Quận ủy Ba Đình tổng kết Chương trình số 10-CTr/QU và Chương trình số 13-CTr/QU (14:11 29/11/2019)


HNP - Sáng 29 -11, Quận ủy Ba Đình tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình số 10-CTr/QU, ngày 21-602016, về “Đẩy mạnh CCHC, nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ CB, CC, VC, nhiệm kỳ 2015-2020 gắn với thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU, ngày 26-4-2016, của Thành ủy Hà Nội và Chương trình số 13-CTr/QU, ngày 29-7-2016, về “Huy động nguồn lực phát triển văn hóa, giáo dục; xây dựng người Hà Nội thanh lịch-văn minh, nhiệm kỳ 2015-2020 gắn với thực hiện Chương trình 04-CTr/TU, ngày 26-4-2016 của Thành ủy Hà Nội.

Toàn cảnh hội nghị


Thực hiện Chương trình số 13-CTr/QU, ngày 29-7-2016 ,về “Huy động nguồn lực phát triển văn hóa, giáo dục; xây dựng người Hà Nội thanh lịch-văn minh", nhiệm kỳ 2015-2020, công tác huy động nguồn lực, đầu tư về cơ sở vật chất, về con người được quan tâm đẩy mạnh hơn, đi vào chiều sâu, có nề nếp. Nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị; hệ thống thiết chế văn hóa tại cơ sở được quan tâm đầu tư, xây dựng mới và hoạt động có hiệu quả… Cụ thể, từ năm 2016-2019, toàn quận có 15 nhà sinh hoạt cộng đồng được cải tạo, nâng cấp và xây mới với tổng kinh phí hơn 68 tỷ đồng, trong đó, 1,2 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa; đầu tư xây 12 trường học với tổng kinh phí hơn 781,1 tỷ đồng, cải tạo sửa chữa 16 trường với tổng kinh phí 381,2 tỷ đồng; phê duyệt dự án đầu tư 3 di tích với tổng mức đầu tư gần 76 tỷ đồng và 14 di tích chuẩn bị đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 226 tỷ đồng.
 
Trong công tác quản lý văn hóa, giáo dục, quận chỉ đạo xây dựng quy chế dân chủ trong nhà trường và quy chế quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, quy chế quản lý học sinh. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trường học, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, các hoạt động ngoại khóa. Xây dựng nếp sống văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, nếp sống văn hóa, giữ gìn TTĐT, VSMT trong công đồng.
 
Xác định CCHC là một trong hai khâu đột phá, công tác chỉ đạo, điều hành của quận tiếp tục thực hiện theo hướng sâu sát, cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả và có nhiều đổi mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả rõ rệt… Công tác xây dựng, ban hành và rà soát VBQPPL được tiến hành thường xuyên, kịp thời có chất lượng. 
 
Tỷ lệ hồ sơ hành chính giải quyết đúng hạn, trước hạn đạt 99,6% (năm 2016); 100% (năm 2017); 99,8% (năm 2018); 99,93% (năm 2019). Từ năm 2016, quận triển khai có hiệu quả 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; tiếp tục duy trì và triển khai nghiêm túc điểm dịch vụ công trực tuyến liên thông 3 cấp của Thành phố và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; tỷ lệ nộp và giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 ngày càng tăng. Năm 2016, đạt tỷ lệ gần 80%; năm 2017 đạt tỷ lệ 100%. 
 
Việc cải cách tổ chức bộ máy được Quận ủy thực hiện quyết liệt, hệ thống, khoa học. Chất lượng đội ngũ CB, CC,VC, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, giải quyết công việc với người dân được nâng cao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được đặc biệt chú trọng. Đội ngũ CB, CC, VC được chuẩn hóa, có sự chuyển biến về tư duy, phong cách làm việc, trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân. Công tác thanh kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền được quan tâm, tổ chức thường xuyên, có chiều sâu, tập trung vào những vấn đến bức xúc của người dân…
 
Thời gian tới, quận tiếp tục tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, xây dựng VBQPPL đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, cụ thể và khả thi, trong đó tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế nhằm phát huy mọi nguồn lực phục vụ nhu cầu phát tiển kinh tế, xã hội của quận. Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công; tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại; tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình giải quyết hồ sơ TTHC liên thông; thực hiện rà soát, đơn giải hóa, công khai, minh bạch các TTHC, trọng tâm là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Đề án chính quyền đô thị. Tăng cường thanh kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở của các bộ, công chức, viên chức.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật