Triển khai kiểm tra, rà soát VBQPPL trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2020 (21:23 24/01/2020)


HNP - UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Kế hoạch số 258/KH-UBND về kiểm tra và rà soát VBQPPL trên địa bàn quận năm 2020.

Kế hoạch nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của các VBQPPK và văn bản có chứa quy phạm pháp luật do cơ quan, cá nhân ban hành, kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, cá nhân trong công tác soạn thảo, ban hành văn bản trái pháp luật để có biện pháp xử lý theo quy định.

UBND quận yêu cầu công tác kiểm tra, xử lý văn bản được tiến hành thường xuyên, kịp thời, khách quan, toàn diện, tuân thủ đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra và xử lý VBQPPL; Hoạt động rà soát văn bản phải được tiến hành thường xuyên, ngay khi có căn cứ rà soát văn bản, không bỏ sót văn bản thuộc trách nhiệm rà soát, tuân thủ nghiêm túc trình tự thủ tục thực hiện rà soát văn bản thuộc trách nhiệm rà soát, tuân thủ nghiêm túc trình tự, thủ tục rà soát theo quy định.
 
UBND quận, phường, các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của quận căn cứ chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền trong công tác tham mưu ban hành, kiểm tra, xử lý VBQPPL theo quy định, tập trung chỉ đạo thực hiện: Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, xử lý văn bản; bố trí công chức có chuyên môn nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản. Đồng thời, xây dựng mạng lưới thông tin, cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu về văn bản theo quy định và phục vụ cho việc kiểm tra, xử lý văn bản tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện và kinh phí hoạt động phục vụ cho công tác kiểm tra xử lý văn bản.

Tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền đối với các VBQPPL do HĐND và UBND quận, phường ban hành từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 gồm: Nghị quyết của HĐND quận, phường; Quyết định của UBND quận, phường.

Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật