HĐND quận Long Biên: Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động (11:07 14/07/2020)


HNP - 6 tháng đầu năm 2020, HĐND quận Long Biên đã đổi mới việc tổ chức các kỳ họp theo hướng khoa học, ngắn gọn, thiết thực, giảm thời gian đọc báo cáo trên hội trường; phát huy vai trò thẩm tra, định hướng của các ban, phát huy dân chủ và trí tuệ của đại biểu trong thảo luận. Các hoạt động giám sát, khảo sát được thực hiện tinh gọn, trọng điểm đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tập trung giám sát sâu các vấn đề dân sinh bức xúc. Công tác tiếp xúc cử tri được duy trì đúng quy định, từng bước đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả.

Thường trực HĐND quận thường xuyên giám sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH, thông qua việc dự họp với UBND quận hàng tuần. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Thường trực HĐND quận đã xây dựng kế hoạch và triển khai 04 cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề: Giám sát chuyên đề việc thực hiện phương án dừng chăn nuôi gia súc, giảm gia cầm trên địa bàn quận: Qua giám sát, Đoàn giám sát ghi nhận những nỗ lực của các ngành, UBND các phường trong việc vận động, tuyên truyền người dân dừng thực hiện chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn. Từ khi phương án được triển khai (tháng 6/2019) đến nay, trên địa bàn toàn quận đã giảm được 186/321 hộ chăn nuôi (đạt 57,94%), 05/14 phường hoàn thành phương án (Sài Đồng, Đức Giang, Ngọc Lâm, Gia Thụy, Bồ Đề); các phường còn lại tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu không còn hộ chăn nuôi trong khu dân cư trong năm 2020. Việc giảm được các cơ sở chăn nuôi đã góp phần không nhỏ trong việc cải thiện môi trường sống trên địa bàn quận, đồng thời, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm những dịch bệnh từ động vật sang người.

Thực hiện giám sát chuyên đề về công tác quản lý các chợ dân sinh theo tiêu chỉ văn minh thương mại và ATTP: Từ đầu năm 2019 đến nay, công tác quản lý các chợ dân sinh đã chuyển biến rõ nét, đặc biệt trong nhận thức của người dân, các hộ kinh doanh và góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình 03-CTr/QU của Quận uỷ; Việc xây dựng chợ theo các tiêu chí của mô hình văn minh - thương mại, ATTP đã bước đầu nâng cao ý thức, trách nhiệm của các phòng, ngành, UBND các phường trong công tác quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn. Qua đó, trách nhiệm của các BQL chợ, hộ kinh doanh trong chợ cũng được nâng cao nhằm duy trì hoạt động chợ theo các quv định của pháp luật.

Việc khảo sát công tác quản lý trật tự đô thị - trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, ATTP là hoạt động khảo sát thường xuyên của Thường trực HĐND quận, qua khảo sát, Thường trực HĐND đã chỉ ra các bất cập cần khắc phục gửi tới UBND quận, phường để kịp thời giải quyết nhằm triển khai, thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2020 “Tiếp tục hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh". Ngoài ra, HĐND quận còn khảo sát việc thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực HĐND về công tác quản lý trật tự xây dựng đối với các dự án vốn ngoài ngân sách.

Cùng với công tác giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND quận, các Ban HĐND quận cũng có nhiều hoạt động bám sát các hoạt động địa phương. Ban Pháp chế HĐND quận đã triển khai 01 cuộc giám sát về tình hình thực thi pháp luật về quản lý giáo dục các đối tượng chấp hành án treo, án cải tạo không giam giữ tại UBND phường Thạch Bàn và Gia Thụy. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận triển khai 01 cuộc giám sát về việc thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận

Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri được thực hiện nghiêm túc, đổi mới. Công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư được Thường trực HĐND thực hiện theo đúng quy định. Thời gian, địa điểm tiếp công dân của Đại biểu HĐND quận được niêm yết công khai tại trụ sở tiếp công dân để cử tri, nhân dân biết, phản ánh kiến nghị và cùng giám sát hoạt động của Đại biểu HĐND quận.

Đáng chú ý, Thường trực HĐND quận thường xuyên đôn đốc, tổ chức các buổi làm việc, tập huấn, trao đổi kỹ năng với Thường trực, các Ban HĐND phường, đặc biệt trong công tác khảo sát, giám sát chuyên đề. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Thường trực, các Ban HĐND phường đã triển khai 130 cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề (45 cuộc giám sát; 85 cuộc khảo sát) trên các lĩnh vực như công tác quản lý đất đai, cấp GCNQSD đất; công tác quản lý trật tự xây dựng- trật tự đô thị- vệ sinh môi trường; công tác cải cách hành chính, quản lý các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng; quản lý tài sản công; thu - chi tài chính và công tác trả lời và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Năm 2020, bên cạnh chủ đề chung của Thành phố “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, hướng tới tổ chức thành công đại hội đảng các cấp”, Quận Long Biên tiếp tục thực hiện chủ đề “Tiếp tục hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh”, trong 6 tháng cuối năm 2020, HĐND quận tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, tập trung thực hiện tốt việc đôn đốc thực hiện các kết luận sau khảo sát, giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND và HĐND quận. Đồng thời, đôn đốc, giám sát việc giải quyết, trả lời các kiến nghị cử tri trước và sau các kỳ họp của HĐND quận, HĐND thành phố và Quốc hội thuộc thẩm quyền của UBND quận. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân

Trong hoạt động giám sát chuyên đề, sẽ tập trung triển khai tái giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng các dự án vốn ngoài ngân sách theo Thông báo kết luận số 86/TB-HĐND ngày 07/10/2019 cua Thường trực HĐND quận; Giám sát UBND quận về công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; việc thực hiện các vụ việc có hiệu lực pháp luật; Giám sát công tác quản lý thu, chi ngân sách; Giám sát tiến độ GPMB các dự án trên địa bàn quận.

Các hoạt động khảo sát sẽ tập trung 06 nội dung: Khảo sát công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn; Khảo sát việc thực hiện QCDC theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn; Khảo sát và đôn đốc thực hiện Kết luận số 316/KL-STNMT-TTr ngày 25/02/2019 của Sở Tài nguyên Môi trường; Khảo sát công tác quản lý trật tự đô thị - trật tự xây dựng, VSMT và ATGT; Khảo sát công tác quản lý an toàn thực phẩm; Khảo sát việc triển khai thực hiện các Đề án do HĐND quận khóa III phê duyệt.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật