Thanh Oai: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Dân vận khéo (15:43 12/01/2020)


HNP - Ngày 03/01, Huyện ủy Thanh Oai ban hành Chỉ thị số 63-CT/HU về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện.

Theo đó, huyện sẽ tăng cường quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 23-CTr/TU của Thành ủy; Kế hoạch số 77-KH/HU của Huyện ủy về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới, Quyết định số 290 của Bộ Chính trị (khóa X) về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về MTTQ, các đoàn thể tham gia giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
 
Theo đó, việc phát động phong trào “Dân vận khéo” tập trung vào thực hiện chủ đề của năm “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp” và "Năm Dân vận khéo”, tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của huyện như: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chuyển đổi mô hình canh tác, quản lý đất đai; trật tự xây dựng, Vệ sinh môi trường; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Cải cách hành chính; thực hiện nếp sống trong việc cưới văn minh, việc tang tiến bộ... gắn với tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây đựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị năm 2020.
 
MTTQ các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức để xây dựng kế hoạch triển khai phát động phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua "Dân vận khéo", xác định lĩnh vực trọng tâm xây dựng mô hình "Dân vận khéo" phù hợp, nhân rộng mô hình, điển hình để phong trào phát triển sâu rộng, liên tục và có hiệu quả thiết thực. Gắn với thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Kế hoạch số 93-KH/HU, ngày 31/8/2018, của Huyện ủy "về giám sát của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật