Thường Tín: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp (14:53 28/11/2019)


HNP - Nhằm triển khai công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 22-11, Huyện ủy Thường Tín đã ban hành Kế hoạch số 241-KH/HU để tổ chức triển khai thực hiện.

Theo đó, Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, trước Đại hội tặng cường tuyên truyền sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra tại đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...
 
Trước và trong thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội (từ tháng 8-2020 đến hết tháng 10-2020, cao điểm từ ngày 01 đến ngày 31-10-2020) tập trung tuyên truyền kết quả và những thành tựu đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, đặc biệt là kết quả thực hiện 08 chương trình công tác, 05 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá của Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tuyên truyền nêu rõ những quan điểm, chủ trương lớn, định hướng lớn; những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, những giải pháp xây dựng và phát triển Thủ đô trong nhiệm kỳ tới; từ đó, củng cố quyết tâm, kiên định đường lối đổi mới, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
 
Sau Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tập trung tuyên truyền, phản ánh các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện, lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố tiến tới Đại hội đại biếu lần thứ XIII của Đảng. Thông báo nhanh về kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội. Thông tin, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện. Tổ chức nghiêm túc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV Đảng bộ huyện. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện, lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Phản ánh dư luận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về thành công của Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện, lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội; tổng hợp, định hướng dư luận xã hội về Đại hội.
 
Đối với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và việc đóng góp ý kiến của Đại hội đại biểu Đảng bộ. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Đảng; quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ủy viên BCH Trung ương Đảng. Những thành tựu nổi bật của đất nước sau hơn 30 thực hiện đường lối đổi mới, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp vượt lên khó khăn, thách thức về kinh tế và những biến đổi nhanh chóng, phức tạp về chính trị ở trên thế giới và khu vực trong những năm tiếp theo,...

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật