Đống Đa: Tăng cường công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính (14:09 24/03/2020)


HNP - Nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về kết quả giám sát thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, ngày 19/3, UBND quận Đống Đa có Văn bản số 478/UBND-NV để tổ chức triển khai, thực hiện.

Theo đó, UBND quận yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyên, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC. Tiếp tục xác định việc tinh giản biên chế gắn với công tác sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức, bộ máy và công tác đánh giá CB, CC, VC. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, trong đó cần tiếp tục tuyên truyền ý nghĩa và kết quả của việc thực hiện kiện toàn, tinh gọn về tổ chức bộ máy, kết quả công tác CCHC để tạo được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, cử tri, nhân dân trên địa bàn quận.
 
Thực hiện nghiêm túc mốc thời gian chuyển sang tự chủ chi thường xuyên; Sử dụng hiệu quả, đúng số lượng biên chế được giao. Thường xuyên rà soát Đề án vị trí việc làm để kiến nghị điều chỉnh cho phù hợp với các quy định pháp luật mới cũng như phù hợp với thực tiễn của đơn vị. Bố trí CB, CC, VC theo khung năng lực đúng theo đề án đã được phê duyệt.
 
Tiếp tục thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy và Chương trình số 08-CTr/QU của Quận ủy về Đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ CB, CC, VC quận giai đoạn 2015-2020. Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước và phục vụ cho công tác CCHC.
 
Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử ở cơ quan, nơi cộng cộng của đội ngũ CB, CC, VC; Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị; chỉ đạo điều hành theo hướng 5 rõ “rõ người, việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả” và nguyên tắc “một đầu mối, một việc xuyên xuốt”.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật