Huyện Gia Lâm triển khai công tác theo dõi thi hành Luật Thủ đô năm 2020 (14:10 24/03/2020)


HNP - Ngày 16/3, UBND huyện Gia Lâm ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND về theo dõi thi hành Luật Thủ đô trên địa bàn huyện năm 2020.

Việc triển khai nhằm tiếp tục đánh giá việc tổ chức thi hành Luật Thủ đô và các văn bản quy định chi tiết của cơ quan, tổ chức, cá nhân; đánh giá tác động của các cơ chế, sách đặc thù đã được thành phố và Trung ương tổng kết sau 05 năm thi hành, từ đó, đề xuất các nhiệm vụ cụ thể sửa đổi, bổ sung, thay thế đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền đô thị và phát triển kinh tế - xã hội trong tình tình mới. Đồng thời, tập trung đánh giá và đề nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời các văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND thành phố ban hành, đảm bảo phù hợp với các văn bản quy định hiện hành.

Trong đó, yêu cầu xác định rõ nội dung, trách nhiệm của UBND huyện, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ huyện và các tổ chức thành viên, các Ban của HĐND huyện và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, ngành và UBND xã, thị trấn, các cơ quan liên quan; huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân vào công tác theo dõi thi hành Luật Thủ đô. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phát triển Thủ đô. 

Cụ thể, huyện sẽ tổ chức đánh giá việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật Thủ đô trên địa bàn. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Trưởng các Phòng chuyên môn UBND huyện, các ban, ngành của huyện phối hợp tổ chức đánh giá các văn bản quy định chi tiết Luật Thủ đô.

Tham gia góp ý kiến vào dự thảo các Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND do thành phố ban hành cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản quy định chi tiết Luật Thủ đô theo Kế hoạch của Sở Tư pháp; Thời gian xong trước 30/6/2020.

Tổ chức việc rà soát các quy định Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật do HĐND, UBND thành phố ban hành. Góp ý vào dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo kế hoạch của Thành phố. Ngoài ra, phối hợp với Sở Tư pháp tham gia khảo sát, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù đảm bảo định hướng xây dựng chính quyền đô thị.

Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật