Bắc Từ Liêm: Tích cực phát triển, thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp (14:12 24/03/2020)


HNP - Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU, ngày 27/02/2012, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020", số lượng tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể được thành lập mới trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước của Quận Bắc Từ Liêm tăng nhanh; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước được tiếp tục phát huy.

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thựờng vụ Thành ủy Hà Nội, hằng năm, Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn Quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn. Tính đến năm 2019, toàn Quận có 4.836 doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đăng ký hoạt động, trong đó có 11 doanh nghiệp thành lập cấp ủy cơ sở trực thuộc Quận ủy, 69 doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy các phường và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quận với tổng số 726 đảng viên. Toàn Quận có 155 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn với 5.547 đoàn viên công đoàn; 17 doanh nghiệp có tổ chức đoàn thanh niên với tổng số 619 đoàn viên.
 
Để đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; phát huy vai trò, vị trí của các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước theo tinh thần của Nghị quyết 09, Quận ủy Bắc Từ Liêm đã xây dựng, ban hành kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ. Các cấp ủy đảng, chính quyền của Quận đã thực hiện tốt việc tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TU thông qua tổ chức gặp gỡ trao đổi với chủ doanh nghiệp đề ra nhiều chủ trương, biện pháp, giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh; tạo môi trường hành chính thuận lợi để doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển sản xuất kinh doanh; đồng thời vận động chủ doanh nghiệp quan tâm, tạo điều kiện thành lập tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp.
 
Các doanh nghiệp đã có tổ chức Đảng, đoàn thể sau khi được học tập, quán triệt, tuyên truyền về tầm quan trọng, sự cần thiết phải tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đã thể hiện được vai trò lãnh đạo, phối hợp giữa cấp ủy với chủ doanh nghiệp trong việc tổ chức sản xuất kinh doanh, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; không để xảy ra tình trạng biểu tình, đình công, lãn công, cấp ủy các tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp đã thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, phấn đấu xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và từng đảng viên, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiều tổ chức Đảng giữ được nền nếp sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ từng bước đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp với điều kiện, tình hình doanh nghiệp. Đa số đảng viên trong các tổ chức đảng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước giữ vững được bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh, gương mẫu trong công tác; chủ động, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới và thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đã dần đi vào hoạt động ổn định, có chất lượng, mang lại hiệu quả. Việc sinh hoạt chi bộ hàng tháng được các chi bộ thực hiện nghiêm túc, nền nếp sinh hoạt theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.
 
Kết quả, qua gần 6 năm triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết 09 tại quận Bắc Từ Liêm đã thu được nhiều kết quả tích cực, Theo đó, từ năm 2014 đến nay, Quận ủy đã thành lập mới 36 tổ chức đảng (đạt tỷ lệ 115,5%), kết nạp mới 152 đảng viên trong DN ngoài khu vực Nhà nước, vượt chỉ tiêu TP giao. Song song với đó, quận cũng đã thành lập mới 126 tổ chức Công đoàn (đạt tỷ lệ 128,8%), kết nạp mới 6.127 đoàn viên mới; 18 tổ chức Đoàn Thanh niên (đạt 105,8%); kết nạp mới 642 đoàn viên trong DN ngoài khu vực Nhà nước, vượt chỉ tiêu TP giao.
 
Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên trong các loại hình DN ngoài khu vực Nhà nước được tiếp tục phát huy. Chất lượng hoạt động của các đoàn thể Nhân dân ngày càng hiệu quả, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của DN, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
 
Phát huy kết quả đã đạt được, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU, thời gian tới, Quận ủy Bắc Từ Liêm và các cấp ủy trực thuộc cùng các tổ chức chính trị - xã hội Quận tiếp tục tục tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung của Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, thuyết phục chủ doanh nghiệp, đảng viên và người lao động trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tích cực hưởng ứng việc thành lập tổ chức Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Tập trung chỉ đạo công tác khảo sát, nắm tình hình hoạt động, tình hình đảng viên, đoàn viên trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng viên địa bàn Quận ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm; bám sát chỉ tiêu phát triển mới tổ chức đảng, đoàn thể thành phố phân bổ, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Thành phố giao.

Cùng với đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy cơ sở nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tích cực phát triển, thành lập tổ chức đảng, các đoàn thể; phát triển đảng viên, đoàn viên và hội viên trong doanh nghiệp; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến Pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động; vận động ngưòi lao động chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; động viên người lao động tích cực lao động sản xuất, cùng chủ doanh nghiệp khắc phục khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển; quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp và người lao động.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật