Huyện Gia Lâm: Triển khai đồng bộ công tác cải cách hành chính (15:35 04/06/2020)


HNP - Tính đến 01/6/2020, UBND huyện Gia Lâm đã thực hiện được 18/23 nhiệm vụ đặt ra năm 2020, đạt tỷ lệ 78,3%. Đáng chú ý, huyện đã tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành các kế hoạch và nhiều văn bản chỉ đạo nhằm triển khai đồng bộ công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC của UBND huyện trên các lĩnh vực: TTHC, CNTT, tài chính công, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, chấm chỉ số CCHC các cơ quan chuyên môn và UBND xã, thị trấn, kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Một trong những nhiệm vụ được huyện thực hiện thường xuyên, liên tục là thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước. Các nội dung về cải cách hành chính được UBND Huyện và xã, thị trấn quan tâm triển khai thông qua các hội nghị, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử Huyện, hệ thống Đài truyền thanh huyện và cơ sở, cải cách thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân được tuyên truyền thông qua việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính tại Bộ phận “Một cửa” của Huyện và xã, thị trấn.


Trong 06 tháng đầu năm, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện đã phát 52 tin, bài để tuyên truyền tình hình triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn, nêu gương các điển hình, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính. Cùng với tuyên truyền, huyện đã tiến hành nghiêm việc kiểm tra, giám sát. Theo đó, năm 2020, UBND huyện dự kiến kiểm tra đối với 40% xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc huyện. UBND huyện chỉ đạo Đoàn kiểm tra công vụ tăng cường công tác kiểm tra, tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị đặc biệt là nhiệm vụ thực hiện công tác cải cách hành chính; chú trọng vào nền nếp, ý thức làm việc, việc đảm bảo kỷ cương hành chính, tình hình tổ chức và hoạt động của các phòng chuyên môn và đơn vị thuộc huyện; việc tuân thủ quy trình giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; quy định đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, lao động hợp đồng hằng tháng của đơn vị. Kết quả, đến ngày 01/6/2020, Đoàn kiểm tra công vụ của Huyện thực hiện 02 cuộc kiểm tra đối với 02 phòng chuyên môn về việc thẩm định, tham mưu công nhận hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố thuộc huyện Gia Lâm.

Tính đến nay, trên địa bàn huyện có tổng số 464 thủ tục hành chính, trong đó, có 300 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Huyện và 164 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của xã, thị trấn. Đáng chú ý, huyện Gia Lâm đã tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục duy trì thực hiện làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận "Một cửa" Huyện và Bộ phận "Một cửa" của 17/22 xã, thị trấn. Đồng thời, duy trì việc theo dõi sổ góp ý kiến của công dân, sổ tiếp nhận thông tin kiến nghị, phản ánh qua đường dây nóng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Huyện và xã, thị trấn. 

Cùng với đó, huyện GIa Lâm tiếp tục chỉ đạo thực hiện cơ chế giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho 12 phòng ban thuộc khối quản lý Nhà nước, Đội Quản lý trật tự xây dựng và Văn phòng Huyện ủy, 22/22 xã, thị trấn; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho 78/78 trường học, 05 đơn vị sự nghiệp đạt 100%.

Nhằm hiện đại hóa nền hành chính, huyện Gia Lâm đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn. Theo đó, các phòng, ban, đơn vị, UBND xã, thị trấn tiếp tục duy trì, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị, trang bị máy vi tính, đẩy mạnh ứng dụng thư điện tử nhằm đạt mục tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức khai thác, sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc, sử dụng các phần mềm nghiệp vụ trong quản lý và giải quyết công việc hằng ngày. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện và vận hành tốt các phần mềm: dịch vụ công trực tuyến, một cửa 3 cấp; quản lý đơn thư, khiếu nại tố cáo, quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp; quản lý đầu việc, lập kế hoạch; chấm điểm, đánh giá cán bộ công chức, viên chức; đánh giá sự hài lòng của tổ chức và công dân.

Ngoài ra, huyện cũng đã triển khai xây dựng xong bản dùng thử “Trang thông tin điện tử” cho 22 xã, thị trấn gắn với tên miền theo chuẩn: tenxa/thitran.gialam.hanoi.gov.vn. Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính, UBND còn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nhiều giải pháp, sáng kiến; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và tuyên truyền về lợi ích của việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 do vậy tỉ lệ giải quyết dịch vụ công trực tuyến luôn đạt tỉ lệ cao. Huyện cũng là 1 trong 03 đơn vị được Thành phố chọn là đơn vị thực hiện thí điểm phần mềm điện tử một cửa 3 cấp.
 

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, trong 6 tháng cuối năm 2020, huyện Gia Lâm sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ và có hiệu quả công tác CCHC gắn với thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2020 “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Huyện cũng sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; Rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế hoạt động, các cơ quan chuyên môn của huyện theo nguyên tắc “Một việc, một đầu mối xuyên suốt”, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo nhiệm vụ.

Đồng thời, duy trì và thực hiện tốt việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, xã, thị trấn. Đôn đốc các đơn vị tiếp tục xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc. Tập trung thực hiện rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính theo nguyên tắc đúng pháp luật, đơn giản hóa, minh bạch, rút gọn đầu mối và rút ngắn thời gian, giải quyết, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ cá nhân và tổ chức tốt hơn.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t