Quận Ba Đình: Khẳng định vị thế là trung tâm hành chính, chính trị của cả nước (09:53 02/06/2020)


HNP - Ngày 3/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ chính thức khai mạc. Đây là một trong 3 đại hội điểm của Đảng bộ thành phố Hà Nội. 5 năm qua, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trí tuệ - Đổi mới”, Đảng bộ quận Ba Đình đã tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định vị thế là quận trung tâm hành chính, chính trị của thành phố Hà Nội và cả nước.


Nhiều chuyển biến rõ nét

Xác định rõ nhiệm vụ “Phát triển kinh tế là trọng tâm”, trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy, chính quyền các cấp quận Ba Đình đã tập trung đưa các nghị quyết Đại hội XXV Đảng bộ quận vào cuộc sống, đồng thời huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nên kinh tế tăng trưởng ổn định, bền vững. Giai đoạn 2015-2020, kinh tế quận phát triển đúng hướng với tốc độ tăng trưởng bình quân 10,7%/năm, thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư. Trên địa bàn quận hiện có 10.560 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 165.153 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt hơn 38.600 tỷ đồng, bình quân tăng 10%/năm; góp phần quan trọng hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước hằng năm của thành phố. Hoạt động chi ngân sách bảo đảm tiết kiệm, công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Về chi ngân sách, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị theo phương châm tiết kiệm, công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Song song đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh được Đảng bộ quận Ba Đình đặc biệt quan tâm. Nhờ vậy, chất lượng hoạt động văn hóa cơ sở được nâng lên rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn ngày phong phú. Công tác thông tin tuyên truyền, quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin, quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, di tích, danh thắng, lễ hội, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị văn hóa… ngày càng nền nếp.

Không chỉ đạt được những thành tựu nổi bật trong công tác giáo dục và đào tạo, chăm sóc giáo dục, bảo vệ trẻ em, dân số, an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho lao động…, quận Ba Đình luôn chú trọng công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đến nay, 14/14 phường trên địa bàn quận đều đạt chuẩn quốc gia về y tế; duy trì mô hình điểm 4 tuyến phố an toàn thực phẩm… Đặc biệt, quận Ba Đình được thành phố Hà Nội đánh giá cao trong thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cả hệ thống chính trị quận đã vào cuộc thực hiện nhiệm vụ này theo đúng tinh thần “chống dịch như chống giặc” và đã khống chế thành công dịch Covid-19 trên địa bàn.

Cũng trong 5 năm qua, quận Ba Đình đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, không có hoạt động của các băng nhóm tội phạm có tổ chức, không để hình thành các tổ chức đối lập trên địa bàn. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Tự phòng, tự quản về an ninh trật tự” phát triển sâu rộng. Đáng chú ý, các cơ quan chức năng quận đã hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện, trong đó có nhiều sự kiện lớn của đất nước, của Hà Nội và quốc tế diễn ra trên địa bàn.

Làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền

Cùng với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, Đảng bộ quận Ba Đình luôn đẩy mạnh công tác xây dựng và củng cố tổ chức Đảng. Nhất là việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, góp phần làm cho nhận thức của cán bộ, Đảng viên có nhiều chuyển biến, công tác phê bình và tự phê bình được nâng cao, một bộ phận cán bộ Đảng viên yếu kém đã được củng cố và khắc phục. Vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng ngày càng được khẳng định; ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên, trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và ý thức tự giác đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên của quận Ba Đình trong nhiệm kỳ qua cũng có nhiều đổi mới. Quận đã rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. Sau sắp xếp, đã giảm từ 380 tổ dân phố xuống 216 tổ, 165 chi bộ xuống 151 chi bộ, giảm 428 người tại các chi bộ, tổ dân phố và các chức danh kiêm nhiệm tại phường. Cùng với đó, Đảng bộ còn chú trọng đến công tác phát triển đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp 1.013 đảng viên mới, hoàn thành chỉ tiêu đề ra; thành lập được 32 chi bộ doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, kết nạp 98 đảng viên và được Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen.

Trong công tác dân vận của quận Ba Đình cũng có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; tăng cường đối thoại, vận động, thuyết phục, tạo sự đồng thuận xã hội; đồng thời lắng nghe, tiếp thu, xử lý các vấn đề báo chí, người dân phản ánh. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Toàn quận đã xây dựng được 2.067 mô hình “Dân vận khéo”. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội của quận được kiện toàn, củng cố, đổi mới phương thức hoạt động, giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện dân chủ cơ sở. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của quận hằng năm.

Đạt được những kết quả trên là nhờ cán bộ, đảng viên Đảng bộ quận Ba Đình luôn đoàn kết, sáng tạo, không ngừng đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân nhân, cùng với đó là sự quan tâm, hỗ  trợ về mọi mặt của các cấp, các ngành thành phố. Tin tưởng rằng, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là động lực to lớn để Đảng bộ quận Ba Đình triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025 để tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm chính trị, hành chính của Hà Nội và cả nước.

Một số chỉ tiêu chính đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 của Đảng bộ quận Ba Đình

1. Về kinh tế.
- Tốc độ tăng giá trị sản xuất chung hằng năm 11%-13%. Đến năm 2025, giá trị sản xuất ngành dịch vụ chiếm 80%, trong đó du lịch chiếm 6%.
- Thu ngân sách vượt chỉ tiêu thành phố giao hằng năm từ 5% đến 10%.
2. Về văn hóa - xã hội.
- Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 80%-85%.
- Duy trì 100% phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, 100% phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
- Duy trì không có hộ nghèo theo chuẩn hiện nay. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố dưới 0,5%.
- Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%; tổ dân phố văn hóa đạt 85%.
3. Về đô thị, môi trường.
- Duy trì 100% rác thải được thu gom trong ngày.
- Kiểm soát 100% công trình xây dựng.
4. Về an ninh quốc phòng.
- Tỷ lệ phá án đạt trên 80%; tỷ lệ phá trọng án đạt 100%. Hoàn thành 100% chỉ tiêu động viên, tuyển quân và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nghĩa vụ công an nhân dân hằng năm.
5. Về xây dựng Đảng.
- Số lượng đảng viên mới được kết nạp hằng năm là 200 đảng viên.
- Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80% trở lên.
- Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80%.
6. Về tầm nhìn đến năm 2030-2031 (kỷ niệm 70 năm thành lập quận): Là quận đi đầu trong các lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giáo dục - đào tạo, quản lý, phát triển đô thị, giữ vững quận Ba Đình “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh hiện đại” là nơi đáng sống.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật