Hoàn Kiếm tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin (13:20 16/01/2020)


HNP - Ngày 03/01, UBND quận Hoàn Kiếm ban hành Công văn số 13/UBND-PTP về tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

Để tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin thống nhất và hiệu quả, UBND quận đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND 18 phường thuộc quận tiếp tục tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân.

Duy trì việc bố trí bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan đơn vị mình; căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị mình chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết cho việc cung cấp thông tin cho công dân; cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin mà đơn vị mình có trách nhiệm cung cấp cho công dân, bảo đảm thông tin có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu.

Chủ tịch UBND các phường ban hành và công bố công khai quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của mình. Văn phòng HĐND và UBND xây dựng và duy trì chuyên mục về tiếp cận thông tin trên cổng thông tin điện tử của quận Hoàn Kiếm; thực hiện rà soát, phân loại, lập danh mục các thông tin phải được công khai và thông tin không được công khai; xây dựng, duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan có trách nhiệm cung cấp, không cung cấp; phối hợp với Phòng Nội vụ rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức làm bộ phận hoặc cán bộ đầu mối cung cấp thông tin, ưu tiên bố trí những người có kinh nghiệm làm công tác pháp luật hoặc tin học.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật