MTTQ huyện Thanh Trì: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc (21:56 02/07/2020)


HNP - Trong 5 năm qua, MTTQ các cấp từ huyện đến cơ sở của huyện Thanh Trì đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị của huyện. Xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tạo sự đồng thuận xã hội, sự gắn bó giữa Đảng với Nhân dân, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Tiêu biểu là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng các việc làm cụ thể. Trong xây dựng NTM, phối hợp vận động Nhân dân hiến 3.239m2 đất, đóng góp 57.630 ngày công và trên 185 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi công cộng; tổ chức lấy ý kiến 13.488 phiếu đánh giá của người dân, trong đó, 94,2% người dân được hỏi hài lòng với kết quả về xây dựng NTM. Chỉ đạo, hướng dẫn 100% thôn, làng, tổ dân phố tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân hàng năm, thu hút đông đảo các ngành, các giới, các chức sắc tôn giáo tham gia. Thông qua hội nghị nhân dân đã bàn và quyết định nhiều nội dung quan trọng của cộng đồng, nhất là những nội dung về xây dựng đời sống văn hóa mới, qua đánh giá 80% thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa và 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội có nhiều tiến bộ. Nhiều hủ tục lạc hậu được bãi bỏ, 90% đám cưới được tổ chức trang trọng, gọn nhẹ, tỷ lệ các đám tang thực hiện hỏa táng đạt 64,7%. Năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, các xã Thanh Liệt, Đông Mỹ có tỷ lệ hỏa táng đạt 100%.

Các hoạt động nhân đạo, từ thiện được MTTQ các cấp đẩy mạnh, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. 5 năm qua, Quỹ Vì người nghèo đã vận động được trên 9 tỷ đồng. Ban vận động Quỹ đã hỗ trợ, xây sửa 133 nhà Đại đoàn kết, trị giá trên 4,7 tỷ đồng; hỗ trợ cây, con giống, học tập, chữa bệnh với số tiền trên 4 tỷ đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 0,35%. Ủng hộ Quỹ Biển đảo Việt Nam trên 3,6 tỷ đồng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về chung tay phòng, chống dịch Covid-19, các tầng lớp Nhân dân trong huyện đã ủng hộ tiền và hàng với giá trị gần 3,3 tỷ đồng. Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo” được đẩy mạnh gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác đem lại những hiệu quả thiết thực. Hàng năm, có hàng trăm sáng kiến được ứng dụng đem lại hiệu quả rõ rệt về kinh tế, xã hội.

Bên cạnh việc xây dựng và phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động, MTTQ và các tổ chức thành viên còn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phối hợp tổ chức tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,33%, bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu theo quy định.

Thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (Khóa XI), trong 5 năm qua, MTTQ các cấp tổ chức được 136 Hội nghị phản biện, 51 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và đại diện Nhân dân. Phối hợp giám sát 365 công trình xây dựng, đóng góp hàng nghìn ý kiến với tổ chức Đảng và đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng Đảng; làm tốt việc nhận xét, góp ý kiến cho 31.487 lượt đảng viên giữ mối liên hệ ở nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Trong những năm tới, để thực hiện thành công Đề án xây dựng huyện Thanh trì thành Quận và những yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công cuộc đổi mới, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì và các tổ chức thành viên cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng, hành động, hướng tới mục tiêu chung là xây dựng và phát triển huyện thành quận, xã thành phường.

MTTQ và các tổ chức thành viên cần nắm chắc tâm tư nguyện vọng và lợi ích thiết thực của Nhân dân để tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi để Nhân dân phát huy khả năng sáng tạo đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển xây dựng huyện. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIV, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng thành các chương trình, kế hoạch gắn với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động để thu hút, tập hợp Nhân dân tham gia. Trọng tâm là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Đoàn kết, sáng tạo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày vì người nghèo”…

Với vai trò là liên minh chính trị, là tổ chức rộng rãi của Nhân dân, là cơ sở chính trị của chính quyền, MTTQ tiếp tục vận động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, thực hiện thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 2018 của Bộ Chính trị (khóa XI), xây dựng bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, của dân, do dân và vì dân. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, chú trọng việc phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tạo nên sức mạnh của hệ thống chính trị.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t