Huyện Thanh Trì: Tạo chuyển biến rõ nét trong kỷ luật, kỷ cương hành chính (21:22 09/07/2020)


HNP - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIII, trong nhiệm kỳ qua, UBND huyện Thanh Trì đã tập trung chỉ đạo các cơ quan hành chính Nhà nước quan tâm thực hiện tốt công tác CCHC, coi đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

Để tạo chuyển biến trong công tác CCHC, UBND huyện Thanh Trì đã xây dựng kế hoạch CCHC, giai đoạn 2016-2020; ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các cơ quan nhà nước trực thuộc; chỉ đạo xây dựng Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của huyện và các xã, thị trấn.

Hàng năm, UBND huyện xây dựng kế hoạch CCHC, trong đó, chú trọng chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chủ đề công tác của từng năm. Chỉ đạo kiện toàn Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, trong đó, phân công đồng chí lãnh đạo UBND xã, thị trấn làm trưởng bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC; UBND huyện giao trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND huyện về toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của mình, ngay cả khi đã phân công hoặc ủy nhiệm cho cấp phó.


Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về CCHC, văn hóa công vụ. Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo phương châm 5 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”, “Một đầu mối - một việc xuyên suốt”, Quán triệt, triển khai đối với CB, CC, VC, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử ở cơ quan, nơi công cộng với phương châm: “Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”.

Huyện cũng phát động thi đua thực hiện văn hóa công vụ đến từng CB, CC, VC và người lao động, đưa nội dung thực hiện văn hóa công vụ vào các chỉ tiêu để đánh giá, bình xét thi đua của đơn vị. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những CB, CC, VC và người lao động trong các cơ quan, đơn vị có thành tích, gương mẫu, chấp hành tốt trong thực hiện văn hóa công vụ.

Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra công vụ, kiểm tra CCHC, tăng cường kiểm tra đột xuất tại các cơ quan, đơn vị về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đặc biệt, đối với CB, CC, VC trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC của người dân, tổ chức, xử lý nghiêm khắc đối với CB, CC, VC để xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết công việc của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Kết quả, các đơn vị đã thực hiện quản lý thống nhất việc xây dựng, thẩm định, ban hành các VBQPPL theo thẩm quyền, bảo đảm tính pháp lý, tính khả thi. Các VBQPPL được các đơn vị xây dựng theo đúng quy trình, quy định. Hàng năm, kiểm tra, rà soát không có văn bản trái thẩm quyền hoặc trái các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên. Bên cạnh đó, huyện thường xuyên rà soát bổ sung, niêm yết công khai đủ 249 TTHC cấp huyện và 157 TTHC cấp xã tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính huyện và các xã, thị trấn theo đúng quy định, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết các TTHC nhanh, gọn, thuận lợi. Đồng thời, niêm yết công khai số điện thoại, đường dây nóng và hòm thư góp ý để Nhân dân dễ tiếp cận và giám sát việc thực hiện.

Các TTHC được giải quyết nhanh gọn, đúng quy định, đảm bảo thời gian. Một số TTHC được quan tâm giải quyết nhanh, rút ngắn thời gian trả kết quả sớm theo quy định từ 5-7 ngày, như: 08 TTHC thuộc lĩnh vực Thi đua khen thưởng; 02 TTHC lĩnh vực công tác Hội. Trả kết quả sớm từ 3-5 ngày theo quy định đối với Thủ tục đề nghị giải quyết chế độ tuất người có công; giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng là người đơn thân…Tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của CB, CC được nâng lên. Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC tại huyện và các xã, thị trấn đảm bảo đúng quy trình, quy định, không có khiếu nại, tố cáo. Tỷ lệ hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hạn đạt 99,9%.

Đáng chú ý, huyện đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác CCHC cho trên 400 lượt CB, CC, VC huyện và cơ sở, trọng tâm là quán triệt nhiệm vụ kế hoạch CCHC hàng năm, kỹ năng phối hợp, kỹ năng giao tiếp ứng xử của đội ngũ CB, CC, VC… Thông qua các buổi sinh hoạt, các hội nghị của ngành, ban, đơn vị, 100% CB, CC, VC, người lao động đã được phổ biến, quán triệt nội dung 02 Bộ quy tắc ứng xử nơi công sở và nơi công cộng, đưa các nội dung của quy tắc vào tiêu chí thi đua của các cơ quan, gắn với việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc góp phần đổi mới lề lối, tác phong làm việc tại cơ quan.

Với những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, công tác CCHC của huyện Thanh Trì đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, từng bước đơn giản hóa TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết đem lại hiệu quả thiết thực trong giao dịch giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức, cá nhân được thuận lợi, nhanh chóng, giảm bớt phiền hà, tiết kiệm thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và Nhân dân khi đến giao dịch đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết công việc. Ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ, phong cách ứng xử, lề lối làm việc của đội ngũ CB, CC, VC và người lao động chuẩn mực hơn; năng động, minh bạch, hiệu quả hơn trong thực thi công vụ, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Thanh Trì sẽ tăng cường sự  lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền từ huyện đến cơ sở; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện CCHC của cơ quan, đơn vị để chỉ đạo thực hiện. Xác định công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức, coi thực hiện cải cách TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị.

Huyện cũng sẽ kiện toàn và nâng cao năng lực tham mưu, tư vấn của Ban chỉ đạo CCHC của huyện và cơ sở; Trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm kiểm điểm trách nhiệm trước Huyện ủy, UBND huyện nếu xảy ra các vụ việc tiêu cực, chậm trễ trong giải quyết TTHC tại cơ sở. Ngoài ra, tiếp tục thực hiện kế hoạch đầu tư, nâng cấp, xây dựng trụ sở và phương tiện làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn; từng bước hiện đại hóa các cơ quan công quyền các cấp; phấn đấu đến năm 2023, các xã, thị trấn có trụ sở và phương tiện làm việc đáp ứng nhu cầu quản lý Nhà nước theo hướng hiện đại.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật