập trung trên phần mềm Một cửa điện tử dùng chung của Thành phố (229 TTHC cấp quận; 144 TTHC cấp phường).
 
Tính đến hết tháng 5/2020, cấp quận đã tiếp nhận và chuyển xử lý 3.830 hồ sơ TTHC (trong đó 2.480 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến); đã giải quyết 3.602 hồ sơ, đạt tỷ lệ 94%, 228 hồ sơ đang trong hạn giải quyết. Tỷ hệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn đạt 99,67%. Cấp phường đã tiếp nhận và xử lý 26.631 hồ sơ (trong đó 4.749 hồ sơ dịch vụ công mức độ 3,4); đã giải quyết 24.854 hồ sơ, đạt tỷ lệ 93,33%; 1.610 hồ sơ đang trong hạn giải quyết; Tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,49%. Đáng chú ý, 30% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của quận và phường được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (đã đề xuất thực hiện việc đánh giá chỉ tiêu theo kết quả triển khai đồng bộ với Thành phố)
 
Tính đến hết tháng 5/2020, số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của quận, phường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là 249/373, đạt tỷ lệ 66,76%; trong đó, cấp quận là 152 TTHC (130 TTHC mức độ 3 và 22 TTHC mức độ 4), cấp phường là 97 TTHC (92 TTHC mức độ 3 và 05 TTHC mức độ 4).
 
Đối với nhóm chỉ tiêu Hoàn thiện và nhân rộng mô hình Trường học điện tử (02 chỉ tiêu), hiện, 100% các trường học trên địa bàn được đầu tư triển khai ứng dụng CNTT phục vụ dạy và học; 30% các trường học được xây dựng hoàn thiện theo mô hình Trường học điện tử: 100% các trường Tiểu học, THCS được đầu tư máy chiếu cho các lớp học; 100% các trường Mầm non, Tiểu học, THCS được đầu tư xây dựng cổng thông tin điện tử, triển khai đồng bộ các phần mềm phục vụ quản lý, giảng dạy, bước đầu đảm bảo yêu cầu ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý, giảng dạy và học tập, nâng tỷ lệ các trường học được đầu tư triển khai ứng dụng CNTT lên 100%.
 
Đến năm học 2019-2020, 19 trường học công lập trực thuộc quận đã được đầu tư, xây dựng mô hình Trường học điện tử, đạt tỷ lệ 32,76% (06 trường Mầm non; 07 trường Tiểu học; 06 trường THCS); 100% cán bộ quản lý, giáo viên, viên chức ngành giáo dục sử dụng thành thạo các ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập: Hàng năm, UBND đều ban hành kế hoạch thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các trường học trên địa bàn, trong đó, lồng ghép các nội dung bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập.

6 tháng cuối năm, để hoàn thành mục tiêu Đề án năm 2020, quận Long Biên sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, quận sẽ tiếp tục và hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ theo kế hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời, báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Đề án ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020. Quận cũng tiến hành xây dựng khung kiến trúc Chính quyền điện tử quận Long Biên theo khung kiến trúc Chính quyền điện tử của UBND Thành phố, trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu chung và có lựa chọn phát triển phù hợp với tình hình địa phương; xây dựng Đề án Chính quyền điện tử quận Long Biên giai đoạn 2020-2025.

Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t