Quận Long Biên: Phát huy vai trò công tác dân vận trong xây dựng chính quyền (14:13 29/06/2020)


HNP - Trong 5 năm qua, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị được cấp ủy, chính quyền quận Long Biên quan tâm xác định là một nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua thường xuyên được phát động. Nội dung thi đua đã đi vào cuộc sống, được sự hưởng ứng của người dân.

Sau 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 03-CTr/BDVTU ngày 22/7/2016 của Ban Dân vận Thành ủy, Quận ủy Long Biên luôn xác định việc thực hiện QCDC ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Hiện, quận Long Biên đã triển khai thực hiện tốt 06 QCDC trong các lĩnh vực: QCDC trong công tác quản lý trật tự xây dựng; QCDC trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, GPMB, thu hồi đất; QCDC trong công tác thu thuế đối với hộ kinh doanh; QCDC trong công tác cấp GCN quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; QCDC trong công tác quản lý trật tự đô thị trên một số lĩnh vực; QCDC trong công tác quản lý vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Long Biên.

Cùng với 6 QCDC chung của quận, UBND các phường đã ban hành các QCDC chủ ở địa phương theo đặc điểm của từng phường, như: Công khai tài chính trên địa bàn phường; Về sử dụng, bảo vệ tài sản công; Về quản lý, sử dụng nghĩa trang; Hoạt động của cơ quan phường; Hoạt động của Ban TTND và Ban đầu tư giám sát cộng đồng; QCDC trong cơ quan phường. Đồng thời, chỉ đạo khối giáo dục công lập triển khai xây dựng và thực hiện 6 QCDC: QCDC trong nhà trường; Quy chế làm việc; Quy chế phối hợp công tác giữa Công đoàn và nhà trường; Quy chế thi đua khen thưởng, tiếp công dân và giải quyết đơn thư; Quy chế làm việc Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý tài sản công. Ngoài ra, UBND quận giao phòng Kinh tế chỉ đạo, hướng dẫn Ban quản lý các chợ trên địa bàn xây dựng QCDC trong hoạt động chợ.

Việc giám sát 6 QCDC trên các lĩnh vực do quận ban hành được giao cho MTTQ và các đoàn thể chủ động triển khai thực hiện. Hàng năm, MTTQ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch liên tịch để thực hiện và phối hợp thực hiện giám sát đối với 6 quy chế, có giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề. Việc giám sát đã kịp thời phát hiện các vi phạm, kiến nghị chính quyền chỉ đạo xử lý kịp thời.

MTTQ quận và các phường thường xuyên thực hiện công tác giám sát hoạt động của bộ phận tiếp nhận và giải quyết các TTHC “Bộ phận một cửa thân thiện gần dân”, đảm bảo người dân đến liên hệ, giải quyết công việc được hướng dẫn nhiệt tình, cụ thể, nhanh chóng.
 
Trong công tác phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Dân vận đã chủ động tham mưu chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể hàng năm xây dựng kế hoạch liên tịch thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyểt định số 217, 218 của Bộ Chính trị; thực hiện giám sát 6 QCDC trên các lĩnh vực do quận ban hành; thực hiện giám sát đối với cán bộ lãnh đạo trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, 2 quy tắc ứng xử.

MTTQ và các đoàn thể quận tập trung chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác năm; tiếp tục tuyên truyền quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và các quan điểm của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới. Tuyên truyền vận động hội viên, nhân dân thực hiện văn minh trong tổ chức việc cưới, việc tang; nhiều phường tỷ lệ đạt 100%.

Cùng với đó, phối hợp tốt và chủ động thực hiện vận động nhân dân thực hiện tốt các chính sách liên quan đến công tác GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn; Tăng cường giám sát việc thực hiện 6 QCDC trong các lĩnh vực.

Đáng chú ý, quận đã thực hiện tốt nội dung đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn hàng năm. Quận Long Biên đã triển khai thực hiện từ năm 2017. Ngoài ra, LĐLĐ quận hàng năm đều phối hợp tham mưu tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo UBND với các chủ doanh nghiệp sử dụng lao động, người lao động trên địa bàn lắng nghe ý kiến nguyện vọng, tâm tư, làm căn cứ để bàn đề xuất các giải pháp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, người lao động.
 
Ban TTND, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng và Tổ hòa giải ở cơ sở liên tục được kiện toàn, chỉ đạo hoạt động hiệu quả. Tỷ lệ hòa giải thành đạt 98%, đơn thư giảm, tiến độ giải quyết đơn thư đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, Ban Dân vận Quận ủy thường xuyên phối hợp với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chủ động nắm bắt tình hình dư luận nhân dân, tập trung giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, môi trường, đền bù thu hồi đất, nhà ở, chăm sóc sức khỏe, chế độ bảo hiểm xã hội... kịp thời tham mưu với quận ủy chỉ đạo các cấp quan tâm giải quyết không để xảy ra các vụ việc khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp xảy ra trên địa bàn. 

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, thời gian tới, khối vận từ quận đến cơ sở tập trung tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết của Quận uỷ, HĐND Quận về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng; chấp hành tốt các chính sách liên quan đến GPMB phục vụ các dự án trên địa bàn quận; Tham mưu cấp ủy tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền; Tiếp tục đẩy mạnh việc tuvên truyền, phổ biến việc thực hiện 6 QCDC trong các lĩnh vực. Gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XII) về công tác xây dựng Đảng.

MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội, các hội quần chúng tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát phản biện để xây dựng chính quyền.

Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t