Thanh Oai tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở (21:22 09/01/2020)


HNP - Ngày 06/01, Huyện ủy Thanh Oai đã ban hành Chỉ thị số 64-CT/HU về việc tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

Theo đó, Huyện ủy Thanh Oai tăng cường công tác tuyên truyền quán triệt triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành phố, của huyện về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, sử dụng tối đa hệ thống thông tin ở cơ sở, đội ngũ báo cáo viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời uốn nắn những thiếu sót, tồn tại, đưa việc thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày càng đi vào nền nếp, chú trọng quan tâm việc tiếp dân, đối thoại, hòa giải, đồng thời, tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại tố cáo, kiến nghị của nhân dân ngay ở cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người kéo dài. Kịp thời nắm bắt, dự báo, diễn biến tình hình của cán bộ đảng viên và nhân trước trong và sau đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 để định hướng và giải quyêt.
 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các văn bản của nhà nước quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở, công khai minh bạch các chế độ, chính sách, CCHC, quản lý đất đai, quy chế chi tiêu nội bộ của các cấp và các quy định của ngành về thực hiện dân chủ. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước. Thương xuyên rà soát, bổ sung ban hành mới các nội quy, quy chế, hương ước, quy ước... phù hợp với phong tục tập quán, điều kiện của địa phương, đơn vị.
 
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217 và 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013, của Bộ Chính trị, Quyết định 2200-QĐ/TU, ngày 25/7/2017, của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng thời, động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất và các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, tổ chức công đoàn trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.
 
Gắn thực hiện QCDC ở cơ sở với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện, của từng địa phương, đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả phát huy dân chủ, thực hiện tốt chủ đề công tác năm "Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và “Năm Dân vận khéo” gắn với tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật