Thanh Oai: Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp (15:19 30/11/2019)


HNP - Ngày 25-11, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Oai có Hướng dẫn số 07-HD/BTGHU về việc triển khai công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Oai lần thứ XXII, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo hướng dẫn, việc triển khai công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện tiến hành theo các giai đoạn trước, trong và sau thời điểm Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, Đại hội đại biểu (ĐHĐB) lần thứ XXII Đảng bộ huyện.
 
Cụ thể, trước và trong thời điểm Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, ĐHĐB lần thứ XXII Đảng bộ huyện Thanh Oai, công tác thông tin, tuyên truyền tập trung vào những nội dung sau: Sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; quy chế bầu cử trong Đảng; việc tổ chức đại hội điểm, nhất là kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm để tiến tới tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp.
 
Việc công bố các dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp, ĐHĐB lần thứ XXII Đảng bộ huyện Thanh Oai, ĐHĐB lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn được nêu tại các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ huyện, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là trong dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ huyện Thanh Oai nhiệm kỳ 2015 - 2020; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy Đảng trong 5 năm qua và mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới. Việc đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, Nhân dân vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp, ĐHĐB lần thứ XXII Đảng bộ huyện Thanh Oai, ĐHĐB lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Ngay sau Đại hội Đảng các cấp, Đại hội XXII Đảng bộ huyện, công tác thông tin, tuyên truyền tập trung vào các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội; Thông báo nhanh về kết quả Đại hội; Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ huyện; Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội csc cấp, Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ huyện; Định hướng và kịp thời phản ánh dư luận cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện về thành công của ĐHĐB lần thứ XXII Đảng bộ huyện tiến tới ĐHĐB lần thứ XV Đảng bộ Thành phố, ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,…

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết