Quận Ba Đình: Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ chủ chốt (20:07 12/11/2019)


HNP - Chiều 12-11, Quận ủy Ba Đình tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tham dự Hội nghị có 250 đại biểu là cán bộ chủ chốt các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ quận. 

Toàn cảnh hội nghị


Tại Hội nghị, các đại biểu được thông báo về những nội dung quan trọng mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thảo luận, đóng góp ý kiến. Đặc biệt, về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến vào: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.
 
Hội nghị cũng nhấn mạnh nội dung Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được; phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho cả năm 2019 - 2020 cũng như cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t