Long Biên: Đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa chống tham nhũng, lãng phí (12:35 24/07/2020)


HNP - Trong thời gian qua, cán bộ, công chức quận Long Biên luôn chú trọng gắn công tác phòng, chống tham nhũng với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và CVĐ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", góp phần có hiệu quả việc vào việc thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Quận, qua đó, nhận thức về phòng, chống tham nhũng của cán bộ công chức và nhân dân dần được nâng lên.

Để tạo chuyển biến trong nhận thức của CB,CC,VC về phòng, chống tham nhũng, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND, ngày 25/02/2020, về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn quận năm 2020. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến mục đích ý nghĩa, nội dung Cuộc vận động “Năm không” trong CB,CC,VC, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của CB,CC,VC trong thực thi công vụ, góp phần xây dựng đội ngũ CB,CC,VC trung thành với tổ quốc, tận tụy với nhân dân, có trách nhiệm cao với công việc, có đạo đức công vụ, lối sống lành mạnh.
 
Để phòng ngừa tham nhũng, quận đã thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Theo đó, các phòng, ban, đơn vị thuộc quận, UBND các phường theo chức năng nhiệm vụ, xác định rõ các nội dung và thực hiện việc công khai, minh bạch, tập trung vào một số lĩnh vực hoạt động cụ thể: Công khai trong lĩnh vực tài chính, ngân sách; Công khai việc quản lý, sử dụng đất đai; Công khai trong lĩnh vực GPMB; Công khai việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; Công khai trong lĩnh vực giáo dục; Công khai về TTHC; Công khai về công tác cán bộ.
 
Song song với đó, quận cũng xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, phòng Tài chính - kế hoạch đã thẩm định theo chức năng nhiệm vụ được giao để các phòng nhằm thực hiện kịp thời các khoản chi trong năm. 6 tháng đầu năm 2020, UBND quận đã cấp bổ sung kinh phí để thực hiện tinh giản biên chế; hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; Bổ sung kinh phí cho các phòng ban đơn vị để chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona...Ngoài ra, quận thực hiện thắt chặt chủ trương đầu tư các dự án, liên tục kiểm tra các tiến độ giải ngân vốn trong ngân sách, đảm bảo đúng quy trình, đúng tiến độ đề ra, đạt hiệu quả cao. Đối với danh mục các dự án ngoài ngân sách, UBND quận thường xuyên đôn đốc, cập nhật tiến độ, tránh đình trệ gây lãng phí. Bên cạnh việc cấp bổ sung kinh phí kịp thời, UBND quận cũng tiến hành thanh, kiểm tra nội bộ về quy trình, định mức, chế độ chi theo đúng quy định.
 
100% các đơn vị thực hiện nghiêm túc Bộ quy tắc ứng xử dành cho CB,CC,VC. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế cơ quan, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính. UBND quận đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường: Chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội quận, phường và Công đoàn quận Long Biên triên khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Cuộc vận động “CB,CC,VC nói không với tiêu cực” tới toàn thể CB,CC,VC, người lao động thuộc phạm vi quản lý bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
 
Quận cũng phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; mỗi cá nhân có bản cam kết duy trì thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp với công việc được giao, không bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tiêu cực. Phối hợp với Công đoàn cùng cấp triển khai, tổ chức cho CB,CC,VC, người lao động ký cam kết nói không với tiêu cực xong trong tháng 01/2020; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động; đề xuất tôn vinh, khen thưởng kịp thời những cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Cuộc vận động “CB,CC,VC nói không với tiêu cực”.
 
Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của CB,CC,VC nhằm phòng ngừa tham nhũng, UBND quận đã xây dựng dự thảo chuyển đổi vị trí công tác theo nghị định 59/2019/NĐ-CP. Dự kiến, sẽ thực hiện trong quý III/2020.Từ ngày 16/10/2019 đến 15/5/2020, UBND quận đã thực hiện điều động 40 CC, VC; bổ nhiệm 19 công chức quản lý phòng, ban đơn vị; bổ nhiệm lại: 17 CC, VC quản lý phòng, ban đơn vị.
 
Ngoài ra, quận đã tích cực thực hiện CCHC, tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thông qua việc thường xuyên tiến hành rà soát các TTHC nhằm đơn giản hóa, phục vụ tốt hơn nhu cầu giải quyết TTHC của nhân dân trên địa bàn quận; Kiện toàn, chỉ đạo các phường kiện toàn bộ phận Một cửa quận, phường; Tổ chức thực hiện tốt dịch vụ công mức độ 3, 4.
 
Cùng với đó, tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; trong đó, tiếp tục tập trung nâng cấp các phần mềm ứng dụng theo hướng đồng bộ, sát thực tiễn, cụ thể đã được Thường trực Quận ủy phê duyệt chủ trương tiếp tục nâng cấp các chức năng đánh giá CB,CC trực tuyến, hợp nhất nền tảng phần mềm quản lý văn bản đi đến với phần mềm điều hành tác nghiệp, liên thông kết nối với trục văn bản quốc gia và thiết lập nền tảng ứng dụng cập nhật dữ liệu điện tử lên phần mềm, phục vụ chia sẻ, tra cứu, dùng chung giữa CB,CC quận, phường. Duy trì tốt các ứng dụng phần mềm của Thành phố trang bị như phần mềm điện tử 1 cửa dùng chung 3 cấp, đảm bảo các điều kiện kỹ thuật hạ tầng, đường truyền, thiết bị họp trực tuyến từ Trung ương, Thành phố, Quận và các phường; Chỉ đạo các đơn vị, UBND các phường tiến hành rà soát các nội dung chuẩn bị triến khai mô hình chính quyền điện tử cấp quận phường theo hướng dẫn chung của Thành phố trong năm 2020.
 
Đặc biệt, UBND quận đã huy động vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng đặc biệt vai trò của Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị- xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng và nhân dân trong việc phát hiện và đấu tranh với tham nhũng, lãng phí. Với những biện pháp đồng bộ, quyết liệt, trong thời gian qua, trên địa bàn quận không phát hiện tham nhũng thông qua các hoạt động tự kiểm tra nội bộ, thanh tra, kiểm tra.
 
Tuy đạt được những kết quả tích cực nêu trên nhưng công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn quận trong thời gian qua vẫn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế đó, 6 tháng cuối năm, quận Long Biên sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền trong công tác phòng, chống tham nhũng; ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, nắm bắt tình hình, phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, sử dụng các nguồn lực để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận. Tiếp tục xây dựng và củng cố đội ngũ CB,CC,VC có phẩm chất đạo đức, có năng lực và trình độ chuyên môn; xây dựng chính quyền và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t