Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (21:25 24/01/2020)


HNP - Ngày 13/01, Quận ủy Hoàn Kiếm ban hành Thông tri số 14-TT/QU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn quận.

Để tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn quận trong công tác chăm lo, giúp đỡ người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng, từng bước ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các các cấp ủy Đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, CC, VC và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác người khuyết tật. Tăng cường kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng tong việc thực hiện chủ trưcmg của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người khuyết tật.

UBND quận chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các phường tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong thực hiện chính sách, pháp luật về người khuyết tật; hỗ trợ, tạo điều kiện và phát huy năng lực của người khuyết tật; gắn các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của quận với việc chăm lo về vật chất, tinh thần, từng bước ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng của người khuyết tật. Thực hiện tốt Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND thành phố về “Quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đinh sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống của thành phố Hà Nội”. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động trợ giúp người khuyết tật. Nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội trong việc chăm lo, giúp đỡ người khuyết tật. Vận động nguồn lực xã hội trợ giúp cuộc sống của người khuyết tật.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng quận tiếp tục nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chăm lo giúp đỡ người khuyết tật.

Hội Người khuyết tật quận cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện để người khuyết tật vươn lên, hòa nhập cộng đồng; đem lại việc làm, giảm bớt khó khăn cho người khuyết tật.

Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp với UBND quận và các phòng, ban, đơn vị liên quan chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt bằng nhiều hình thức phù hợp, cung cấp các thông tin kịp thời, chính xác về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác người khuyết tật.

Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật