Quận Hà Đông: Phấn đấu lập hồ sơ theo dõi 100% đối tượng nghiện ma túy (13:10 25/03/2020)


HNP - Duy trì và nhân rộng các mô hình điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng, khuyến khích người cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận, đó là mục tiêu đặt ra trong Kế hoạch số 98/KH-UBND, ngày 19/3/2020, của UBND quận Hà Đông về triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2020.

Theo kế hoạch, quận Hà Đông đặt ra các chỉ tiêu: 100% số người nghiện, người sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện; Lập hồ sơ đưa ít nhất 35 người nghiện ma túy đủ điều kiện đi cai nghiện ma túy bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1; Vận động, đưa 85 người cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 7; Tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng cho 17 người/17 phường; 100% người hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy được quản lý sau cai với các hình thức phù hợp, trong đó, phấn đấu 70% người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng; Phấn đấu hết năm 2020 đạt tỷ lệ 90% cán bộ làm công tác quản lý, trực tiếp làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai, tình nguyện viên Đội công tác xã hội tại các phường được tập huấn, đào tạo cơ bản và nâng cao về kỹ năng, nghiệp vụ.

Để đạt được chỉ tiêu đề ra, quận sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự tham gia tích cực của các đoàn thể, tổ chức xã hội và cộng đồng trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật về phòng chống ma túy, công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là của gia đình, bản thân người nghiện trong việc chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác cai nghiện phục hồi.

Tăng cường tổ chức cai nghiên ma túy tại gia đình và cộng đồng; tích cực lập hồ sơ giáo dục tại phường đối với người nghiện ma túy; vận động người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện; tích cực phát hiện người nghiện ma túy không nơi cư trú ổn định để lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; phối hợp chặt chẽ trong công tác lập hồ sơ, xét duyệt đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc.

Chú trọng thực hiện các biện pháp mang tính xã hội hóa đối với công tác cai nghiện, phát động toàn dân phòng ngừa tệ nạn xã hội và vận động người nghiện ma túy tham gia các biện pháp, hình thức cai nghiện phù hợp; huy động các nguồn lực để hỗ trợ người cai nghiện, giúp đỡ người sau cai có việc làm ổn định cuộc sống. Tăng cường chỉ đạo, thực hiện xây dựng phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết; định kỳ đánh giá hiệu quả công tác cai nghiện, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai. Đánh giá công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2016-2020,...


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t