Huyện Ứng Hòa: Tăng cường công tác cai nghiện và quản lý sau cai (13:09 25/03/2020)


HNP - Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu cai nghiện bắt buộc năm 2020, thực hiện tốt công tác quản lý sau cai nghiện ma túy tại địa phương và giảm tỷ lệ tái nghiện, đó là mục đích đặt ra trong kế hoạch số 59/KH-UBND, ngày 13/3/2020, của UBND huyện Ứng Hòa về triển khai công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2020.

Theo kế hoạch, huyện đặt chỉ tiêu: Tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng cho 17 đối tượng, vận động cai nghiện tự nguyện tại các Trung tâm của thành phố 38 đối tượng; Tổ chức lập hồ sơ ra quyết định cai nghiện bắt buộc đối với 35 đối tượng nghiện; Tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm; Thực hiện tốt công tác quản lý sau cai nghiện ma túy đối với 100% học viên đã chấp hành xong thời gian cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm. Duy trì, nâng cao hiệu quả của 29 Đội công tác xã hội tình nguyện tại các xã, thị trấn. Tổ chức giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy, hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng thông qua dạy nghề, giới thiệu việc làm, vay vốn. Tuyên truyền, phổ biến cho 100% các tổ chức, công dân thường trú trên địa bàn huyện về phòng chống ma túy.

Để đạt mục tiêu đề ra, huyện Ứng Hòa sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng chống ma túy, công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy. Nâng cao nhận thức của nhân dân thông qua việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật. Đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của gia đình và bản thân người nghiện ma túy về cai nghiện phục hồi.

Cùng với đó, tập trung làm tốt công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú. Vận động nhân dân tham gia đấu tranh, phòng ngừa tệ nạn ma túy, tư vấn người nghiện áp dụng các biện pháp, hình thức cai nghiện phù hợp. Huy động các nguồn lực hỗ trợ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện, tạo việc làm cho người nghiện tại địa phương. Định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả, tổ chức sơ kết, tổng kết công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động triển khai thực hiện tại các xã, thị trấn 29 Đội hoạt động xã hội tình nguyện.


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem




Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t