Hoàn Kiếm: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát và phản biện xã hội (21:41 11/06/2020)


HNP - 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp quận Hoàn Kiếm đã đã chủ động phối hợp với chính quyền xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát, phản biện xã hội. Nhờ đó ý thức, trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được nâng lên.

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ, các tổ chức CT-XH quận Hoàn Kiếm tiếp tục phát huy vị trí, vai trò, làm tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Ủy ban MTTQ, các tổ chức CT-XH quận phối hợp với Thường trực HĐND và UBND quận tổ chức 08 cuộc giám sát tập trung vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận giai đoạn 2016-2020; về hoạt động của các cơ quan tư pháp quận 6 tháng đầu năm 2020...

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận phối hợp với các tổ chức CT-XH quận tổ chức đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở lưu trú, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn quận và 08 phường. Đồng thời, tổ chức 02 đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và việc sử dụng kinh phí, vật tư do các đơn vị, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại 03 đơn vị.

Thường trực Ủy ban MTTQ 18 phường phối hợp với Thường trực HĐND 18 phường tổ chức 18 cuộc giám sát chuyên đề về thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự ATGT, vệ sinh môi trường; công tác đảm bảo vệ sinh ATTP; công tác thu - chi các loại quỹ do Nhân dân đóng góp; công tác tuyển quân; công tác xử lý vi phạm hành chính về TTĐT, TTATGT và VSMT; việc thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2020 của Thành phố; việc thực hiện chế độ chính sách chăm sóc người có công, gia đình chính sách; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn phường.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ một số phường còn tổ chức các đoàn giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, cơ sở lưu trú, cơ sở tôn giáo. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Hàng Buồm tổ chức giám sát chuyên đề thực hiện các chính sách đối với người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra và việc sử dụng kinh phí, vật tư do các đơn vị, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với đó, hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân (TTND), Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) được duy trì hiệu quả. Ban TTND chủ động nắm tình hình, giám sát việc thưc hiện chính sách pháp luật ở cơ sở, nhất là việc thực hiện chế độ chính sách, trợ cấp, tặng quà bằng nguồn ngân sách, các nguồn quỹ tới các đối tượng chính sách xã hội nhân dịp ngày lễ, tết... Ban GSĐTCCĐ tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề ‘‘Hoạt động giám sát của SĐTCCĐ đối với các dự án đầu tư trên địa bàn dân cư giai đoạn 2016-2020". Ban TTND các phường đã thực hiện giám sát tổng số 94 cuộc, phát hiện 23 vụ vi phạm; đã xử lý giải quyết 7/9 vụ. Ban GSĐTCCĐ tập trung giám sát 38 dự án, công trình đầu tư trong danh mục các dự án thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng trong năm 2020.

Song song với công tác giám sát, Ủy ban MTTQ, các tổ chức CT-XH quận còn tích cực, chủ động tham gia góp ý dự thảo văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy liên quan đến tô chức, hoạt động của MTTQ, các tổ chức CT-XH, liên quan đến quyền và trách nhiệm của Nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận tổ chức 02 Hội nghị tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ quận khóa XXV trình Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận. Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH phường tham gia ý kiến bằng văn bản phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết của HĐND về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, dự thảo các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của quận và cơ sở.

Để tạo điều kiện cho MTTQ và các tổ chức CT-XH và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, Đảng ủy - HĐND - UBND 18 phường xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường và Chủ tịch UBND phường với Nhân dân, trong đó, tập trung giải quyết những ý kiến, kiến nghị, tiếp thu những đề xuất, hiến kế, góp ý của Nhân dân về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Công tác tiếp công dân được Quận ủy, Đảng ủy các phường, Bí thư Quận ủy và Bí thư Đảng ủy các phường thực hiện nghiêm túc. Ủy ban MTTQ quận, phường duy trì công tác tiếp công dân định kỳ tại trụ sở theo quy định, qua đó, tiếp nhận và tổng hợp góp ý của các tổ chức CT-XH và Nhân dân góp ý tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và chuyển tới cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, sỹ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang được góp ý, đồng thời, theo dõi, giám sát, đôn đốc việc tiếp thu, trả lời và thông tin tới tổ chức, cá nhân góp ý.

6 tháng cuối năm 2020, quận Hoàn Kiếm sẽ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Đảng ủy - HĐND - UBND các phường tổ chức tốt hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Chủ tịch UBND phường với MTTQ và các tổ chức CT-XH và Nhân dân trên địa bàn năm 2020;

Chỉ đạo Ủy ban MTTQ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, Ban Thường vụ các tổ chức CT-XH quận, phường phối hợp Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và UBND, Viện Kiểm sát nhân dân quận tổ chức giám sát theo nội dung chương trình công tác năm. Tăng cường giám sát các cơ quan, tổ chức, đảng viên, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp của hệ thống MTTQ quận, phường với chính quyền trong công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tổ chức các Hội nghị phản biện xã hội theo kế hoạch năm; hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, chỉ đạo Đảng ủy các phường lãnh đạo củng cố, kiện toàn về tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ phường. Tập trung đẩy mạnh hoạt động giám sát thực hiện chính sách pháp luật, các công trình dự án đầu tư xây dựng, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác hòa giải ở phường.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t