Thanh Trì triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2020 (15:49 10/01/2020)


HNP - Sáng 10/01, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Tại hội nghị, 05 tập thể và 49 cá nhân có thành tích xuất sắc 5 năm liền (2014-2019); 41 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện 05 Chương trình công tác được Huyện ủy biểu dương, khen thưởng.

Bí thư Huyện ủy Lê Tiến Nhật trao Giấy khen cho các đơn vị


Năm 2019, Huyện ủy Thanh Trì đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trong đó, công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả nổi bật. Huyện ủy đã làm rõ quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Quy chế về nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và chế độ làm việc của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cơ sở.
 
Bên cạnh đó, chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm vụ 2020-2025 theo hướng phân công rõ trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Đến nay, các tổ chức cơ sở Đảng đang triển khai đại hội các chi bộ trực thuộc, chuẩn bị bảo đảm về mọi mặt để tổ chức Đại hội vào quý II/2020.
 
Trong năm 2019, Huyện ủy Thanh Trì đã tập trung tổ chức thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015, của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017, của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 6 khóa XII. Hiện tại, toàn huyện có 6/16 xã, thị trấn thực hiện Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND; 94% tổ chức đảng Bí thư cấp ủy là cấp trưởng đơn vị. Đến nay, có 14 thôn, tổ dân phố thực hiện Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, đạt tỷ lệ 15,73%; 75 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên (tỷ lệ 68,2%). 60 thôn, 29 tổ dân phố không có tình trạng thôn, tổ dân phố không có tổ chức Đảng. Hiện, 16/16 xã cơ bản đã thực hiện xong việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách cấp thôn, tổ dân phố hoàn thành xong trước 31/12/2019; 15 chi bộ dự kiến thực hiện xong trong tháng 01/2020; cấp xã giảm 81 người, cấp thôn giảm 92 người hoạt động không chuyên trách xã, thị trấn đảm bảo ổn định tâm tư, nguyện vọng, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.
 
Đáng chú ý, Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU gắn với Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy trong giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Kết quả, cấp Thành phố đã giải quyết 5/9 vụ việc, còn 04 vụ việc; cấp huyện đã giải quyết 51/57 vụ việc, đưa ra khỏi danh sách 04 vụ việc.
 
Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, đã kết nạp 400 đồng chí (đạt 133,67%), kết nạp 1 đảng viên là chủ doanh nghiệp; chuyển đảng chính thức 467 đảng viên; thực hiện công tác xét đề nghị tặng và trao tặng 711 Huy hiệu Đảng; phát triển được 09 tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp, đạt 150%.
 
Trong năm, Huyện ủy đã tập trung triển khai chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát với 02 cuộc với 04 cấp ủy, chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Huyện ủy giám sát thường xuyên các chi đảng bộ trong việc chấp hành các chủ trương, điều lệ Đảng; tổ chức 05 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 19 cấp ủy, 11 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 chi bộ, 02 đảng viên. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức đảng thi hành kỷ luật 37 đảng viên, trong đó, khiển trách 03 đảng viên, cảnh cáo 01 Huyện ủy viên, khai trừ 01 đảng viên…
 
Năm 2020, Huyện ủy Thanh Trì sẽ tập trung khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng hướng thương mại, dịch vụ-công nghiệp-nông nghiệp; đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật, giao thông, văn hóa xã hội theo hướng đô thị, hiện đại, đồng bộ, đáp ứng tiêu chí lên quận. Đồng thời, tập trung quyết liệt công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đô thị. Phát triển toàn diện văn hóa, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2020; Tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp huyện Thanh Trì, nhiệm kỳ 2020-2025 và các công việc sau Đại hội Đảng.

Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem




Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật