Thường Tín chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (20:05 13/11/2019)


HNP - Sáng 13-11, Huyện ủy Thường Tín tổ chức tổng kết việc thực hiện Chương trình số 10-CTr/HU, ngày 15-7-2016, về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Thường Tín thanh lịch văn minh” giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện.  

Các tập thể được Huyện ủy khen thưởng


Trong thời gian vừa qua, để thực hiện tốt Chương trình số 10, Huyện ủy Thường Tín đã chỉ đạo các cấp, các ngành làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức cho các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đến các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh. Công tác trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan từ 2016 đến nay với 6.700m2 pano, 2.850 cờ nheo, cờ hồng lớn, 7.500 cờ phướn, 1.500 băngzon trang trí tại trung tâm huyện. 100% các xã, thị trấn thực hiện tốt việc treo cờ Đảng và cờ Tổ quốc trong các dịp tuyên truyền.
 
Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng NTM và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” ở khu dân cư, trong đó, nhấn mạnh xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa giao thông, văn hóa ứng xử nơi công cộng. Đến nay, đã có 147/165 làng được công nhận mới và tái công nhận danh hiệu làng văn hóa đạt 89%; 4/4 Tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hóa đạt 100%; 159/198 cơ quan, đơn vị được công nhận và tái công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 80,3%; 11/28 xã được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa NTM, đạt tỷ lệ 39,3%; tỷ lệ gia đình văn hóa luôn duy trì và giữ vững mức 86,5% tổng số hộ.
 
Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Huyện ủy Thường Tín tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ huyện tới cơ sở trong việc chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Chương trình số 10-CTr/HU, Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy xác định cụ thể hóa bằng những giải pháp đồng bộ, thiết thực thực hiện có hiệu quả chương trình. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức và thực hiện có hiệu quả các nội dung của chương trình. Phấn đấu bố trí kinh phí hàng năm từ 8-10% ngân sách huyện đầu tư cho phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực huyện, xây dựng người Thường Tín thanh lịch, văn minh theo chỉ tiêu Chương trình đề ra.
 
Tai hội nghị, Huyện ủy Thường Tín đã khen thưởng 50 tập thể và 21 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Chương trình số 10/CTr-HU.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t